Chương Trình Tấm Vé Làm Việc và Tự Cung Tự Cấp – “Tấm Vé”

Publications
#5429.05

Chương Trình Tấm Vé Làm Việc và Tự Cung Tự Cấp – “Tấm Vé”

Chương trình Tấm vé Làm việc (TTW) là nền tảng của Đạo luật Tấm vé Làm việc và Tăng cường Khích lệ Làm việc năm 1999 (Ticket to Work and Work Incentive Improvement Act of 1999).  Mục tiêu của chương trình TTW là mở rộng hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ có sẵn cho các cá nhân được hưởng Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) và Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Insurance) có được các dịch vụ cần thiết để tìm kiếm, tham gia làm việc và duy trì việc làm.

Chương trình TẤM VÉ LÀM VIỆC (TTW, TICKET TO WORK) là gì ?

Chương trình Tấm vé Làm việc (TTW) là nền tảng của Đạo luật Tấm vé Làm việc và Tăng cường Khích lệ Làm việc năm 1999 (Ticket to Work and Work Incentive Improvement Act of 1999).  Mục tiêu của chương trình TTW là mở rộng hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ có sẵn cho các cá nhân được hưởng Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) và Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Insurance) có được các dịch vụ cần thiết để tìm kiếm, tham gia làm việc và duy trì việc làm.

Đạo luật này cũng loại bỏ các rào cản mà trước đó đã ảnh hưởng đến lựa chọn của mọi người giữa bảo hiểm y tế và việc làm.

Ai Đủ điều kiện nhận một “Tấm vé”?

Quý vị sẽ đủ điều kiện nhận một “tấm vé” trong một tháng mà quý vị:

 1. 18 tuổi trở lên và dưới 65 tuổi
 2. Là người thụ hưởng SSI hoặc SSDI hoặc đồng thời đủ điều kiện (nhận cả SSI và SSDI)
 3. Hiện trong tình trạng nhận các khoản thanh toán tiền SSDI hàng tháng
 4. Đang nhận các phúc lợi tiền SSI Liên bang hàng tháng
 5. Không đủ điều kiện nhận nhiều hơn một Tấm vé trong khi quý vị được hưởng các phúc lợi SSI hoặc SSDI
 6. Bị cắt SSDI hoặc SSI và quý vị được khôi phục quyền lợi

Bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận nhiều hơn một vé trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn -

 1. Được hưởng các lợi ích SSDI; hoặc
 2. Tính đủ điều kiện nhận SSI dựa trên tình trạng khuyết tật hoặc mù lòa của bạn vẫn chưa chấm dứt.

Chương trình TTW Hoạt động Như thế nào?

Cơ quan An sinh Xã hội (SSA, Social Security Administration) đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương, gọi là Mạng Việc làm (EN, Employment Networks), làm việc cùng những người thụ hưởng để cung cấp hỗ trợ và trợ giúp liên quan đến việc làm.  Các tấm vé có thể được sử dụng để có được dịch vụ phục hồi chức năng hoặc việc làm từ bất kỳ EN nào mà người thụ hưởng chọn.

Người thụ hưởng và EN thiết kế và thống nhất kế hoạch việc làm nêu rõ các dịch vụ sẽ được cung cấp để trợ giúp người thụ hưởng tìm việc.  Khi đó tấm vé được coi là “đã giao” cho EN.  Khi dịch vụ đang được cung cấp và người thụ hưởng đang phấn đấu hướng đến mục tiêu việc làm của mình, tấm vé “đang được sử dụng.”

Những Thông tin Khác về Chương trình TTW…

 • Chương trình tấm vé là tự nguyện!!!
 • Những người thụ hưởng nhận vé không phải tham gia vào chương trình hoặc đi làm.
 • Chương trình tấm vé dành cho những người muốn giảm mức độ phụ thuộc vào phúc lợi tiền SSDI hoặc SSI.
 • Không xem xét khuyết tật tiếp tục (CDR, continuing disability review) do công việc trong khi tấm vé đang được sử dụng.
 • Tạo ra việc làm mới và các hệ thống hỗ trợ (EN, Bảo vệ và Biện hộ cho Người thụ hưởng An sinh Xã hội [PABSS, Protection and Advocacy for Beneficiaries of Social Security], Lập kế hoạch và Trợ giúp Khích lệ Việc làm [WIPA, Work Incentives Planning and Assistance])
 • Thưởng cho kết quả công việc.

Để tìm hiểu thêm về chương trình tấm vé làm việc hoặc hỏi thêm, quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí của Maximus tại:

Thoại:
1-866-yourticket 
1-866-968-7842 

ĐƯỜNG DÂY TDD:
1-866-tdd2work
1-866-833-2967 

Quý vị cũng có thể liên lạc với người biện hộ PABSS tại Disability Rights California ở khu vực của mình:

Văn phòng Khu vực Sacramento
916-504-5800    

Văn phòng Khu vực Bay Area
510-267-1200    

Văn phòng Khu vực Los Angeles
213-213-8000    

Văn phòng Khu vực San Diego
619-239-7861    

Số điện thoại Miễn phí
800-776-5746    

Số điện thoại TTY
800-719-5798

Trang Web:
www.yourtickettowork.com 
www.ssa.gov/work
www.socialsecurity.gov
www.disabilityrightsca.org 
www.disabilitybenefits101.com 

SSA chỉ xem xét độ chính xác về kỹ thuật của ấn phẩm này; tuy nhiên ấn phẩm này không được coi là tài liệu SSA chính thức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.