វីរុស Coronavirus (COVID-19) ការស្នាក់​នៅក្នុង​លំនៅដ្ឋាន​