Nhà thầu Độc lập hoặc Tự Doanh:Báo cáo Thu nhập từ Lao động cho An sinh Xã hội

Publications
#5405.05

Nhà thầu Độc lập hoặc Tự Doanh:Báo cáo Thu nhập từ Lao động cho An sinh Xã hội

Quán rượu này cho bạn biết khi nào bạn phải báo cáo thu nhập từ việc tự kinh doanh hoặc thu nhập của nhà thầu độc lập cho Sở An sinh Xã hội. Nó cho bạn biết về “khuyến khích làm việc” để bạn có thể làm việc và không bị mất quyền lợi. Nó có các biểu mẫu bạn có thể sử dụng để báo cáo thu nhập của mình. Nó cho bạn biết cách nhận trợ giúp nếu bạn có thắc mắc về việc báo cáo công việc của mình.

Tập thông tin này là dành cho những người có thu nhập từ lao động dưới hình thức là nhà thầu độc lập hoặc tự doanh và nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh Xã hội. Các nhà thầu độc lập được coi là người tự doanh. Séc thanh toán dịch vụ trả cho những người tự doanh không có bất kỳ khấu trừ nào. Mặc dù vậy, quý vị được phép khấu trừ một số khoản nhất định để tính Lợi nhuận Ròng từ nguồn Tự doanh của quý vị (NESE, Net Earnings from Self-Employment). Ấn phẩm này sẽ hướng dẫn quý vị về các khoản khấu trừ hiện có và NESE của quý vị có thể ảnh hưởng thế nào đến phúc lợi Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) hàng tháng của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc gì về trợ cấp khuyết tật và thu nhập từ lao động của quý vị, xin hãy gọi cho Disability Rights California ở số miễn phí 1-800-776-5746 và xin được nói chuyện với Luật sư chuyên về Việc làm và An sinh Xã hội của chúng tôi (Social Security and Work Advocate). Quý vị cũng có thể vào trang web An sinh Xã hội về trợ cấp khuyết tật và việc làm tại www.ssa.gov/work hoặc trang trợ cấp chính phủ trên trang web của chúng tôi tại www.disabilityrightscalifornia.org. “Sách Đỏ về Hỗ trợ Việc làm” (“Red Book on Employment Support”) của An sinh Xã hội hiện có sẵn tại trang web của An sinh Xã hội http://www.ssa.gov/redbook. Các bản sao có sẵn tại văn phòng An sinh Xã hội địa phương của quý vị. Hãy hỏi xin cuốn Sách Đỏ. Có nhiều quy định về An sinh Xã hội được trích dẫn dưới đây. Quý vị có thể tham khảo các quy định này ở www.ssa.gov/regulations/index.htm#top. Nhắp chuột vào “Bộ luật về các Quy định Liên bang” (“Code of Federal Regulations”). Hoặc đến thư viện địa phương và nhờ Thủ thư Tra cứu giúp đỡ.

Quý vị phải tự bảo quản hồ sơ của mình chứ không thể dựa vào hệ thống lưu  trữ và bảo quản hồ sơ của An sinh Xã hội được. Nếu quý vị nhận trợ cấp Thu  nhập An sinh Bổ sung (SSI, Social Security Income) hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Income), quý vị cần phải: 

  • Giữ một bản sao mọi giấy tờ An sinh Xã hội gửi cho quý vị. Lưu lại bì thư!
  • Giữ một bản sao mọi giấy tờ quý vị gửi cho An sinh Xã hội.
  • Ghi chép lại bất kỳ khi nào quý vị nói chuyện với một ai ở An sinh Xã hội hoặc gặp mặt với ai ở An sinh Xã hội. Ghi lại tên người đó, nội dung cuộc nói chuyện và ngày quý vị nói chuyện hoặc gặp gỡ.      

