Mga Mapagkukunang-Advocacy sa sarili

Mga Mapagkukunang-Advocacy sa sarili

Ang impormasyon sa seksyon na ito ay inorganisa ayon sa mga paksa at nakalaan sa iba’t ibang wika at mga nagagamit na format. Kung mayroon kang anumang katanungan o kailangan pa ng tulong, kontakin ang kumpidensyal na papasok na linya ng Disability Rights California sa 1-800-776-5746, nakalaan M-F, 9 am - 4 pm.

Piliin ang Wika:
Pumili ng isang Paksa na kailangan mo ng tulong sa: