Virus Corona (COVID-19) - Việc Đến Thăm Bệnh Nhân Khuyết Tật Tại Bệnh Viện

Publications
#7154.05

Virus Corona (COVID-19) - Việc Đến Thăm Bệnh Nhân Khuyết Tật Tại Bệnh Viện

Một số bác sĩ và bệnh viện áp dụng quy tắc “không khách đến thăm” vì COVID-19. Tiểu Bang California đã gửi Thư[1] đến các bệnh viện và các cơ sở y tế khác để nói về các quy tắc này. Nội dung Thư nêu rằng người khuyết tật đôi khi cần có người hỗ trợ đồng hành khi đến bệnh viện hoặc tới gặp bác sĩ.

 

 

Click links below for a downloadable version.