Chúng tôi khuyên quý vị nên đục ba lỗ vào giấy tờ của mình và đóng thành một  cuốn sổ. Chúng tôi cũng khuyên quý vị đục ba lỗ vào một phong bì manila và đóng  phong bì này vào cuốn sổ của quý vị để quý vị có được một. nơi an toàn lưu giữ những cuống séc và hóa đơn. 

Tổng thu nhập so với Lợi nhuận Ròng từ nguồn Tự doanh (NESE): 

An sinh Xã hội xem xét tổng thu nhập trước mọi khấu trừ của quý vị khi xác định thu nhập tính đến. Thế nhưng, nếu quý vị là một nhà thầu độc lập hay tự doanh thì thu nhập của quý vị không phải là số tiền viết trên séc quý vị nhận được mà thấp hơn số đó. Đó là vì quý vị còn có chi phí kinh doanh hoặc các khoản khấu trừ khác làm giảm thu nhập của quý vị. Sở An sinh Xã hội (SSA, Social Security Administration) gọi thu nhập còn lại sau khi trừ chi phí kinh doanh hoặc các khoản khấu trừ khác là Lợi nhuận Ròng từ nguồn Tự doanh của quý vị.

Những khấu trừ có sẵn để xác định NESE của quý vị:

NESE là khoản tiền ghi trên séc trả cho nhà thầu độc lập/người tự doanh trừ đi mọi chi phí kinh doanh được Sở Thuế vụ (IRS, Internal Revenue Service) cho phép trừ. SSA cũng cho phép quý vị trừ từ lợi nhuận của quý vị 50% thuế An sinh Xã hội quý vị đã đóng.1  (IRS đôi khi gọi khoản thu nhập sau khi trừ chi phí kinh doanh cho phép và một nửa thuế An sinh Xã hội của quý vị là “tổng thu nhập đã điều chỉnh” [“adjusted gross income”] của quý vị. Đây là khoản thu nhập mà quý vị có thể bị đánh thuế thu nhập nếu lợi nhuận của quý vị đạt tới mức nhất định.)  Hãy xem 20 C.F.R. (Code of Federal Regulations) § 404.1080, 404.1081, 416.1110(b).

Xác định Thu nhập Tính đến-Chương trình SSI (Mục XVI)

Nếu quý vị nhận SSI – An sinh Xã hội tính toán thu nhập từ nguồn tự doanh thế nào: Nếu quý vị là người tự doanh, An sinh Xã hội sẽ tính đến NESE của quý vị. Tổng số NESE hàng năm sẽ được chia đều cho tất cả các tháng của năm chịu thuế để có được số NESE của mỗi tháng. Bất kỳ khoản lỗ ròng đã xác minh nào từ nguồn tự doanh cũng được chia trong năm chịu thuế cùng một cách như đã làm với lợi nhuận ròng. 20 C.F.R. § 416.1111(b). Số NESE này sẽ được dùng để xác định khoản trợ cấp SSI hàng tháng của quý vị.

Ví dụ: Quý vị chỉ nhận SSI và không có thu nhập từ lao động hoặc phi lao động. Quý vị ký hợp đồng làm tư vấn cho một cơ quan. Hợp đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, năm 2010 đến ngày 30 tháng Sáu, năm 2011. Hợp đồng nêu rõ là quý vị được trả $120 một ngày khi nào làm tư vấn. Quý vị đã làm ba ngày trong vòng sáu tháng kể từ ngày 1 tháng Một, năm 2011 cho đến ngày 30 tháng Sáu, năm 2011. Giả sử quý vị không có chi phí kinh doanh và quý vị chưa đóng khoản thuế tự doanh An sinh Xã hội nào.2 Đây là cách quý vị tính NESE của mình: 

Khoản thu nhập $360 cho năm lịch 2011 của quý vị sẽ được chia cho 12. Thu nhập từ lao động cho mỗi tháng là $30. 

