Tờ Thông Tin về Phân Biệt Đối Xử do Tình Trạng Khuyết Tật: Các Cơ Quan Chính Phủ và Các Thực Thể Công Cộng Khác

Publications
#F112.05

Luật về Chống Phân Biệt Đối Xử do Tình Trạng Khuyết Tật của Liên Bang và Tiểu Bang

Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật nghiêm cấm các thực thể chính quyền của tiểu bang và địa phương (các thực thể công cộng) phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật. Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự khỏi sự phân biệt đối xử của các thực thể nhận tài trợ từ liên bang.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.