Truy Cập và Sửa Đổi Hồ Sơ Y Tế

Publications
#5112.05

Truy Cập và Sửa Đổi Hồ Sơ Y Tế

Quán rượu này nói về cách bạn có thể điều chỉnh hồ sơ bệnh nhân của mình. Bạn có thể mang theo một người nào đó khi bạn vào để sửa đổi bất cứ điều gì trong hồ sơ. Quán rượu này cũng nói về một số điều không thể thay đổi trong hồ sơ bệnh nhân của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Quý ị có quyền xem lại, sao chép hoặc sửa đổi hồ sơ bệnh án của mình. Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn (H&SC) California §123110(a). Quý vị cũng có quyền yêu cầu ai đó đi cùng mình khi xem lại hồ sơ. H&SC § 123110(a). Đại diện cá nhân của quý vị (cha mẹ, người giám hộ, người bảo hộ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe) có quyền như quý vị trong việc xem lại, sao chép hoặc sửa đổi hồ sơ (trừ trường hợp được giải thích trong thư báo này). Thư báo này cũng thảo luận một số giới hạn nhất định về quyền của quý vị.

Luật nào cho phép tôi xem lại, nhận bản sao hoặc sửa đổi hồ sơ y tế của mình?

Cả luật liên bang và luật California đều cho phép bệnh nhân xem lại, nhận bản sao hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ y tế của họ. Các tiêu chuẩn của liên bang có trong quy định bảo mật Đạo Luật Trách Nhiệm và Khả Năng Chuyển Đổi Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA). Các tiêu chuẩn của tiểu bang có trong Đạo Luật Truy Cập Hồ Sơ Y Tế của Bệnh Nhân California, Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California mục 123100 và các điều sau. Cả luật liên bang và luật California đều được thiết kế để bảo vệ quyền của quý vị nhưng có một số điểm khác biệt nhỏ về tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn của liên bang áp dụng trừ khi tiêu chuẩn của tiểu bang cấp cho quý vị nhiều quyền hơn. 45 C.F.R. §§ 160.203(b), 160.202 (định nghĩa về “chặt chẽ hơn”, tiểu mục (2)). Điều này có nghĩa là đôi khi các tiêu chuẩn của liên bang áp dụng và đôi khi các tiêu chuẩn của tiểu bang áp dụng. Thư báo này giải thích thời điểm áp dụng các tiêu chuẩn của liên bang và thời điểm áp dụng các tiêu chuẩn của tiểu bang.

Thông thường, luật California cấp quyền truy cập hoặc sửa đổi hồ sơ y tế rộng hơn các quy định liên bang. Vì vậy, luật California thường bao gồm quyền truy cập và sửa đổi hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, có bốn

trường hợp, trong đó các quy định HIPAA của liên bang cấp quyền truy cập hoặc sửa đổi rộng hơn luật California. Các quy định liên bang cấp quyền rộng hơn trong bốn trường hợp sau:

 1. Truy cập hồ sơ sức khỏe tâm thần (ngoại trừ ghi chú về tâm lý trị liệu).
 2. Tóm tắt hồ sơ y tế của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì cho phép truy cập vào hồ sơ.
 3. Sửa đổi hồ sơ y tế.
 4. Truy cập vào các bản chụp X quang hay bản theo dõi EKG, EEG hoặc EMG.

Phần còn lại của thư báo này giải thích các tiêu chuẩn giúp quý vị có thể xem lại, sao chép hoặc sửa đổi hồ sơ y tế của mình. Thư báo cũng giải thích liệu các tiêu chuẩn áp dụng có trong quy định bảo mật HIPAA của liên bang hay trong Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California.

Làm thế nào để tôi có quyền truy cập vào hồ sơ của mình?

Quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị phải yêu cầu bằng văn bản đối với việc kiểm tra và/hoặc nhận bản sao hồ sơ y tế của mình. H&SC §123110(a), (b). Yêu cầu bản sao phải nêu rõ hồ sơ cần sao chép. H&SC §123110(b).

