Văn phòng Bênh vực Quyền của Thân chủ (OCRA) là gì?

Publications
#5015.05

Văn phòng Bênh vực Quyền của Thân chủ (OCRA) là gì?

Ấn phẩm này sẽ giúp người xem hiểu Văn phòng Bênh vực Quyền của Khách hàng (OCRA), một bộ phận của Disability Rights California, là gì và họ có thể giúp gì.

OCRA

Văn phòng Bảo vệ Quyền Thân chủ (Office of Clients’ Rights Advocacy – OCRA) là một phần của Disability Rights California. OCRA có một Người Bảo vệ Quyền Thân chủ (Clients’ Rights Advocate – CRA) ở mỗi trung tâm khu vực. CRA giúp bảo vệ các quyền của người tiêu thụ thuộc trung tâm khu vực. OCRA được Bộ Dịch vụ Phát triển (Department of Developmental Services) của tiểu bang tài trợ.

OCRA Có thể Giúp Ai?

Ai cũng có thể hỏi OCRA về các quyền của người tiêu thụ thuộc trung tâm khu vực. OCRA sẽ trả lời các câu hỏi hoặc giúp tìm các nguồn khác. Người tiêu thụ thuộc trung tâm khu vực hoặc người nhà của họ có thể yêu cầu OCRA biện hộ cho các quyền của họ.You and Your Clients’ Rights Advocate

CRA của Quý vị Có thể Giúp Quý vị như Thế nào?

Người Bảo vệ Quyền Thân chủ của quý vị có thể:

 • Giúp người tiêu thụ thuộc trung tâm khu vực và gia đình họ được hưởng các dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin về các quyền và dịch vụ.
 • Tổ chức huấn luyện.
 • Đại diện cho người tiêu thụ thuộc trung tâm khu vực tại các phiên thụ lý.
 • Điều tra khiếu nại về việc từ chối các quyền tại một cơ sở.

Làm sao OCRA Quyết định Họ có Giúp được Hay không?

Để quyết định OCRA có giúp được quý vị hay không, CRA của quý vị sẽ xem xét:

 • Các sự kiện trong vụ việc của quý vị.
 • Khả năng tự biện hộ cho mình của quý vị.
 • Các nguồn của OCRA có sẵn hay không.
 • Các nguồn biện hộ có sẵn khác.

Quý vị có thể làm đơn than phiền nếu quý vị không hài lòng với các dịch vụ của OCRA.

CRA của Quý vị Có thể Giúp về Những Loại Vụ việc Nào?

 • Lạm dụng/Lơ là
 • Trách nhiệm bảo vệ và các biện pháp
 • thay thế
 • Các Vụ việc Hình sự
 • Phân biệt Đối xử
 • Trách nhiệm Bảo trợ
 • Các Dịch vụ Hỗ trợ
 • Tại nhà (IHSS, In- Home Support Services)
 • Medi-Cal
 • Sức khỏe Tâm thần
 • Quyền Riêng tư
 • Bảo hiểm Cá nhân
 • Các Dịch vụ của Trung tâm Khu vực
 • Các Dịch vụ Trường học
 • An sinh Xã hội
 • Bầu cử

Tên và số điện thoại của CRA hoặc Trợ lý CRA của quý vị là:

1-800-390-7032 OCRA BẮC
916-504-5820 Giọng nói
916-504-5821 Fax
877-669-6023 TTY

1-866-833-6712 OCRA NAM
213-213-8170 Giọng nói
213-213-8021 Fax

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.