Tus Qauv Tsab Ntawv rau SPED Tus Thawj Coj rov tsis pom zoo los ntawm rooj sib tham IEP

Publications

Tus Qauv Tsab Ntawv rau SPED Tus Thawj Coj rov tsis pom zoo los ntawm rooj sib tham IEP

Hloov kho tsab ntawv no mus nug koj tus thawj coj kev kawm tshwj xeeb txhawm rau pab daws qhov kev tsis pom zoo nrog koj tus menyuam pab pawg IEP. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog kev sau ntawv mus rau koj cheeb tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb, nyeem "Txoj Kev rau Kev Txiav Txim Siab."