Có giới hạn về thời gian về tuân thủ yêu cầu xem lại và/hoặc nhận bản sao hồ sơ y tế không?

Có. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải cho phép truy cập vào hồ sơ trong giờ làm việc thông thường trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. H&SC §123110(a). Nếu quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị yêu cầu nhận toàn bộ hoặc một phần bản sao hồ sơ thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải chuyển các bản sao đó trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. H&SC §123110(b).

Có bất kỳ giới hạn nào về quyền truy cập của bệnh nhân vào hồ sơ sức khỏe tâm thần không?

Có. Cả HIPAA và luật California đều đặt ra một số hạn chế đối với quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe tâm thần. Giới hạn cụ thể tùy thuộc vào việc hồ sơ đó có phải là ghi chú về tâm lý trị liệu hay không. Ghi chú về tâm lý trị liệu là ghi chú của chuyên gia sức khỏe tâm thần trong một phiên tư vấn cá nhân hay phiên tư vấn nhóm, kết hợp hoặc gia đình.

Những ghi chú này tách biệt với phần còn lại của hồ sơ y tế. 45 C.F.R. § 164.501.

Hạn chế về quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe tâm thần (khác với ghi chú về tâm lý trị liệu) là những hạn chế nào?

Quy định bảo mật HIPAA cho phép nhà cung cấp từ chối quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe tâm thần (ngoại trừ ghi chú về tâm lý trị liệu) chỉ trong các điều kiện sau:

 1. Chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề đã xác định, trong khi thực hành đánh giá chuyên môn, rằng việc truy cập có khả năng hợp lý gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn về thể chất của quý vị hoặc một người khác,
 2. Hồ sơ đề cập đến một người khác (trừ khi người đó là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe) và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giấy phép hành nghề đã xác định, trong khi thực hành đánh giá chuyên môn, rằng quyền truy cập đã yêu cầu có khả năng hợp lý gây hại đáng kể cho người khác đó,
 3. Đại diện cá nhân của quý vị (ví dụ: cha mẹ, người giám hộ, người bảo hộ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe) đã yêu cầu quyền truy cập và chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề đã xác định, trong khi thực hành đánh giá chuyên môn, rằng việc cung cấp quyền truy cập cho đại diện cá nhân của quý vị có khả năng hợp lý gây hại đáng kể cho quý vị hoặc cho một người khác.

Theo quy định của HIPAA, chúng tôi có thể từ chối cấp quyền truy cập cho bệnh nhân chỉ trong trường hợp việc truy cập có khả năng gây nguy

hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn về thể chất của một người nào đó. Đây là một tiêu chuẩn khó mà nhà cung cấp phải đáp ứng. Mặt khác, chúng tôi cũng có thể từ chối cấp quyền truy cập cho đại diện của bệnh nhân (ví dụ: cha mẹ, người giám hộ, người bảo hộ, nhân viên chăm sóc sức khỏe) nếu việc truy cập có khả năng gây hại đáng kể cho người nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện của bệnh nhân sẽ khó truy cập vào hồ sơ bệnh án hơn so với việc bệnh nhân truy cập vào chính hồ sơ của họ.

L: Những hạn chế này chỉ áp dụng với quyền truy cập của bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân không có quyền tiết lộ thông tin. Không có giới hạn nào như vậy về việc tiết lộ thông tin với ai đó không phải là bệnh nhân nếu bệnh nhân đã ủy quyền bằng văn bản hợp lệ.

Bệnh nhân có những quyền gì nếu nhà cung cấp từ chối cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe tâm thần (ngoại trừ ghi chú về tâm lý trị liệu)?

