درک چگونگی محاسبه ساعات خدمات پشتیبانی در منزل یا IHSS

Publications
#5611.16

درک چگونگی محاسبه ساعات خدمات پشتیبانی در منزل یا IHSS

IHSS اگر به دلیل معلولیت نتوانید از خود مراقبت کنید ، خدماتی به شما کمک می کند تا در خانه بمانید. IHSS تصمیم می گیرد که چند ساعت برای خدمات در اختیار داشته باشید. این میخانه به شما می گوید که شهرستان چگونه ساعات ماهانه شما را رقم می زند. مراحلی را که این شهرستان طی می کند لیست می کند و مثالهایی می زند.