ពុម្ពគំរូសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញនូវអាយភីអាយភីដែលមានស្រាប់បូកនឹងការកត់ត្រាអាយភីអាយ

Publications

ពុម្ពគំរូសម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញនូវអាយភីអាយភីដែលមានស្រាប់បូកនឹងការកត់ត្រាអាយភីអាយ

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលិខិតគំរូនេះដើម្បីសុំឱ្យសាលាស្រុករបស់អ្នករៀបចំការប្រជុំ IEP សម្រាប់សិស្សរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ថតសំលេងការប្រជុំត្រូវប្រាកដថាប្រើភាសាស្រេចចិត្ត។