Nkag siab txog cov xuab moos hauv cov kev pab txhawb hauv tsev yog suav li cas

Publications
#5611.09

Nkag siab txog cov xuab moos hauv cov kev pab txhawb hauv tsev yog suav li cas

IHSS muab kev pabcuam los pab koj nyob hauv tsev yog tias koj tsis tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej vim koj xiam oob qhab. IHSS txiav txim siab pes tsawg teev uas koj tau txais rau cov kev pabcuam. Cov pub no yuav qhia koj tias lub nroog xam koj cov sijhawm ua haujlwm tau licas hauv ib hlis twg. Nws sau cov kauj ruam uas lub nroog mus thiab muab ua piv txwv.

 

 

Click links below for a downloadable version.