Kev Qhia Txog Yus Tus Kheej

Cov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no pab koj nkag siab koj cov cai yog li koj tuaj yeem tawm tsam koj tus kheej lossis lwm tus neeg. Cov ncauj lus hauv tshooj no tau txhim kho los ntawm cov ncauj lus thiab muaj ua ntau hom lus thiab cov qauv tuaj yeem nkag tau.

Lus Ceeb Toom: Cov ntaub ntawv no yog los ntawm txoj cai thaum lub sij hawm peb sau lawv. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv; txawm li cas los xij, kev cai lij choj hloov tas li tsis tu ncua. Yog tias koj xav kom ntseeg tau tias cov kev cai lij choj tsis tau hloov, tiv tauj peb lossis lwm qhov chaw raws txoj cai.

Peb vam tias koj pom cov ntaub ntawv no yuav pab tau. Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab ntxiv, Hu rau Disability Rights California tus xov tooj zais lus ntawm 1-800-776-5746, muaj M-F, thaum 9 teev sawv ntxov- 4 teev tsaus ntuj.

Xaiv Hom Lus Ntawm Cov Ntawv Luam Tawm: