Ấn phẩm tự vận động

Tài liệu trên trang này giúp quý vị hiểu rõ các quyền của mình, từ đó có thể biện hộ cho bản thân hoặc người khác. Thông tin trong mục này được sắp xếp theo chủ đề và được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ cũng như định dạng có thể truy cập.

Từ chối trách nhiệm: Những tài liệu này dựa trên luật pháp tại thời điểm chúng tôi soạn thảo. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu; tuy nhiên, luật pháp sẽ thường xuyên thay đổi. Nếu quý vị muốn biết chắc việc luật pháp chưa thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc một nguồn trợ giúp pháp lý khác.

Chúng tôi hy vọng rằng quý vị thấy thông tin này hữu ích. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với đường dây tiếp nhận bảo mật của Disability Rights California theo số 1-800-776-5746, giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Chọn Ngôn Ngữ Ấn Phẩm: