Những Điều Người Bênh Vực Cần Biết Về Việc Mở Rộng Medi-Cal FPL cho Người Cao Tuổi, Người Mù & Người Khuyết Tật Bắt Đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020

Publications
#7164.05

Những Điều Người Bênh Vực Cần Biết Về Việc Mở Rộng Medi-Cal FPL cho Người Cao Tuổi, Người Mù & Người Khuyết Tật Bắt Đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020

Ấn phẩm này xác định những thay đổi và cập nhật mà những người ủng hộ cần biết về FPL Medi-Cal Exapansion bắt đầu từ tháng 12 năm 2020.

This resource was produced by the Western Center on Law & Poverty.

 

 

Click links below for a downloadable version.