Đây là cách quý vị xác định khoản trợ cấp SSI hàng tháng của mình: 

 

Tổng thu nhập từ lao động $ 30.00
Trừ $20 khấu trừ thu nhập-bất kỳ* (20.00)
Trừ $65 khấu trừ thu nhập từ lao động  (65.00)
Trừ Chi phí Liên quan đến việc Đi làm của người Khuyết tật (IRWEs, Impairment Related Work 
Expenses)
- 0 -
Tổng số phụ  - 0 -
50% của tổng số phụ - 0 -
Chi phí Đi làm của Người khiếm thị  - 0 -
Nhập SSI tính đến  - 0 -

*Nếu quý vị không có thu nhập từ phi lao động, quý vị được phép trừ $20 khấu trừ thu nhập-bất kỳ từ thu nhập từ lao động.

Theo cách tính này thì khoản phúc lợi SSI của quý vị vẫn giữ nguyên.

An sinh Xã hội tính toán thu nhập từ nguồn tự doanh thế nào-SSDI (Mục II):

Giai đoạn Thử Làm việc 

Nếu trong bất kỳ tháng nào mà quý có thu nhập NESE bình quân cao hơn $720 trong năm 2011 hoặc quý vị làm việc nhiều hơn 80 giờ, bất kể là thu nhập bao nhiêu, thì tháng đó sẽ được tính là tháng giai đoạn thử làm việc (TWP, trial work period). Quý vị chỉ được chín lần TWP trong vòng 60 tháng liên tiếp. Chín lần TWP không nhất thiết phải xảy ra liên tục. 20 C.F.R. § 404.1592.

Giai đoạn 36 tháng Phục hồi quyền lợi (Thời hạn Đủ điều kiện Mở rộng)

Tiếp ngay sau TWP lần thứ chín là quý vị bước vào giai đoạn phục hồi quyền lợi. Giai đoạn này là ba sáu tháng liên tiếp.  SSA có thể cắt phúc lợi nếu NESE của một người ở ngưỡng Hoạt động Có lời Đáng kể (SGA, Substantial Gainful Activity) ($1,000.00 đối với năm 2011) trong giai đoạn phục hồi quyền lợi. Để xác định xem một công việc có phải là SGA hay không, SSA phải tính đến tất cả các khoản thưởng liên quan đến công việc, như Chi phí Liên quan đến việc Đi làm của người Khuyết tật (Impairment Related Work Expenses) (xem phần dưới). Trong giai đoạn phục hồi quyền lợi phúc lợi có thể được khôi phục lại nếu thu nhập từ việc làm dưới ngưỡng SGA. Tuy nhiên, phúc lợi có thể bị cắt vĩnh viễn nếu thu nhập từ việc làm ở ngưỡng SGA sau khi kết thúc giai đoạn ba sáu tháng phục hồi quyền lợi. 20 C.F.R. 404.15929(a)

Lưu ý về Việc tăng Ngưỡng  SGA và TWP Hàng năm

Thông thường mỗi năm An sinh Xã hội sẽ tăng (a) số tiền quý vị được phép nhận về trước khi thu nhập này đồng nghĩa với việc tháng này bắt đầu tính là tháng giai đoạn thử làm việc và (b) số tiền quý vị được phép nhận về trước khi thu nhập này có thể được tính là “hoạt động có lời đáng kể” hoặc SGA cho cả hai chương trình An sinh Xã hội Mục II dành cho người khuyết tật và khiếm thị. 20 C.F.R. §§404.1574(b)(2)(ii), 404.1592(b)(2)(ii). Tuy nhiên, nếu chi phí sinh hoạt không tăng thì mức thu nhập trong giai đoạn thử làm việc hoặc ngưỡng của SGA cũng sẽ không tăng.3