Theo quy định bảo mật HIPAA, nếu nhà cung cấp từ chối cho phép truy cập vào hồ sơ thì nhà cung cấp phải đưa ra văn bản từ chối. Văn bản từ chối phải bao gồm các thông tin sau:

 1. cơ sở từ chối;
 2. quyền đánh giá của chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề do nhà cung cấp chỉ định (bao gồm cả mô tả về cách thực hiện quyền đánh giá);
 3. quyền gửi khiếu nại đến nhà cung cấp và quyền gửi khiếu nại đến Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh.

Lưu ý: Các yêu cầu tương tự của liên bang về việc từ chối quyền truy cập và thông báo này áp dụng cho quyết định từ chối quyền truy cập vào các bản chụp X quang và các bản theo dõi EKG, EEG và EMG của các nhà cung cấp tuân theo HIPAA. Việc này là do quy định bảo mật HIPAA cấp quyền truy cập vào những hồ sơ này rộng hơn luật California.

Hạn chế về quyền truy cập của bệnh nhân vào ghi chú về tâm lý trị liệu theo luật California là những hạn chế nào?

Luật California áp dụng cho quyền truy cập vào hồ sơ bệnh án nếu nhà cung cấp không tuân theo HIPAA. Ngoài ra, luật California áp dụng trong tất cả các trường hợp tiết lộ ghi chú về tâm lý trị liệu. Điều này là do quy định liên bang không yêu cầu quyền truy cập vào ghi chú về tâm lý trị liệu. Vì vậy, luật California cung cấp quyền truy cập rộng hơn quy định của liên bang. (“Ghi chú về tâm lý trị liệu” được định nghĩa hẹp là ghi chú của chuyên gia sức khỏe tâm thần trong phiên tư vấn cá nhân, nhóm, kết hợp hoặc gia đình và tách biệt với phần còn lại của hồ sơ y tế).

Theo luật California, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể từ chối cho phép kiểm tra hoặc cung cấp bản sao ghi chú về tâm lý trị liệu cho bệnh nhân nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác định có "nguy cơ cao về hậu quả bất lợi hoặc có hại đáng kể đối với bệnh nhân khi xem hoặc nhận" ghi chú về tâm lý trị liệu đó. H&SC §123115(b). Tuy nhiên, việc từ chối đó phải tuân theo bốn điều kiện sau:

 1. nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải giải thích bằng văn bản vào hồ sơ về việc từ chối cho phép kiểm tra hoặc cung cấp bản sao hồ sơ, bao gồm mô tả về hậu quả bất lợi hoặc có hại cụ thể đối với bệnh nhân mà nhà cung cấp dự kiến sẽ xảy ra nếu cho phép kiểm tra hoặc sao chép;
 2. nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải cho phép bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật có giấy phép hành nghề, bác sĩ tâm lý có giấy phép hành nghề hoặc nhân viên xã hội tại y viện có giấy phép hành nghề do bệnh nhân chỉ định tiến hành kiểm tra hoặc cung cấp bản sao hồ sơ sức khỏe tâm thần cho họ;
 3. nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải thông báo cho bệnh nhân cả về quyết định từ chối cho phép truy cập vào hồ sơ được yêu cầu của nhà cung cấp và về quyền kiểm tra cũng như nhận hồ sơ của bệnh nhân; và
 4. nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải ghi lại bệnh nhân đã yêu cầu một cuộc kiểm tra của chuyên gia y tế khác hay nhận hồ sơ được yêu cầu.

H&SC §123115(b)(1)-(4).

Có bất kỳ giới hạn nào về quyền truy cập vào thông tin trong hồ sơ của tôi do người khác cung cấp chứ không phải nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp không?

Luật California nêu rõ rằng nhà cung cấp không phải cho phép truy cập vào thông tin được người nào đó không phải là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác hoặc bệnh nhân cung cấp ở dạng “bí mật” cho nhà cung cấp. Quy định bảo mật HIPAA của liên bang nêu rõ rằng thông tin này chỉ có thể giữ lại nếu việc tiết lộ “có khả năng hợp lý tiết lộ nguồn thông tin”. 164.524(a)(2)(v).

