Chỉ Thị Trước

Publications
#5386.01

Chỉ Thị Trước

Chỉ Thị Trước, còn được gọi là Giấy Ủy Quyền Lâu Dài về Chăm Sóc Sức Khỏe, là một tài liệu pháp lý. Nó cho phép bạn nêu trước những gì bạn muốn làm về việc chăm sóc sức khỏe của mình nếu bạn không thể tự đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Chæ Thò Tröôùc laø gì?

Chæ Thò Tröôùc, coøn coù teân laø Giaáy UÛy Quyeàn Daøi Haïn veà Chaêm Soùc Söùc Khoûe, laø moät vaên kieän phaùp lyù. Vaên kieän naøy cho pheùp quyù vò ghi tröôùc nhöõng gì quyù vò muoán laøm veà vaán ñeà chaêm soùc söùc khoûe cuûa mình neáu quyù vò khoâng coøn khaû naêng töï quyeát ñònh veà vaán ñeà chaêm soùc söùc khoûe cho mình nöõa.

Chæ Thò Tröôùc ñeå laøm gì?

Chæ Thò Tröôùc laø moät phöông tieän quan troïng ñeå choïn löïa vaø giao quyeàn. Vaên kieän naøy coù hieäu löïc khi:

  1. Quyù vò bò hoân meâ, hoaëc khoâng coøn minh maãn taâm thaàn, hoaëc khoâng theå noùi ñöôïc nöõa; hoaëc
  2. Moät toøa phaùn quyeát laø quyù vò khoâng ñuû minh maãn ñeå quyeát ñònh veà y teá vì bò maát trí hoaëc beänh taâm thaàn.

Coù gì trong Chæ Thò Tröôùc?

Chæ Thò Tröôùc coù hai phaàn. Hai phaàn naøy laø (1) quyù vò choïn moät ngöôøi ñaïi dieän veà chaêm soùc söùc khoûe; vaø (2) caùc chæ thò cuûa quyù vò veà chaêm soùc söùc khoûe. Rieâng moãi phaàn ñeàu coù giaù trò phaùp lyù.

"Advancing the human and legal rights of persons with disabilities."

Ñaïi dieän veà chaêm soùc söùc khoûe laø gì?

Ñaïi dieän veà chaêm soùc söùc khoûe laø moät ngöôøi quyeát ñònh cho quyù vò khi quyù vò khoâng coù khaû naêng quyeát ñònh, döïa treân nhöõng gì ngöôøi ñoù bieát veà caùc yù nguyeän vaø öôùc muoán cuûa quyù vò. Quyù vò coù theå giôùi haïn quyeàn cuûa ngöôøi ñaïi dieän veà chaêm soùc söùc khoûe.

Chæ thò veà chaêm soùc söùc khoûe laø gì?

Chæ thò cuûa quyù vò veà chaêm soùc söùc khoûe ghi caùc choïn löïa veà baùc só, cô sôû y teá, thuoác men, vaø nhöõng bieän phaùp can thieäp caáp cöùu. Trong ña soá tröôøng hôïp, moät cô sôû y teá phaûi theo ñuùng caùc chæ thò cuûa ngöôøi ñaïi dieän veà chaêm soùc söùc khoûe cuûa quyù vò vaø chæ thò tröôùc cuûa quyù vò. Caû luaät California laãn luaät lieân bang ñeàu coâng nhaän Chæ Thò Tröôùc.

Toâi coù theå laáy Chæ Thò Tröôùc ôû ñaâu?

PAI, cuøng vôùi Heä Thoáng Thaân Chuû Söùc Khoûe Taâm Thaàn California (California Network of Mental Health Clients, CNMHC), ñaõ soaïn moät maãu Chæ Thò Tröôùc. Maãu naøy coù teân laø Chæ Thò Tröôùc veà Chaêm Soùc Söùc Khoûe, aán phaåm cuûa PAI #5088.01. Quyù vò coù theå tìm treân Web taïi www.pai-ca.org/Pubs/508801.pdf.

Toâi coù theå nhôø giuùp veà Chæ Thò Tröôùc hay khoâng?

PAI vaø CNMHC ñaõ baét ñaàu huaán luyeän caùc thaân chuû vaø chuyeân vieân söùc khoûe taâm thaàn veà Chæ Thò Tröôùc. Nhaân vieân PAI cuõng coù theå giuùp veà vieäc thöïc hieän vaø buoäc phaûi thi haønh Chæ Thò Tröôùc. Neáu quyù vò caàn ñöôïc giuùp veà Chæ Thò Tröôùc, haõy goïi soá 1-800-776-5746.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.