Những Khấu trừ Dành riêng cho những Chi phí Công việc Nhất định

Chi phí Liên quan đến việc Đi làm của người Khuyết tật (IRWEs, Impairment Related Work Expenses) là những chi phí tự trả liên quan đến khuyết tật của quý vị nếu là cần thiết để giúp quý vị làm việc hoặc tiếp tục có thể làm việc cho dù quý vị có thể sẽ phải trả những khoản chi phí tương tự này ngay cả khi quý vị không đi làm. 20 C.F.R. §§ 404.1576, 416.976.  Chi phí IRWE sẽ được tính nếu quý vị đi làm và nhận trợ cấp khuyết tật (xem phần dưới). Ví dụ về IRWE bao gồm phục vụ chăm sóc hỗ trợ tại nơi làm việc để chuẩn bị cho quý vị vào làm, giúp đỡ quý vị trở lại làm việc, các chi phí đi lại nếu quý vị không thể sử dụng hoặc dựa vào phương tiện giao thông công cộng vì khuyết tật của quý vị. Hãy xem thêm ví dụ khác trong Quyển sách Đỏ.  

IRWE đối với người nhận trợ cấp SSI: IRWE mà quý vị tự trả có thể được khấu trừ vào thu nhập từ lao động của quý vị. Thu nhập tính đến của quý vị – là khoản thu nhập mà tiền trợ cấp SSI của quý vị có thể sẽ bị trừ đi – là số còn lại sau khi trừ IRWE cùng với các khoản khấu trừ thu nhập từ lao động khác. Khấu trừ này dành cho những người nhận SSI vì khuyết tật, mà không phải khiếm thị (hãy xem phần dành cho người khiếm thị phía dưới). Nó cũng có sẵn cho những người nhận SSI trên cơ sở tuổi tác (65 tuổi trở lên) nhưng những người có khuyết tật và nhận SSI khuyết tật trong tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 65 của họ. 20 C.F.R. 416.1112(c)(6).

Chi phí Đi làm của người Khiếm thị nhận SSI: Những người nhận SSI vì khiếm thị không đủ điều kiện để khấu trừ Chi phí Liên quan đến việc Đi làm của người Khuyết tật. Tuy nhiên, họ có thể trừ các chi phí đi làm dành cho người khiếm thị gồm bất kỳ chi phí hợp lý nào có liên quan đến làm việc. Nó bao gồm hầu hết các chi phí IRWE cùng với các chi phí khác liên quan đến làm việc mà không liên quan đến khiếm khuyết (khấu trừ thuế bắt buộc hoặc những đóng góp vào quỹ hưu trí, tiền vé xe buýt, đồng phục, thiết bị, bữa ăn tại sở làm, v.v…). Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyển sách Đỏ. Khấu trừ này dành cho những người nhận SSI dưới 65 tuổi và những người 65 tuổi trở lên nếu họ nhận SSI trong tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 65 của họ. 20 C.F.R. 416.1112(c)(8).[2]

IRWE cho những người nhận trợ cấp An sinh Xã hội (Mục II) vì khuyết tật hoặc khiếm thị gồm cả thu nhập An sinh Xã hội Khuyết tật (SSDI), Trợ cấp Trẻ em Khuyết tật Đã trưởng thành (DAC, Disabled Adult Child) hoặc Trợ cấp Trẻ em Khuyết tật (CDB, Child Disability Benefits) hoặc Trợ cấp Người Khuyết tật Góa bụa: IRWE mà quý vị tự trả được trừ vào thu nhập từ lao động của quý vị trước khi xem xét xem thu nhập của quý vị có cao đến mức để xác định rằng việc làm của quý vị có thể coi là SGA hay không. 

IRWE của quý vị được khấu trừ từ thu nhập ròng từ nguồn tự doanh của quý vị để xác định xem thu nhập từ lao động quý vị sau IRWE có nhiều hơn $1,000 (cho năm 2011) (nếu quý vị nhận trợ cấp vì khuyết tật) hoặc hơn $1640 cho năm 2011 (nếu quý vị nhận trợ cấp vì khiếm thị) hay không). 20 C.F.R. §§ 404.1574(b) (1), 404.1576. Không được khấu trừ IRWE từ thu nhập để xác định xem một tháng nào đó có thể tính là tháng giai đoạn thử làm việc.4

