کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی حقوق معلولین کالیفرنیا درباره خدمات تمدید سال تحصیلی

Publications
#8089.16

کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی حقوق معلولین کالیفرنیا درباره خدمات تمدید سال تحصیلی

کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی DRC یا کتابچه راهنمای SERR محتوی بخش‌هایی درباره تمدید سال تحصیلی یا خدمات ESY است.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

کتابچه راهنمای حقوق و مسئولیت‌های آموزش استثنائی DRC یا کتابچه راهنمای SERR محتوی بخش‌هایی درباره تمدید سال تحصیلی یا خدمات ESY است. در اینجا بخش‌های ویژه کتابچه راهنمای SERR ارائه شده که درباره خدمات ESY همراه با تغییرات جدید صحبت می‌کند: