1 California’s Protection & Advocacy System Pag-access sa ABA Therapy

Publications
#7167.08

1 California’s Protection & Advocacy System Pag-access sa ABA Therapy

Ang Applied Behavioural Analysis ay isang therapy na nakabatay sa ebidensya. Pinipigilan o binabawasan ng ABA therapy ang masamang epekto ng pag-uugali na makagambala sa pag-aaral at pakikipag-ugnay sa lipunan.