Báo cáo thu nhập của quý vị cho An sinh Xã hội

Báo cáo Thu nhập ròng từ nguồn Tự doanh  cho An sinh Xã hội và Cách Sử dụng các Mẫu Đính kèm

Nếu quý vị nhận SSI: Có rất nhiều thay đổi mà quý vị phải báo cáo với An sinh Xã hội. 20 C.F.R. § 416.708. Sự gia tăng hay giảm sút về thu nhập là một trong những thay đổi quý vị buộc phải báo cáo. 20 C.F.R. § 416.708(c). Quý vị phải báo cáo về mọi thay đổi bao gồm cả sự gia tăng hoặc giảm sút thu nhập không chậm hơn ngày thứ 10 của tháng tiếp theo tháng có thay đổi đó. 20 C.F.R § 416.714(a). Chúng tôi khuyên quý vị nên báo cáo sự thay đổi sớm hơn ngày thứ 10 nếu có thể. Nếu quý vị không báo cáo vào ngày thứ 10, An sinh Xã hội có quyền phạt quý vị bằng cách cắt giảm hoặc đình chỉ SSI của quý vị. 20 C.F.R. §§ 416.722 đến 416.730. 

Nếu quý vị nhận trợ cấp An sinh Xã hội Mục II vì khuyết tật: Các quy định của An sinh Xã hội nói rằng quý vị phải báo ngay cho An sinh Xã hội nếu quý vị bắt đầu làm việc (bao gồm cả làm việc dưới danh nghĩa nhà thầu độc lập hoặc người tự doanh). Sau đó, quý vị phải báo cáo mọi gia tăng về số lượng công việc (tức là sự gia tăng số giờ làm việc) hoặc mức thu nhập. 20 C.F.R. § 404.1588.  Quý vị cũng nên báo cáo khi số giờ làm việc hoặc mức thu nhập giảm xuống.  Quý vị cũng cần báo cáo nếu công việc tự doanh dừng lại. 

Đừng trì hoãn việc báo cáo thu nhập tự doanh từ lao động chỉ vì quý vị chưa được khấu trừ chi phí kinh doanh hoặc các khoản khấu trừ khác của mình: Chỉ cần viết tay câu gì đó lên mẫu thư quý vị gửi cho An sinh Xã hội như “chưa xác định các khấu trừ” (“deductions not yet determined”).

Nếu Quý vị Nhận Cả Trợ cấp SSI và Mục II (Title II)

Quý vị phải báo cáo cho cả hai phòng SSI (Mục XVI [Title XVI]) và SSDI (Mục II [Title II]). Họ không trao đổi với nhau. Hãy gửi một bản sao những gì quý vị gửi cho phòng Mục XVI trong một phong bì riêng tới cùng một địa chỉ, nhưng viết lên bản sao “Gửi cho phòng Mục II” ("Attention Title II Unit"). Hãy chắc chắn rằng hồ sơ của quý vị chứng minh được là quý vị gửi báo cáo cho cả hai Phòng Title II SSDI và Phòng Title XVI SSI. 

Những lợi thế của việc báo cáo cho An sinh Xã hội: Người dân báo cáo rằng khi họ chủ động báo cáo cho An sinh Xã hội, họ cảm thấy tự tin hơn, ít sợ hãi khi giải quyết công việc với An sinh Xã hội. Họ báo cáo rằng An sinh Xã hội tôn trọng họ hơn. Người dân báo cáo là khi họ là người nộp báo cáo thay vì đợi An sinh Xã hội yêu cầu họ cung cấp thông tin, họ cảm thấy mình chủ động hơn.

