نامه الگو به مدیر SPED در مورد عدم توافق از جلسه IEP

Publications

نامه الگو به مدیر SPED در مورد عدم توافق از جلسه IEP

این الگوی نامه را به روز کنید تا از مدیر آموزش و پرورش ویژه خود برای حل اختلاف با تیم IEP فرزندتان کمک بخواهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نامه نگاری به مدیر آموزش و پرورش منطقه خود ، "راه حل" را بخوانید.