លិខិតគំរូសម្រាប់ការស្នើសុំថតចម្លងរបាយការណ៍គ្រាអាសន្ននៃអាកប្បកិរិយា

Publications

លិខិតគំរូសម្រាប់ការស្នើសុំថតចម្លងរបាយការណ៍គ្រាអាសន្ននៃអាកប្បកិរិយា

ប្រើសំបុត្រគំរូនេះដើម្បីសុំថតចម្លងរបាយការណ៍គ្រាអាសន្នអាកប្បកិរិយាប្រសិនបើសិស្សរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំងឬនៅស្ងៀមនៅសាលា។ សូមអានបញ្ជីត្រួតពិនិត្យការរឹតត្បិតនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរឹតត្បិតនិងភាពឯកោ។