Có bất kỳ giới hạn nào về quyền của cha mẹ khi truy cập vào hồ sơ y tế của trẻ vị thành niên không?

Có. Cha mẹ không được phép kiểm tra hoặc nhận bản sao hồ sơ bệnh án của trẻ vị thành niên nếu bệnh nhân ở tuổi vị thành niên được luật cho phép chấp thuận điều trị y tế. H&SC §123115(a)(1). Xem Bộ Luật Gia Đình California §§6920-6929. Ngoài ra, cha mẹ không có quyền truy cập vào hồ sơ bệnh án của trẻ vị thành niên nếu nhà cung cấp xác định rằng quyền truy cập vào hồ sơ mà cha mẹ đã yêu cầu sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến mối quan hệ chuyên môn của nhà cung cấp với bệnh nhân ở tuổi vị thành niên hoặc sự an toàn về thể chất hay sức khỏe tâm lý của bệnh nhân ở tuổi vị thành niên. H&SC §123115(a)(2). Hạn chế về quyền truy cập này được cho phép riêng theo quy định bảo mật HIPAA của liên bang. 45 C.F.R. § 164.502(g)(3)(ii)(B).

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có quyền cung cấp tóm tắt về hồ sơ y tế của bệnh nhân thay vì cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào đó không?

Quy định bảo mật HIPAA của liên bang cho phép nhà cung cấp chuẩn bị một bản tóm tắt thay vì cho phép quý vị truy cập vào hồ sơ nhưng chỉ trong trường hợp quý vị đồng ý trước cả về bản tóm tắt và mọi khoản phí chuẩn bị bản tóm tắt. 45 C.F.R. § 164.524(c)(2)(iii)

Nếu nhà cung cấp chuẩn bị một bản tóm tắt thay vì cho phép truy cập vào hồ sơ thì họ phải tóm tắt toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân trừ khi bệnh nhân giới hạn yêu cầu ở một số thương tích, bệnh tật hoặc giai đoạn nhất định. H&SC §123130(a). Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể hỏi ý kiến bệnh nhân để làm rõ thông tin sẽ tìm kiếm. Do đó, nếu bệnh nhân chỉ yêu cầu thông tin về một số thương tích, bệnh tật hoặc giai đoạn nhất định thì nhà cung cấp chỉ cần tóm tắt các thương tích, bệnh tật hoặc giai đoạn theo chỉ định của bệnh nhân.

Bản tóm tắt phải có mọi thông tin cho từng thương tích, bệnh tật hoặc giai đoạn ghi trong hồ sơ có liên quan đến vấn đề sau:

 1. (các) bệnh chính, bao gồm tiền sử có liên quan;
 2. kết quả tư vấn và giấy giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác;
 3. chẩn đoán, vị trí xác định;
 4. kế hoạch và chế độ điều trị, bao gồm cả thuốc kê đơn;
 5. tiến độ điều trị;
 6. tiên lượng, bao gồm cả vấn đề hoặc tình trạng nghiêm trọng xảy ra liên tục;
 7. báo cáo có liên quan về các quy trình chẩn đoán và xét nghiệm, cùng tất các bản tóm tắt xuất viện; và
 8. kết quả khách quan từ lần kiểm tra thể chất gần đây nhất, chẳng hạn như huyết áp, cân nặng và giá trị thực tế từ các xét nghiệm thông thường trong phòng thí nghiệm.

H&SC §123130(b)(1)-(8)

Nhà cung cấp có thể giữ lại hồ sơ do bệnh nhân chưa thanh toán hóa đơn không?

Không. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không được giữ lại hồ sơ của bệnh nhân do họ chưa thanh toán các hóa đơn dịch vụ. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cố ý giữ lại hồ sơ do bệnh nhân chưa thanh toán hóa đơn sẽ bị xử phạt. H&SC §123110(j).

