Kev Txhawb Nqa tus Kheej

Kev Txhawb Nqa tus Kheej

Cov ncauj lus hauv tshooj no tau txhim kho los ntawm cov ncauj lus thiab muaj ua ntau hom lus thiab cov qauv tuaj yeem nkag tau. Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab ntxiv, Hu rau Disability Rights California tus xov tooj zais lus ntawm 1-800-776-5746, muaj M-F, thaum 9 teev sawv ntxov- 4 teev tsaus ntuj.

Xaiv Lus:
Xaiv Cov Ntsiab Lus koj xav tau kev pab nrog:
Saib peb Phau Ntawv Qhia

Cov Cai Raws Li Hau Phau Ntawv Txoj Cia Lanterman (RULA)

Phau ntawv no piav qhia koj cov cai raws li ib tug neeg muaj kev tsis taus nyob hauv California thiab tsom ntsoov rau koj txoj cai nrog cov chaw hauv cheeb tsam thiab cov chaw muab kev pabcuam raws li tsab cai Lanterman.

Phau ntawv qhia ntawm cov cai ntawm kev kawm tshwj xeeb thiab cov luag hauj lwm (SERR)

Phau ntawv no piav qhia txog yuav ua li cas thiaj li tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb, yuav ua li cas thov thiab tawm tswv yim rau cov kev pabcuam kev kawm tshwj xeeb, thiab yuav ua li cas yog tias koj tsis pom zoo rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv.