Hướng dẫn Cơ bản về An sinh Xã hội & Khuyến khích Đi làm SSI năm 2016

Publications
#5516.05

Hướng dẫn Cơ bản về An sinh Xã hội & Khuyến khích Đi làm SSI năm 2016

Những quy tắc đặc biệt giúp người khuyết tật có thể nhận được An sinh Xã hội (Social Security) hoặc Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) để làm việc và tiếp tục nhận tiền hàng tháng và Medicare hoặc Medicaid. An sinh Xã hội gọi những hỗ trợ việc làm này là “khuyến khích đi làm.”

Những quy tắc đặc biệt giúp người khuyết tật có thể nhận được An sinh Xã hội (Social Security) hoặc Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI, Supplemental Security Income) để làm việc và tiếp tục nhận tiền hàng tháng và Medicare hoặc Medicaid. An sinh Xã hội gọi những hỗ trợ việc làm này là “khuyến khích đi làm.” Sau đây là những quy tắc áp dụng cho mỗi chương trình. Để có thêm các bản sao hoặc tài liệu bổ sung về khuyến khích đi làm, hãy liên lạc với bất kỳ văn phòng An sinh Xã hội nào và yêu cầu một bản sao của SÁCH ĐỎ năm 2016: HƯỚNG DẪN TÓM TẮT VỀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM KHUYẾT TẬT AN SINH XÃ HỘI VÀ THU NHẬP AN SINH BỔ SUNG hoặc liên lạc với Disability Rights California theo số 1-800-776-5746.

Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI, Social Security Disability Insurance)
TWP = $810 
SGA = $1,130
SGA Mù = $1,820
Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)
Tỉ lệ CA SSI: $889,40 Đơn, $1.496,20 Đôi Mù:
$944,40 Đơn, $1.5664,20 Đôi
Mức Phúc Lợi Liên Bang (FBR, Federal Benefit Rate)=$733 Đơn, $1.100 Đôi,
Ngưỡng $37.805-Tiếp tục Đủ điều kiện Medicaid 1619(b)
Giai đoạn Làm việc Thử nghiệm (TWP, Trial Work Period)—Thời gian chín tháng (không nhất thiết phải liên tục) trong đó thu nhập kiếm được của người thụ hưởng An sinh Xã hội bị mù hoặc khuyết tật sẽ không ảnh hưởng đến phúc lợi của người này. (Chín tháng làm việc trên giới hạn thu nhập kiếm được TWP phải xảy ra trong khoảng thời gian 60 tháng.) Tính trung bình không áp dụng trong TWP. Trong suốt TWP, quy tắc Hoạt Động Sinh Lợi Cơ Bản (SGA, Substantial Gainful Activity) sẽ không áp dụng. 

 

Giai đoạn Đủ điều kiện Kéo dài (EPE, Extended Period of Eligibility)—Ít nhất ba năm (36 tháng) sau giai đoạn làm việc thử nghiệm thành công, người thụ hưởng An sinh Xã hội bị mù hoặc khuyết tật có thể nhận phúc lợi khuyết tật cho bất cứ tháng nào mà thu nhập kiếm được của người đó dưới mức hoạt động sinh lợi cơ bản (mức này là $1.130 cho người khuyết tật, $1.820 cho người mù trong năm 2016). EPE cũng được gọi là giai đoạn được hưởng lại. Có thể tính trung bình trong EPE khi nó cung cấp kết quả tốt hơn. Tính trung bình không áp dụng sau EPE.

 

Chấm dứt-Tháng đầu tiên trong EPE mà thu nhập kiếm được tính được trên mức SGA sẽ được coi là “tháng chấm dứt”. Cá nhân sẽ được trả cho tháng đó và hai tháng tiếp theo. Giai đoạn này cũng được gọi là “thời gian ân hạn”.

 

Nỗ lực Làm việc Không thành công (UWA, Unsuccessful Work Attempt)-UWA là nỗ lực làm việc đáng kể, khi đi làm hoặc tự làm chủ, trong đó cá nhân ngừng hoặc giảm xuống dưới mức SGA sau một thời gian ngắn (từ 6 tháng trở xuống) vì khiếm khuyết; hoặc loại bỏ các điều kiện đặc biệt liên quan đến khiếm khuyết đó mà cần thiết để giúp cá nhân đó làm việc.  Thu nhập kiếm dược không được tính trong UWA.

