Mga Mapagkukunang-Advocacy sa sarili

Mga Mapagkukunang-Advocacy sa sarili

Ang impormasyon sa seksyon na ito ay inorganisa ayon sa mga paksa at nakalaan sa iba’t ibang wika at mga nagagamit na format. Kung mayroon kang anumang katanungan o kailangan pa ng tulong, kontakin ang kumpidensyal na papasok na linya ng Disability Rights California sa 1-800-776-5746, nakalaan M-F, 9 am - 4 pm.

Piliin ang Wika:
Pumili ng isang Paksa na kailangan mo ng tulong sa:
Tingnan ang aming Mga Manwal

Rights Under the Lanterman Act (RULA)

Ipinapaliwanag ng manwal na ito ang iyong mga karapatan bilang isang taong may kapansanan sa pag-unlad sa California at nakatutok sa iyong mga karapatan sa mga sentrong pangrehiyon at tagapagbigay ng serbisyo sa ilalim ng Lanterman Act.

Special Education Rights and Responsibilities (SERR)

Ipinapaliwanag ng manwal na ito kung paano maging karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon, kung paano humiling at magtataguyod para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon, at kung ano ang gagawin kung hindi ka sumasang-ayon sa mga distrito ng paaralan.