Mẫu dành cho Người nhận SSI: 

Mẫu Hai-Trang với tựa đề “Người nhận SSI – Báo cáo Tự doanh” 

Mẫu Thư: Điền địa chỉ của văn phòng An sinh Xã hội của quý vị và thông tin về quý vị vào sau chữ “về việc” ("re"). Sau số #(1) điền tháng và năm của tháng đầu tiên của năm hiện tại mà quý vị làm tự doanh. Sẽ là tháng Một nếu quý vị làm tự doanh từ năm ngoái và tiếp tục làm tự doanh năm nay, hoặc quý vị bắt đầu từ tháng Một. Sau số #(2) điền tháng đầu tiên của năm nay quý vị nhận được thu nhập từ tự doanh. Đó có thể sẽ là cùng tháng giống như quý vị điền ngay sau số 1 trên đây hoặc tháng tiếp theo. Sau số #(3), ghi là “không biết” nếu quý vị không biết công việc tự doanh có thể kéo dài trong bao lâu. Tiếp theo hãy chụp nhiều bản sao của mẫu này. Chúng tôi khuyên quý vị nên đục ba lỗ vào các bản sao và đóng chúng thành một cuốn sổ. 

Hàng tháng điền ngày quý vị ký và gửi mẫu đi. Các mục số #(1), (2) và (3) đã phải được điền sẵn rồi. Sau số #(4), điền tháng quý vị báo cáo cho An sinh Xã hội và tổng thu nhập (chưa trừ chi phí kinh doanh) của tháng quý vị báo cáo. Nếu tháng đầu tiên của năm là tháng báo cáo của quý vị, thì tháng được điền ở mục số #(2) và mục số #(4) sẽ giống nhau. Hãy sao chụp séc hoặc cuống séc trả cho công việc của quý vị đã làm. Đính kèm vào các giấy tờ quý vị gửi cho An sinh Xã hội. Nếu quý vị đóng thuế tự doanh cho An sinh Xã hội, đính kèm giấy tờ chứng minh khoản tiền quý vị đã trả. 

Mẫu Liệt kê cụ thể: Điền thông tin về tổng số thu (tức là, séc trả cho công việc làm nhà thầu độc lập hoặc tư vấn mà quý vị nhận được). Ghi ngày quý vị nhận tiền, nhận của ai, và số tiền. Trong khoảng trống dưới đây, điền thông tin về mọi khấu trừ chi phí kinh doanh (như cước các cuộc gọi điện thoại, đi lại, vật tư). Trong khoảng trống dưới cùng, điền thông tin về IRWE hoặc Chi phí Đi làm của người Khiếm thị. Hãy cất trang này vào cuốn sổ của quý vị và cập nhật thông tin khi quý vị có thu nhập hoặc trả chi phí. Mỗi lần báo cáo quý vị gửi một bản sao của tờ này, cùng với trang một. Gắn các bản sao của séc thu nhập và hóa đơn thanh toán vào bản gốc của mẫu này – hoặc cho chúng vào phong bì manila mà quý vị giữ trong cuốn sổ của quý vị. 

Hãy chắc chắn đã giữ lại một bản sao giấy tờ quý vị gửi hoặc nộp cho An sinh Xã hội. Nó bao gồm bản sao mẫu thư và bản sao mẫu liệt kê cụ thể. Mặc dù quý vị cất giữ bản gốc mẫu liệt kê cụ thể trong cuốn sổ của mình và bổ sung vào bản chính khi quý vị có thêm thu nhập hoặc chi phí kinh doanh, quý vị vẫn cần phải giữ một bản sao chính xác những giấy tờ gửi cho An sinh Xã hội. Ghi vào bản sao của quý vị ngày gửi mẫu đi – như “bỏ vào hộp thư ngày 1 tháng Mười hai, năm 2011.” Hãy mang theo cuốn sổ của mình mỗi khi đến văn phòng An sinh Xã hội. 

Mẫu với tựa đề “Người nhận SSI – Báo cáo Cuối cùng về Tự doanh” 

Đây là mẫu quý vị sẽ khai khi quý vị kết thúc một giai đoạn tự doanh – ví dụ, nếu quý vị làm với tư cách nhà thầu độc lập hoặc tư vấn theo hợp đồng mà hợp đồng hết hiệu lực hoặc hết thời gian. Quý vị gửi mẫu đã điền đầy đủ này đi cùng với một bản sao mẫu liệt kê cụ thể quý vị dùng để báo cáo những lần trước. 