 

Chi phí Đi làm Liên quan đến Khiếm khuyết (IRWE, Impairment Related Work Expense)—Một số chi phí nhất định mà một người khuyết tật cần do khiếm khuyết của mình để làm việc có thể bị trừ khi tính thu nhập kiếm được nhằm xác định xem người đó có đang thực hiện hoạt động sinh lợi cơ bản không.  Cá nhân đó phải 1) cần vật dụng hoặc dịch vụ do khiếm khuyết, 2) cần vật dụng hoặc dịch vụ để làm việc và 3) trả tiền cho vật dụng hoặc dịch vụ.

 

Khôi phục Khẩn (EXR, Expedited Reinstatement)—Nếu phúc lợi của người thụ hưởng đã kết thúc do thu nhập kiếm được từ công việc và người đó không thể làm việc nữa vì bất cứ lý do gì, trong vòng 60 tháng, phúc lợi có thể được khôi phục mà không cần đơn xin mới.  Trong khi chờ xin EXR một cá nhân có thể nhận được tối đa sáu tháng phúc lợi EXR tạm thời. Sau 24 tháng phúc lợi phục hồi, mà không nhất thiết phải liên tục, cá nhân nhận được TWP mới, EPE and 60 tháng để yêu cầu EXR.

 

Trợ cấp và Điều kiện Đặc biệt--- có nghĩa là hỗ trợ quý vị nhận được trong công việc mà có thể dẫn đến việc quý vị nhận nhiều thù lao hơn so với giá trị thực tế của các dịch vụ mà quý vị đã thực hiện.  Chúng tôi khấu trừ giá trị của các khoản trợ cấp và các điều kiện đặc biệt từ thu nhập kiếm được của quý vị khi chúng tôi quyết định xem quý vị có đang làm việc ở mức SGA hay không.

 

Ngoại lệ đối với Quy tắc Cải thiện Y tế Trong Quá trình Phục hồi chức năng Nghề nghiệp (Phần 301)—Nếu An sinh Xã hội nhận thấy một cá nhân không còn bị khuyết tật do cải thiện y tế, thì việc thanh toán phúc lợi thường sẽ ngưng lại. Tuy nhiên, nếu cá nhân đang tham gia vào một chương trình phục hồi chức năng nghề nghiệp hoặc chương trình tương tự, thì các phúc lợi có thể tiếp tục cho đến khi kết thúc tham gia chương trình. Để hội đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán tiếp tục theo Phần 301 một cá nhân phải: 1) Tham gia vào một chương trình phục hồi chức năng nghề nghiệp hoặc chương trình bắt đầu từ trước khi khuyết tật kết thúc theo quy tắc An sinh Xã hội; và 2) An sinh Xã hội phải xem xét lại chương trình và quyết định rằng việc tiếp tục tham gia chương trình sẽ tăng khả năng xóa vĩnh viễn khỏi bảng lương phúc lợi khuyết tật.

 

Tiếp tục nhận Medicare—Nếu khoản thanh toán khuyết tật An sinh Xã hội ngưng lại do một người có thu nhập kiếm được bằng hoặc trên mức hoạt động sinh lợi cơ bản, nhưng người đó vẫn còn khuyết tật, Medicare có thể tiếp tục trong ít nhất 93 tháng sau thời gian làm việc thử nghiệm. Phần A sẽ tiếp tục tự động.  Phần B và D có thể có được mua bằng cách trả phí bảo hiểm hàng tháng.  Sau đó, người này có thể mua bảo hiểm Medicare bằng cách trả phí bảo hiểm hàng tháng.

 

Chương trình Medi-Cal Khuyết tật Đi làm 250%- Chương trình này cung cấp đầy đủ Medi-Cal cho những cá nhân khuyết tật đi làm có thu nhập tính được dưới 250% mức nghèo liên bang (FPL, Federal Poverty Level). Người đủ điều kiện phải nộp phí bảo hiểm dựa trên thu nhập của họ.

