دسترسی به ABA تراپی

Publications
#7167.16

دسترسی به ABA تراپی

تحلیل رفتاری کاربردی یک درمان مبتنی بر شواهد است. ABA درمانی از تأثیرات بد رفتارهایی که در یادگیری و تعامل اجتماعی تداخل دارند جلوگیری می کند یا آنها را کاهش می دهد.

 

 

Click links below for a downloadable version.