Nhà cung cấp có thể yêu cầu phí sao chép hoặc tóm tắt hồ sơ trước khi phát hành hồ sơ hoặc bản tóm tắt không?

Có. Trước khi cung cấp bản sao hồ sơ cho người yêu cầu, nhà cung cấp có thể đề nghị người yêu cầu thanh toán: chi phí sao chép, không vượt quá hai mươi lăm xu (0,25 đô la) mỗi trang hoặc năm mươi xu (0,50 đô la) mỗi trang hồ sơ sao chép từ microfilm và mọi chi phí biên chép bổ sung hợp lý phải trả trong quá trình cung cấp hồ sơ. H&SC §123110(b).

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tính "phí hợp lý" dựa trên thời gian thực và chi phí chuẩn bị bản tóm tắt theo đúng yêu cầu của bệnh nhân về quyền truy cập vào hồ sơ của họ. H&SC §123130(f).

Tuy nhiên, nhà cung cấp không được tính phí sao chép hồ sơ cần cho mục đích hỗ trợ khiếu nại phúc lợi Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI), Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) hoặc Medi-Cal, nếu yêu cầu hồ sơ và bằng chứng khiếu nại được đưa ra cho nhà cung cấp bằng văn bản. H&SC §123110(d)(1). Hồ sơ phải được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. H&SC §123110(f).

Phải cung cấp miễn phí chỉ một bản sao của các phần có liên quan trong hồ sơ. H&SC §123110 (d)(2). Hồ sơ “có liên quan” là hồ sơ bắt đầu vào ngày đăng ký phúc lợi đầu tiên và kết thúc khi quyết định cuối cùng được đưa ra đối với bất kỳ khiếu nại nào. H&SC §123110(d)(1). Nhà cung cấp không phải cung cấp hồ sơ miễn phí nếu bệnh nhân có luật sư riêng đại diện cho mình (luật sư chứ không phải cơ quan dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận). H&SC §123110(d)(3). Nếu khiếu nại thành công, nhà cung cấp có thể tính phí hồ sơ cho bệnh nhân với mức phí đã quy định ở trên. H&SC §123110(e).

Làm cách nào để sửa đổi hồ sơ y tế của tôi?

Đối với các nhà cung cấp tuân theo HIPAA, việc sửa đổi hồ sơ y tế bị chi phối gần như hoàn toàn theo quy định bảo mật HIPAA. Theo những quy định đó, quý vị phải yêu cầu nhà cung cấp sửa đổi hồ sơ của mình. 45 C.F.R. § 164.526(b)(1). Nhà cung cấp có thể đề nghị quý vị đưa ra yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ lý do yêu cầu sửa đổi nhưng nhà cung cấp phải thông báo cho quý vị về những yêu cầu này trước khi quý vị đưa ra yêu cầu. 45 C.F.R. § 164.526(b)(1). Không có giới hạn về thời gian khi yêu cầu sửa đổi. 45 C.F.R. § 164.526(a)(1). Quý vị có thể yêu cầu sửa đổi miễn là quý vị có hồ sơ. 45 C.F.R. § 164.526(a)(1).

Nhà cung cấp phải xử lý yêu cầu của quý vị trong vòng 60 ngày. 45 C.F.R. § 164.526(b)(2)(i). Nhà cung cấp có thể có thêm 30 ngày nếu nhà cung cấp gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về lý do chậm trễ và ngày sẽ hoàn tất hành động. 45 C.F.R. § 164.526(b)(2)(ii).

