Kev Txwv Cais Vaj Tsev Vim Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

Publications
#F123.09

Kev Txwv Cais Vaj Tsev Vim Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

Ntau tus neeg tham txog kev tshem tawm thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw. Ib txhia xav tsis thoob tias tus tswv xeev tau hais li cas txog kev tshem tawm. Lwm tus xav paub seb lawv puas tuaj yeem raug ntiab tawm tam sim no. Hauv daim ntawv qhia tseeb no, peb yuav tham txog kev tshem tawm.

Los Paub Txog Koj Cov Cai Raws Li Txoj Cai Lij Choj

Kev Tiv Thaiv Vaj Tsev Uas Muaj Feem Cuam Tshuam Txog Kab Mob Sib Kis COVID-19

Coob leej ntau tus tib neeg tab tom tham txog kev ntiab tawm tsev rau lub sij hawm uas tab tom muaj tus kab mob COVID-19. Ib txhia xav paub yam uas tus tswv xeev tau hais txog kev ntiab twm. Lwm tus xav paub seb lawv puas tuaj yeem ntiab tau tus kab mob tawm tam sim no. Hauv daim ntawv qhia qhov tseeb no, peb yuav hais txog qhov ntiab tawm tsev.

Thaum Lub Peb Hlis 16, 2020, Tus Thawj Tswv Xeev Newsom tau hais tias tsoom fwv hauv nroog tej zaum yuav tso tseg kev ntiab tawm tsev uas vim yog tus kab mob COVID-19. Nws tsis tau tso tseg txhua yam kev ntiab tawm tsev.

Tam sim no, txhua lub xeev thiab txhua lub nroog nyias txawv nyias. Txhua tus nyias muaj nyias daim ntawv xaj qhia rau cov neeg nyob hauv tsev hais tias kev ntiab tawm yuav ua li cas tam sim no. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj lub xeev lossis lub nroog cov ntawv tshaj tawm txhua lub sij hawm kom paub ntau ntxiv.

Qee lub xeev thiab qeev lub nroog cov ntawv xaj kom ntiab cov neeg nyob hauv tsev xauj tawm tsev yog tias lawv tsis them nqi tsev vim yog Coronavirus. Ntawm no yog cov piv txwv ntawm qee cov tsoom fwv hauv nroog uas ntiab cov neeg xauj tsev tsis tem nqi tsev tawm tau tso tseg lawm:

  1. Qhov twg uas koj tsev neeg cov nyiaj khwv tau los tsawg tshaj vim tias koj tau raug tshem tawm hauj lwm yeeb vim yog COVID-19,
  2. Yog tias koj tau siv nyiaj ntau los them cov kev kho mob tshwm sim los ntawm COVID-19 uas sib kis thoob ntiaj teb lossis
  3. Yog tias koj xav tau ib tus neeg tswj xeeb los zov me nyuam kom zoo tshaj plaws vim yog tias muaj cov kab mob sib kis thoob lub ntiaj teb.

Qee qhov chaw kuj txwv tsis pub muaj kev ntiab tawm tsev yam uas tsis muaj qhov kev txhaum dab tsi thaum lub sij hawm uas tseem tab tom muaj cov kab mob sib kis no.

Qhov no yog qhov tseem ceeb: Tsis muaj qhov ncua kev them nuj nqis uas cuam tshuam txog kev ntiab tawm tsev. Qee qhov kev ntiab tawm tsev kuj tseem tab tom tshwm sim. Yog tias koj muaj kev ntiab tawm tam sim no, koj yuav tsum hu rau lub tsev hais plaub tam sim ntawd txhawm rau tiv thaiv koj tus kheej.

Cov ntawv xaj muaj tshiab tawm txhua hnub, yog li peb yuav hloov kho qhov no tsis tu ncua.

Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv, lossis yog koj ntseeg tias koj raug ntiab tawm tsev vim yog kab mob COVID-19, thov mus saib cov ntsiab lus txhuas hauv qab no:

Cov Lus Xaj Ntawm Tus Tuam Thawj  Tswv Xeev Newsom N-28-20: 
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executive-Order.pdf

Lub Xeev Alameda:
https://tinyurl.com/ujqm2ed

Lub Xeev Fresno:
https://tinyurl.com/t5ys8wn

Lub Xeev Los Angeles:
https://tinyurl.com/wu9yrrw

Lub Xeev Pasadena:
https://tinyurl.com/r2asecy

Lub Xeev Richmond:
https://tinyurl.com/rrll3de

Lub Xeev Sacramento:
https://tinyurl.com/rttkvd9

Lub Xeev San Francisco:
https://tinyurl.com/tbky88h

Lub Nroog  San Luis Obispo:
https://tinyurl.com/vzsvmws

Lub Xeev Santa Monica:
https://tinyurl.com/qt3etz7

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.