Mẫu dành cho người nhận An sinh Xã hội Khuyết tật (SSDI, DAC, người khuyết tật góa bụa):

Điền địa chỉ của văn phòng An sinh Xã hội của quý vị và thông tin về quý vị vào sau chữ “về việc” ("re"). Điền tháng đầu tiên trong năm lịch quý vị làm tự doanh. Hãy chụp nhiều bản sao của mẫu này. Chúng tôi khuyên quý vị nên đục ba lỗ vào các bản sao và giữ chúng trong cuốn sổ của quý vị. 

Quý vị phải báo cáo tháng đầu tiên quý vị nhận được thu nhập từ tự doanh. Tiếp theo, quý vị sẽ báo cáo nếu thu nhập từ tự doanh tăng lên. Quý vị cũng phải báo cáo những tháng quý vị đi làm hơn 80 giờ. Chúng tôi cũng đề nghị quý vị báo cáo thu nhập từ tự doanh cho những tháng mức thu nhập của quý vị bị giảm đi. Nếu quý vị chưa có đủ chín tháng được tính là những tháng trong giai đoạn thử làm việc, thì điều quan trọng là quý vị phải báo cáo mọi tháng tiếp theo giai đoạn thử làm việc mà thu nhập của quý vị giảm xuống mức $720 hoặc thấp hơn trên một tháng trong năm 2011 hoặc số giờ làm việc giảm xuống mức 80 giờ hoặc thấp hơn trên một tháng.

Hãy gửi mẫu thư đã khai và ký cùng với một bản sao mẫu liệt kê cụ thể cho mỗi tháng quý vị báo cáo. Ghi vào phía trên mẫu thư ngày quý vị ký và gửi mẫu đi. Hãy điền tháng quý vị báo cáo cho An Sinh Xã hội vào đoạn hai của lá thư. Đánh dấu vào phần quý vị đi làm 80 giờ hay ít hơn hoặc nhiều hơn 80 giờ trong một tháng. Hãy sao chụp những cái séc hoặc cuống séc trả tiền cho công việc quý vị đã làm và gửi các bản sao cùng với thư của quý vị.

Ghi lại các khoản thu về do hoạt động tự doanh mang lại vào mẫu liệt kê cụ thể khi quý vị nhận được thanh toán. Ghi lại ngày nhận, nhận của ai, và số tiền vào khoảng trống đầu tiên. Hãy sao chụp những cái séc hoặc cuống séc để gửi kèm theo giấy tờ của quý vị cho An sinh Xã hội. Hãy lưu giữ bản gốc trong phong bì thư để trong cuốn sổ của quý vị. Hãy điền thông tin về mọi chi phí kinh doanh vào khoảng trống thứ hai. Điền thông tin về các IRWE vào khoảng trống thứ ba. Cất các hóa đơn chi phí hoặc séc đã thanh toán vào trong phong bì để trong cuốn sổ của quý vị. Cất bản gốc vào trong cuốn sổ của quý vị. 

Hãy chắc chắn đã giữ lại một bản sao giấy tờ quý vị gửi hoặc nộp cho An sinh Xã hội. Nó bao gồm bản sao mẫu thư và bản sao mẫu liệt kê cụ thể. Mặc dù quý vị cất giữ bản gốc mẫu liệt kê cụ thể trong cuốn sổ của mình và bổ sung vào bản chính khi quý vị có thêm thu nhập hoặc chi phí kinh doanh, quý vị vẫn cần phải giữ một bản sao chính xác những giấy tờ gửi cho An sinh Xã hội. Ghi vào bản sao của quý vị ngày gửi mẫu đi – như “bỏ vào hộp thư ngày 1 tháng Mười hai, năm 2011.” Hãy mang theo cuốn sổ của mình mỗi khi đến văn phòng An sinh Xã hội. 