Nếu nhà cung cấp đồng ý sửa đổi hồ sơ của quý vị thì nhà cung cấp phải, tối thiểu là, xác định hồ sơ cần sửa đổi và bổ sung sửa đổi vào hồ sơ đó hoặc cung cấp liên kết đến sửa đổi. 45 C.F.R. § 164.526(c)(1). Nhà cung cấp cũng phải thông báo cho quý vị rằng sửa đổi đã được thực hiện và nhận được sự chấp thuận của quý vị để thông báo cho những người khác đã nhận được hồ sơ có liên quan. 45 C.F.R. § 164.526(c)(2). Nhà cung cấp phải cung cấp sửa đổi cho những người đã nhận được hồ sơ có liên quan mà quý vị đã thông báo với nhà cung cấp, và cho những người mà nhà cung cấp biết là có thông tin và người có thể dựa vào thông tin đó để phương hại đến quý vị. 45 C.F.R. § 164.526(c)(3). Nhà cung cấp nhận được sửa đổi cũng phải sửa đổi hồ sơ thuộc sở hữu của nhà cung cấp đó. 45 C.F.R. § 164.526(e)

Nhà cung cấp có thể từ chối yêu cầu sửa đổi của quý vị nếu nhà cung cấp cho rằng hồ sơ chính xác và hoàn chỉnh. 45 C.F.R. § 164.526(a)(2)(iv). Nhà cung cấp cũng có thể từ chối yêu cầu sửa đổi của quý vị nếu nhà cung cấp không tạo hồ sơ có liên quan (trừ khi người tạo hồ sơ không còn khả năng xử lý yêu cầu sửa đổi); hoặc nhà cung cấp không có hồ sơ có liên quan; hoặc quý vị không có quyền truy cập vào hồ sơ đó. 45 C.F.R. § 164.526(a)(2).

Nếu nhà cung cấp từ chối yêu cầu sửa đổi hồ sơ của quý vị thì nhà cung cấp phải thông báo quyết định từ chối bằng văn bản cho quý vị. 45 C.F.R. § 164.526(d)(1). Văn bản từ chối phải bao gồm thông tin sau:

 1. Cơ sở từ chối (ví dụ: nhà cung cấp cho rằng hồ sơ chính xác và hoàn chỉnh).
 2. Thông báo về quyền gửi tuyên bố bất đồng với quyết định từ chối của quý vị và cách gửi tuyên bố.
 3. Thông báo cho biết rằng nếu quý vị không gửi tuyên bố bất đồng với quyết định từ chối thì quý vị có thể yêu cầu nhà cung cấp gửi yêu cầu sửa đổi của quý vị và quyết định từ chối của nhà cung cấp, cùng với mọi tiết lộ hồ sơ trong tương lai.
 4. Mô tả cách quý vị có thể gửi khiếu nại đến nhà cung cấp hoặc đến Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) của Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân Sinh.

45 C.F.R. § 164.526(d)(1).

Nhà cung cấp có thể “giới hạn độ dài hợp lý” của tuyên bố bất đồng nhưng phải cho phép tối đa 250 từ. 45 C.F.R. § 164.526(d)(2), H&SC 123111(a). (Quy định bảo mật HIPAA không nêu rõ độ dài tối thiểu nhưng H&SC 123111(a) cho phép quý vị viết tuyên bố tối đa 250 từ). Nhà cung cấp có thể chuẩn bị văn bản bác bỏ tuyên bố bất đồng của quý vị nhưng nhà cung cấp phải cấp cho quý vị một bản sao. 45 C.F.R. § 164.526(d)(3). Nếu nhà cung cấp tiết lộ hồ sơ y tế của quý vị thì nhà cung cấp phải gửi kèm tuyên bố bất đồng của quý vị khi tiết lộ. H&SC § 123111(b). (So sánh các quy định bảo mật HIPAA, các quy định này cấp cho nhà cung cấp tùy chọn tiết lộ bản tóm tắt tài liệu yêu cầu sửa đổi. 45 C.F.R. § 164.526(d)(5)).

