លិខិតគំរូដល់នាយក SPED ការមិនយល់ស្របពីកិច្ចប្រជុំ IEP

Publications

លិខិតគំរូដល់នាយក SPED ការមិនយល់ស្របពីកិច្ចប្រជុំ IEP

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលិខិតគំរូនេះដើម្បីសុំជំនួយពីនាយកអប់រំពិសេសរបស់អ្នកដើម្បីជួយដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយក្រុម IEP របស់កូនអ្នក។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការសរសេរទៅនាយកអប់រំពិសេសប្រចាំតំបន់របស់អ្នកសូមអាន“ ផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយ” ។