Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Trường cao đẳng và Đại học

Publications
#F111.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Trường cao đẳng và Đại học

Sinh viên và người xin học cao đẳng và đại học bị khuyết tật được luật chống phân biệt đối xử của liên bang và tiểu bang bảo vệ chống lại phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật.

Luật Phân biệt đối xử do Khuyết tật của Liên bang và Tiểu bang 

Sinh viên và người xin học cao đẳng và đại học bị khuyết tật được luật chống phân biệt đối xử của liên bang và tiểu bang bảo vệ chống lại phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật.

Tiêu đề III của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) cấm trường cao đẳng và đại học tư, và các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận khác phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Các thực thể này được gọi là “chỗ công cộng.” Tiêu đề II của ADA bao quát các thực thể chính phủ của tiểu bang và địa phương, bao gồm các trường cao đẳng và đại học công. Các biện pháp bảo vệ này bao gồm: 1)  quy định không phân biệt đối xử cấm việc bài trừ, tách riêng, và đối xử không công bằng với người khuyết tật; 2)  quy định trường cao đẳng và đại học phải cung cấp điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật để đảm bảo họ có khả năng tiếp cận bình đẳng với dịch vụ giáo dục bậc cao; và 3) các tiêu chuẩn kiến ​​trúc cho các tòa nhà mới và được sửa lại, yêu cầu sửa đổi hợp lý chính sách, thực hành, và thủ tục, quy định để loại bỏ rào cản trong các tòa nhà hiện tại khi có thể dễ dàng thực hiện được, và các yêu cầu tiếp cận khác. Mục 504 của Đạo luật Phục (Rehabilitation Act) hồi quy định các biện pháp bảo vệ tương tự với các thực thể nhận kinh phí liên bang.

Luật California quy định các biện pháp bảo vệ tương tự. Đạo luật Dân Quyền Unruh (Unruh Civil Rights Act) và Đạo luật Người Khuyết (Disabled Persons Act) tật cấm bất kỳ cơ sở kinh doanh nào phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Bộ luật Chính (Government Code) phủ Mục 11135 cấm các doanh nghiệp và thực thể chính phủ nhận kinh phí tiểu bang phân biệt đối xử. Bất kỳ hành vi nào vi phạm Tiêu đề III cũng vi phạm luật tiểu bang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật tiểu bang có thể quy định mức độ bảo vệ cao hơn luật liên bang.

Quý vị có thể yêu cầu trường cao đẳng hoặc đại học điều chỉnh hợp lý vào bất cứ lúc nào, với tư cách là người xin học hoặc sinh viên. Yêu cầu có thể dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng tốt nhất là yêu cầu bằng văn bản nếu có thể. Yêu cầu nên bao gồm một lá thư từ một chuyên gia điều trị giải thích nhu cầu điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật của quý vị. Bên dưới là thư mẫu để yêu cầu và hỗ trợ điều chỉnh hợp lý.

Các trang mạng dành cho các cơ quan tiểu bang và liên bang thực thi biện pháp bảo vệ chống lại phân biệt đối xử trong giáo dục bậc cao cung cấp các nguồn lực hữu ích để hiểu các quyền hợp pháp của quý vị theo luật liên bang và tiểu bang:

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về quyền của học sinh khuyết tật trong giáo dục bậc cao trong ấn phẩm của Disability Rights California, Quyền của Học sinh Khuyết tật trong Giáo dục Bậc cao, tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/530901.pdf.

Tự Biện hộ

Nếu trường của quý vị từ chối cung cấp cho quý vị điều chỉnh cần thiết hoặc phân biệt đối xử với quý vị do khuyết tật của quý vị, quý vị có thể nộp phàn nàn nội bộ, khiếu nại hành chính ở cấp tiểu bang hoặc liên bang, hoặc đơn kiện.

Phàn nàn Nội bộ

Hầu hết các trường cao đẳng và đại học phải có thủ tục phàn nàn cho những sinh viên tin rằng quyền của họ đã bị vi phạm. Các thủ tục này có thể khác nhau giữa các trường. Nếu quý vị muốn nộp phàn nàn cho trường của mình, hãy hỏi chương trình Sinh viên Khuyết tật của trường, điều phối viên ADA hoặc Mục 504, hoặc Chủ nhiệm phụ trách Sự vụ Sinh viên để biết thêm thông tin.

Khiếu nại Hành chính Liên bang

Phòng Dân Quyền (OCR) của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ điều tra vi phạm của các trường nhận hỗ trợ tài chính liên bang. Các trường này được áp dụng ADA và Mục 504 của Đạo luật Phục hồi. Khiếu nại với OCR phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị phân biệt đối xử trừ khi quý vị đã vận dụng quy trình phàn nàn nội bộ của trường hoặc OCR đã cho phép quý vị được miễn quy trình này. Nếu quý vị đã hoàn tất quy trình phàn nàn nội bộ của trường, quý vị phải nộp khiếu nại với OCR trong vòng 60 ngày kể từ ngày có quyết định của trường.  Quý vị có thể tìm thông tin về việc nộp khiếu nại với OCR tại www.ed.gov/ocr.

Bộ Tư pháp (DOJ, Department of Justice) Hoa Kỳ cũng điều tra vi phạm của các trường cao đẳng và đại hoc tư theo ADA. Khiếu nại Tiêu đề II ADA phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị phân biệt đối xử. Khiếu nại Tiêu đề III có thể được nộp cho DOJ vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nộp sớm nhất có thể, vì để càng lâu thì càng khó chứng minh hành vi phân biệt đối xử.