 

Vé Làm việc và Chương trình Tự túc—Chương trình Vé Làm việc về cơ bản là hệ thống hoàn trả dành cho nhà cung cấp dịch vụ việc làm và phục hồi chức năng nghề nghiệp.  Cơ quan An sinh Xã hội sẽ không tiến hành Xem xét Khuyết tật Tiếp tục (CDR, Continuing Disability Review) trong khi vé được giao cho một nhà cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp hoặc chương trình tương tự và cá nhân đang "tiến bộ kịp thời" theo hướng làm việc tự hỗ trợ.  Tuy nhiên, điều này sẽ không cản trở An sinh Xã hội tiến hành xem xét dựa trên thu nhập kiếm được. Để biết thêm thông tin về cách để có được vé quý vị có thể gọi cho Quản lý Chương trình, Maximus, Inc., theo số điện thoại miễn cước, 1-866-968-7842
(TTY 1-866-833-2967) hoặc truy cập trang web www.ssa.gov/work. 

 

Khoản loại trừ Thu nhập Kiếm được (EIE, Earned Income Exclusion)-SSA không tính $65 đầu tiên từ thu nhập kiếm được nhận được trong một tháng, cộng với một nửa thu nhập kiếm được còn lại. Điều này có nghĩa dưới một nửa thu nhập kiếm được được tính khi tính khoản thanh toán SSI. Khoản loại trừ này là để bổ sung vào khoản loại trừ thu nhập chung $20.  Khoản loại trừ thu nhập chung $20 được áp dụng đầu tiên cho bất kỳ thu nhập không kiếm được nào nhận được.

Tiếp tục SSI—Người nhận SSI đi làm mà bị mù hoặc khuyết tật có thể tiếp tục nhận được khoản thanh toán cho đến khi thu nhập tính được vượt quá giới hạn SSI.  Phúc lợi SSI được chấm dứt sau 12 tháng liên tục không đủ điều kiện.

Tiếp tục Đủ điều kiện Medicaid 1619(b)—Medicaid có thể tiếp tục cho người nhận SSI bị mù hoặc khuyết tật và kiếm được nhiều hơn giới hạn SSI nếu họ không thể trả cho dịch vụ chăm sóc y tế tương tự và phụ thuộc vào Medicaid để làm việc.  Để hội đủ điều kiện, cá nhân đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau:

 • Cá nhân này đủ điều kiện cho một khoản thanh toán tiền mặt SSI trong ít nhất 1 tháng;
 • Sẽ đủ điều kiện cho khoản thanh toán tiền mặt ngoại trừ các khoản thu nhập kiếm được;
 • Vẫn bị khuyết tật;
 • Vẫn phải đáp ứng tất cả các quy tắc về tính đủ điều kiện SSI khác, bao gồm kiểm tra nguồn lực;
 • Cần Medicaid để làm việc; và
 • Có thu nhập gộp kiếm được dưới ngưỡng $37.805.

Thu nhập kiếm được có thể cao hơn mức ngưỡng nếu chi phí dành cho chăm sóc người trông nom tài trợ công khai và chăm sóc y tế vượt quá chi phí Medicaid tiểu bang trung bình.

Kế hoạch Đạt được Tự Hỗ trợ (PASS, Plan For Achieving Self-Support)—Người nhận SSI bị mù hoặc khuyết tật có thể dành riêng thu nhập và các nguồn lực cho kế hoạch đã được phê duyệt để đạt được tự hỗ trợ (PASS).

Chi phí Đi làm Liên quan đến Khiếm khuyết (IRWE, Impairment Related Work Expense)—Một số chi phí nhất định mà một người khuyết tật cần do khiếm khuyết của mình để làm việc có thể bị trừ khi tính thu nhập kiếm được nhằm xác định xem người đó có đang thực hiện hoạt động sinh lợi cơ bản không.  Cá nhân này phải: 1) cần vật dụng hoặc dịch vụ do khiếm khuyết, 2) cần vật dụng hoặc dịch vụ để làm việc và 3) trả cho vật dụng hoặc dịch vụ.