Ngoài ra, bất kể yêu cầu HIPAA như thế nào, luật California đều cho phép quý vị cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe một bản bổ sung về bất kỳ mục nào hoặc tuyên bố nào trong hồ sơ của quý vị mà quý vị cho rằng chưa hoàn chỉnh hoặc không chính xác. Phần bổ sung sẽ bị giới hạn ở 250 từ trên mỗi mục được cho là chưa hoàn chỉnh hoặc không chính xác trong hồ sơ bệnh án của quý vị và phải nêu rõ bằng văn bản rằng quý vị muốn phần bổ sung đó trở thành một phần trong hồ sơ. H&SC § 123111(b).

Bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân có thể làm gì nếu họ bị từ chối truy cập vào hồ sơ bệnh nhân?

Quý vị có thể gửi khiếu nại đến nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nhà cung cấp phải có quy trình khiếu nại theo HIPAA. 45 C.F.R. 164.530(d).

Quý vị có thể gửi khiếu nại về các vi phạm quy định bảo mật HIPAA của liên bang đến Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) của Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân Sinh liên bang nếu vi phạm xảy ra sau ngày có hiệu lực của quy định vào ngày 14 Tháng Tư năm 2003. 45 C.F.R. § 160.306(a). Địa chỉ là Office for Civil Rights, Department of Health and Human Services, 90 7th Street, Suite 4-100, San Francisco, California 94103, Điện Thoại (415) 437-8310. FAX (415) 437-8329. TDD (415) 437-8311.

OCR có thể cung cấp cho quý vị một mẫu đơn để điền khiếu nại. Quý vị cũng có thể tìm mẫu đơn khiếu nại trên internet tại địa chỉ http://www.hhs.gov/ocr/privacyhowtofile.htm; ngoài ra, quý vị có thể gọi đến số (800) 368-1019 để được trợ giúp hoặc giải đáp thắc mắc có liên quan đến mẫu đơn khiếu nại. Quý vị phải gửi khiếu nại bằng văn bản trong vòng 180 ngày kể từ ngày quý vị biết hoặc đã biết về vi phạm. 45 C.F.R. §§ 160.306(a), 160.306(b)(3). Khiếu nại phải đề tên nhà cung cấp bị khiếu nại và mô tả các hành vi hoặc thiếu sót vi phạm quy định. 45 C.F.R. § 160.306(b)(2). Quý vị có thể tìm thêm thông tin HIPAA tại http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/.

Nhà cung cấp không được trả đũa quý vị vì đã thực hiện quyền của mình theo HIPAA. 45 C.F.R. 164.530(g).

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cố ý vi phạm yêu cầu của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California có thể bị xử phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình thức phạt 100 đô la và đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề. H&SC §§123110(i) và (j). Ngoài ra, bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân có thể khiếu kiện để đòi quyền truy cập vào hồ sơ. H&SC § 123120. Bên thắng kiện được hưởng chi phí và phí luật sư hợp lý.

Quý vị cũng có thể khiếu kiện để đòi bồi thường thiệt hại thực tế nếu nhà cung cấp có giấy phép hành nghề đã đình chỉ kinh doanh và vứt bỏ hồ sơ của quý vị. H&SC § 123145(b). (Nhà cung cấp đình chỉ kinh doanh phải lưu giữ hồ sơ trong tối thiểu 7 năm và ít nhất cho đến khi một cá nhân bước sang tuổi 19. H&SC § 123145(a)). Các vi phạm luật California và quy định bảo mật HIPAA của liên bang cũng có thể gây ra hành động sơ suất khiến nhà cung cấp phải chịu thiệt hại về tiền vì luật và quy định đề ra trách nhiệm chăm sóc thuộc về nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau về các ấn phẩm của chúng tôi và cho biết hiệu quả hoạt động của chúng tôi! https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wD PzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

Disability Rights California được tài trợ bởi nhiều nguồn khac nháu, đểbiết danh sách đầy đu các nhà tài trợ, hãy truy cập http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html.