Quý vị có thể tìm thông tin về việc nộp khiếu nại trực tuyến với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại http://www.ada.gov/filing_complaint.htm.

Khiếu nại với Sở Việc làm và Gia cư Công bằng

Bộ luật Chính phủ California Mục 11135 được thực thi bởi Sở Việc làm và Gia cư Công bằng California (DFEH, Department of Fair Employment and Housing). Quý vị có thể nộp khiếu nại hành chính với DFEH bằng các cách bên dưới. Quý vị phải nộp khiếu nại trong vòng một năm kể từ ngày có hành vi phân biệt đối xử.

Quý vị có thể nộp khiếu nại DFEH trực tuyến tại: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

Kiện tụng

Hành vi vi phạm các luật được thảo luận ở trên cũng có thể được thực thi thông qua các vụ kiện tư nhân.  Xin lưu ý rằng các thời hạn hiệu lực hạn chế khung thời gian để nộp đơn kiện, và quý vị có thể bị bác yêu cầu bồi thường nếu quý vị không hành động trong thời hạn hiệu lực áp dụng. Các thời hạn này có thể là tối thiểu hai năm kể từ ngày bị phân biệt đối xử.

Ngoài ra, Đạo luật Yêu cầu bồi thường do Sai lầm của Chính (Government Tort Claims Act) phủ quy định phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm của chính phủ trong vòng sáu tháng sau vụ việc phân biệt đối xử trước khi đệ đơn kiện đòi tiền bồi thường chống lại một thực thể chính phủ tiểu bang hoặc địa phương. Có thể xem thêm thông tin về yêu cầu bồi thường do sai lầm tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm. Xin lưu ý rằng trang mạng này điều hướng đến biểu mẫu để yêu cầu bồi thường chống lại tiểu bang hoặc một cơ quan hay nhân viên tiểu bang, mà có thể không áp dụng trong trường hợp của quý vị. Các thực thể công cộng khác có thể cung cấp biểu mẫu yêu cầu bồi thường do sai lầm riêng trên trang mạng của họ. Nếu quý vị muốn theo đuổi kiện tụng, quý vị nên tham khảo ý kiến ​​luật sư càng sớm càng tốt.

Nếu quý vị muốn yêu cầu bồi thường dưới $10.000, một cách khác là nộp đơn kiện phân biệt đối xử lên Tòa Tiểu Hình (Small Claims Court).  Các thời hạn hiệu lực được thảo luận ở trên sẽ áp dụng. Quý vị không được sử dụng luật sư nếu quý vị nộp đơn kiện lên tòa tiểu hình. Đây là liên kết đến ấn phẩm Disability Rights California giải thích quy trình sử dụng Tòa Tiểu Hình cho các trường hợp phân biệt đối xử: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf. Các thời hạn này có thể là tối thiểu hai năm kể từ ngày bị phân biệt đối xử. Nếu quý vị muốn theo đuổi kiện tụng, quý vị nên thảo luận các thời hạn này và các thời hạn khác với luật sư riêng.

 

Thư Mẫu Yêu cầu Điều chỉnh Hợp lý

 [Ngày]

Gửi [Trường cao đẳng hoặc Đại học]:

Tôi viết thư này để yêu cầu điều chỉnh hợp lý cho tình trạng khuyết tật/các tình trạng khuyết tật của tôi.

Tôi [là sinh viên tại/đang nộp đơn xin học tại] [tên của trường].  Do tình trạng khuyết tật của tôi, tôi cần các điều chỉnh sau đây: [liệt kê các điều chỉnh]. 

[Bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/nhà trị liệu/nhân viên xã hội/nhà trị liệu phục hồi /cá nhân khác (mô tả)] của tôi đã cho rằng các điều chỉnh/sửa đổi này là cần thiết khi xét đến tình trạng khuyết tật của tôi.  Vui lòng xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia].

Luật liên bang và tiểu bang quy định trường cao đẳng và đại học phải điều chỉnh hợp lý cho thích hợp với sinh viên và người xin học bị khuyết tật. Vui lòng hồi đáp yêu cầu này muộn nhất vào [ngày]. Xin đừng ngại liên hệ với tôi theo [số điện thoại và/hoặc địa chỉ email của quý vị] nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.  Xin cảm ơn.

Trân trọng,

[Tên của quý vị]

[Địa chỉ của quý vị]

Thư Hỗ trợ Mẫu

[Ngày]

Gửi [Trường cao đẳng hoặc Đại học]:

Tôi là [bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/nhà trị liệu/nhân viên xã hội/nhà trị liệu phục hồi] của [Tên], và tôi biết rõ về tình trạng của người này.  [Người này] có một tình trạng khuyết tật gây ra các hạn chế chức năng nhất định.  Các hạn chế này bao gồm [liệt kê các hạn chế chức năng cần điều chỉnh được yêu cầu].

[Điều chỉnh được yêu cầu] là cần thiết để [Tên] [xin học tại/có khả năng tiếp cận bình đẳng với dịch vụ và lợi ích của] [tên của trường].  [Mô tả điều chỉnh đó sẽ trợ giúp hoặc hỗ trợ người đó như thế nào].

Cảm ơn quý vị đã cung cấp điều chỉnh hợp lý này cho [Tên].

Trân trọng,

[Tên và Chức danh]

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.