Nhà thầu Độc lập hoặc Tự Doanh:Báo cáo Thu nhập từ Lao động cho An sinh Xã hội

Publications
#5405.05

Nhà thầu Độc lập hoặc Tự Doanh:Báo cáo Thu nhập từ Lao động cho An sinh Xã hội

Tập thông tin này là dành cho những người có thu nhập từ lao động dưới hình thức là nhà thầu độc lập hoặc tự doanh và nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh Xã hội. Các nhà thầu độc lập được coi là người tự doanh. Séc thanh toán dịch vụ trả cho những người tự doanh không có bất kỳ khấu trừ nào. Mặc dù vậy, quý vị được phép khấu trừ một số khoản nhất định để tính Lợi nhuận Ròng từ nguồn Tự doanh của quý vị (NESE, Net Earnings from Self-Employment).

 

 

Click links below for a downloadable version.