លិខិតគំរូសម្រាប់សំណើសុំការវាយតម្លៃ

Publications

លិខិតគំរូសម្រាប់សំណើសុំការវាយតម្លៃ

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគំរូនេះដើម្បីសួរសាលាស្រុករបស់អ្នកដើម្បីវាយតម្លៃសិស្សរបស់អ្នកសម្រាប់ការអប់រំពិសេស។ ពុម្ពនេះត្រូវបានសរសេរសម្រាប់សំណូមពរដំបូងសម្រាប់ការវាយតម្លៃការអប់រំពិសេស។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចកែប្រែទម្រង់តាមតម្រូវការ។