Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Người Được Thanh Toán Đại Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Người Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ Sung: Hướng Dẫn Phương Pháp Tốt Nhất

Publications
#5562.05

Trách Nhiệm Của Tôi Với Tư Cách Là Người Được Thanh Toán Đại Diện Mang Tính Tổ Chức Của Những Người Thụ Hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ Sung: Hướng Dẫn Phương Pháp Tốt Nhất

Với tư cách là người được thanh toán đại diện (người được thanh toán đại diện), quý vị có nhiệm vụ phải hành động vì lợi ích tốt nhất của những người thụ hưởng mà quý vị phục vụ.[1] Ba trách nhiệm chính của người được thanh toán đại diện là: quản lý tiền bạc; kê khai và báo cáo; và biện hộ.