Tờ Thông tin: Quyền có Động Vật Trợ Giúp trong Gia Cư

Publications
#F115.05

Giới thiệu

Tờ thông tin này thảo luận về quyền của người khuyết tật được giữ động vật trợ giúp trong gia cư không cho phép có vật nuôi.

Thuật ngữ “động vật trợ giúp” (hoặc “động vật hỗ trợ”) có nghĩa là động vật mà người khuyết tật cần để sử dụng và tận hưởng gia cư.  Động vật trợ giúp có thể là một động vật phục vụ (chó hoặc ngựa nhỏ đã được huấn luyện để làm những việc hoặc thao tác liên quan đến khuyết tật), hoặc một động vật làm chỗ dựa tinh thần (bất cứ động vật nào làm dịu đi ảnh hưởng khuyết tật của một người bằng cách làm chỗ dựa hoặc niềm an ủi cho họ).

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.