Chi phí Đi làm của Người mù (BWE, Blind Work Expenses)- Thu nhập kiếm được mà một cá nhân bị mù sử dụng để đáp ứng các chi phí làm việc không được tính khi Cơ quan An sinh Xã hội xác định tính đủ điều kiện SSI và khoản thanh toán. Các khoản chi phí không cần phải liên quan đến tình trạng mù và bao gồm thu nhập kiếm được được sử dụng để trả thuế thu nhập, các bữa ăn trong giờ làm việc, chi phí vận chuyển hoặc chi phí cho chó chỉ đường.  Trong nhiều trường hợp BWE có thể cũng có sẵn như IRWE.  Nếu điều này xảy ra, sử dụng khoản khấu trừ BWE luôn tốt hơn.  Cá nhân phải hội đủ điều kiện cho SSI dựa trên tình trạng mù để áp dụng khấu trừ này.  Mù được định nghĩa là thị lực trung tâm bằng 20/200 hoặc thấp hơn ở mắt tốt hơn với sự điều chỉnh tốt nhất, hoặc giới hạn trường thị lực ở mắt tốt hơn sao cho đường kính rộng nhất của trường thị giác tạo thành một góc 20 độ hoặc nhỏ hơn.

Các ví dụ về BWE bao gồm:

 • Chi phí động vật phục vụ
 • Chuyên chở đi làm và về nhà
 • Thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương
 • Thuế An sinh Xã hội
 • Dịch vụ chăm sóc người trông nom
 • Máy hỗ trợ thị lực và trợ cảm
 • Dịch các tài liệu sang Chữ nổi Braille
 • Phí hiệp hội chuyên nghiệp, và
 • Phí công đoàn.

Học sinh Khuyết tật—Học phí, sách vở và các chi phí khác liên quan đến việc học tập có thể không được tính là thu nhập cho người nhận đi học hoặc tham gia chương trình đào tạo. Học sinh có thể được miễn trừ tối đa $1.780 thu nhập kiếm được một tháng ($7.180 một năm).

Thanh toán Xưởng Lao động Bảo trợ—Khoản lương nhận được trong một xưởng lao động bảo trợ được coi là thu nhập kiếm được, cho dù nó được xem là tiền lương cho các mục đích khác. Điều này cho phép An sinh Xã hội miễn trừ thêm thu nhập của nhân viên xưởng lao động bảo trợ khi tính khoản thanh toán SSI của họ.

Phục hồi trong Quá trình Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp—Nếu một người phục hồi trong khi tham gia chương trình phục hồi chức năng nghề nghiệp mà nhiều khả năng dẫn đến tự hỗ trợ, thì phúc lợi có thể tiếp tục cho đến khi chương trình kết thúc.

Chương trình Medi-Cal Khuyết tật Đi làm 250%- Chương trình này cung cấp đầy đủ Medi-Cal cho những cá nhân khuyết tật đi làm có thu nhập tính được dưới 250% mức nghèo liên bang (FPL, Federal Poverty Level). Người đủ điều kiện phải nộp phí bảo hiểm dựa trên thu nhập của họ.

Tính SSI MẪU với Thu nhập kiếm được và IRWE
$ 300 Tiền lương/Thu nhập kiếm được
- 85 Loại trừ thu nhập kiếm được & Thu nhập chung

$ 215 
-$ 50.00 IRWE
$165.00 
÷ 2 1/2 1/2 Thu nhập kiếm được còn lại
$ 82.50 Thu nhập kiếm được tính được

$ 889.40 Khoản SSI của năm 2016
- 82.50 Thu nhập tính được
$ 806.90 Khoản thanh toán SSI

Available income:
$ 300.00 Thu nhập kiếm được
+ 806.90 Khoản thanh toán SSI
$1,106.90 Tổng thu nhập hàng tháng

Để biết thêm thông tin về khuyến khích đi làm, hãy liên lạc với Disability Rights California theo số 1-800-776-5746.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.