Một lý do tại sao gọi phí tổn là một IRWE chứ không phải là chi phí kinh doanh là vì quý vị có thể cần làm thêm một quý nữa để đạt đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi An sinh Xã hội. Trong năm 2011, quý vị phải kiếm được khoản thu nhập $1,120 trong khoản thu nhập đủ điều kiện để có thể nhận được một điểm An sinh Xã hội hay Medicare việc làm và $4,480 để nhận được tối đa bốn điểm cho năm này.  

 

Không, không bao giờ gửi bản gốc cuống séc hoặc hóa đơn hay séc đã thanh toán trừ phi quý vị gửi theo dịch vụ ký xác nhận! Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy nhiều thứ gửi cho văn phòng An sinh Xã hội hầu như không vào được tới hồ sơ của quý vị.

Một lý do để gọi một khoản chi tiêu là IRWE thay vì một khoản chi phí kinh doanh là nếu bạn cần thêm một phần tư công việc để đủ điều kiện nhận các quyền lợi An sinh Xã hội. Trong năm 2011, bạn phải kiếm được $ 1,120 trong khoản thu nhập được đài thọ để nhận một khoản tín dụng làm việc cho An sinh Xã hội hoặc Medicare và $ 4,480 để nhận bốn khoản tín dụng tối đa trong năm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

  • 1. Nếu tổng thu nhập từ nguồn tự doanh của quý vị là $400.00 hoặc cao hơn trong một năm, thì quý vị phải trả thuế tự doanh An sinh Xã hội ở mức 15.3% trên tổng thu nhập ròng từ nguồn tự doanh. Xin hãy xem ấn phẩm của An sinh Xã hội về tự doanh ở: http://www.ssa.gov/pubs/10022.html (tháng Một năm 2010).
  • 2. Quý vị không phải báo cáo thu nhập hay đóng thuế tự doanh An sinh Xã hội nếu thu nhập của quý vị dưới $400.00.
  • 3. Luật An sinh Xã hội có quy định về sự tự động gia tăng mức trợ cấp An sinh Xã hội và SSI nếu Chỉ số Giá Tiêu dùng đối với Công nhân và Viên chức Hành chính ở khu vực Đô thị (CPI-W, Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers) tăng lên từ quý ba năm ngoái thì việc Điều chỉnh Đắt đỏ (COLA, cost-of-living adjustment) sẽ được xác định cho quý ba năm hiện tại. Theo xác định của Cục Thống kê thì từ quý ba năm 2008, năm cuối cùng một COLA được tính, đến quý ba năm 2010 không có sự gia tăng của CPI-W, vì vậy, theo luật hiện hành thì sẽ không có COLA nào cho năm 2011. “Bản Tin tức An sinh Xã hội Theo Luật Không COLA An sinh Xã hội cho năm 2011” (“SOCIAL SECURITY News Release Under the Law No Social Security COLA for 2011”) của Sở An sinh Xã hội. Văn phòng Báo chí SSA, ngày 15 tháng Mười, năm 2010. 
  • 4. Một số chi phí có thể thỏa mãn được những qui định về khấu trừ chi phí kinh doanh khi xác định thu nhập ròng từ nguồn tự doanh (NESE) và như là một khấu trừ Chi phí Liên quan đến việc Đi làm của người Khuyết tật (IRWE) hay Chi phí Đi làm của người Khiếm thị (BWE). Quý vị chỉ có thể khấu trừ mỗi chi phí một lần. Không có sự khác biệt cơ bản nào giữa việc khấu trừ một chi phí như là chi phí kinh doanh hợp lý hoặc một IRWE, ngoại trừ như đã giải thích ở chú dẫn 3. Mặc dù vậy, trong khi An sinh Xã hội sẽ không công nhận IRWE trả trong tháng mà quý vị không nhận được thu nhập từ lao động thì lại không có giới hạn nào như vậy đối với các chi phí kinh doanh Sở Thuế vụ cho phép.