Virus Corona (COVID-19) - Quyền của Người bị Khuyết Tật về Trí Tuệ và Phát Triển Sống Một Mình hoặc Sống Cùng Gia Đình

Publications
#F127.05

Virus Corona (COVID-19) - Quyền của Người bị Khuyết Tật về Trí Tuệ và Phát Triển Sống Một Mình hoặc Sống Cùng Gia Đình

Điều này dành cho những người khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển sống một mình hoặc với gia đình và nhận các dịch vụ từ “các trung tâm khu vực”.

Trung Tâm Khu Vực Là Gì?

Trung tâm khu vực là điểm liên lạc chính của quý vị để nhận các dịch vụ và hỗ trợ.  Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ của các trung tâm khu vực tại liên kết này: https://www.dds.ca.gov/rc/listings/

Các Trung Tâm Khu Vực Có Thể Giúp Tôi Chuẩn Bị cho COVID-19 Như Thế Nào?

Giờ là thời điểm phù hợp để lập kế hoạch cho các tình trạng khẩn cấp như COVID-19. Hãy liên hệ với điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực của quý vị. Yêu cầu họ giúp quý vị xây dựng kế hoạch trong trường hợp những người chăm sóc của quý vị không còn có thể hỗ trợ quý vị vì COVID-19. Quý vị có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị đang tham dự một chương trình trong ngày mà thông báo cho quý vị biết rằng chương trình phải kết thúc.

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS) và Những Người Chăm Sóc Khác: Kế Hoạch Của Tôi Là Gì và Trung Tâm Khu Vực Có Thể Làm Gì?

Nếu quý vị dựa vào IHSS hoặc những người chăm sóc khác từ các chương trình không được trung tâm khu vực chi trả, hãy yêu cầu những người chăm sóc giúp quý vị lập kế hoạch nếu họ không còn có thể hỗ trợ cho quý vị.

Quý vị cũng có thể yêu cầu điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực giúp quý vị lập kế hoạch.  Điều này là do trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ khác nhau nếu người chăm sóc IHSS không còn có thể hỗ trợ cho quý vị. Các dịch vụ này bao gồm:

 • Dịch vụ Người Phục Vụ Riêng hoặc Người Giúp Việc Gia Đình: Các dịch vụ này tương đồng như IHSS. Các dịch vụ này được chi trả bởi các trung tâm khu vực, chứ không phải hạt.
 • Chăm Sóc Nghỉ Ngơi: Dịch vụ này giúp người chăm sóc của quý vị hỗ trợ cho quý vị bằng cách đảm bảo họ có thể nghỉ ngơi.
 • Kỹ Năng Sống Độc Lập hoặc Dịch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống: Những dịch vụ này giúp bệnh nhân sống độc lập nhất có thể trong chính ngôi nhà của họ với sự hỗ trợ cần thiết.

Hãy hỏi trung tâm khu vực của quý vị về các lựa chọn này và các lựa chọn khác có thể có sẵn. Một vài dịch vụ trong số những dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các thành viên trong gia đình hoặc người ở chung phòng đã sống với quý vị.

Vai Trò của Sở Dịch Vụ Phát Triển Tiểu Bang là Gì?

Sở Dịch Vụ Phát Triển là cơ quan tiểu bang phụ trách tất cả 21 trung tâm khu vực. Cơ quan này đôi khi được gọi là Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS).

DDS có quyền yêu cầu các trung tâm khu vực phải làm gì. Do COVID-19, DDS đã yêu cầu các trung tâm khu vực đảm bảo rằng những người nhận dịch vụ của trung tâm khu vực đều khỏe mạnh và an toàn. Ví dụ:

 • DDS đã yêu cầu các trung tâm khu vực rằng không nên gặp gỡ mọi người trực tiếp. Thay vào đó, các trung tâm khu vực có thể sử dụng công nghệ như điện thoại, hội nghị video, Skype và FaceTime. Quý vị có thể trao đổi với trung tâm khu vực về các lựa chọn này, cũng như cách hoạt động của các phương thức.
 • Do COVID-19, DDS đã cấp quyền cho các trung tâm khu vực chi trả nhiều tiền hơn cho các nhà cung cấp để giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn. Chính sách này được gọi là “Miễn Trừ Để Duy Trì Sức Khỏe và An Toàn”. Hãy hỏi trung tâm khu vực của quý vị xem liệu lựa chọn này có áp dụng cho quý vị hay không.

Tôi Có Thể Nhận Thêm Thông Tin Về Quyền Của Tôi Bằng Cách Nào?

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền hợp pháp của mình hoặc nếu trung tâm khu vực không giúp quý vị chuẩn bị cho COVID-19:

 

 • Hãy gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC theo số: 1-800-776-5746.
 • Gọi cho Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi của Thân Chủ (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA) của DRC tại:
  • Bắc California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Nam California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023).
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.