TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Là Gì?

Publications
#F106.05

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Là Gì?

Chương trình Medicaid liên bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho những người có thu nhập thấp, bao gồm người già, người khuyết tật và trẻ em.  Medicaid được tài trợ thông qua sự kết hợp ngân quỹ của tiểu bang và liên bang. 

Medicaid/Medi-Cal Là Gì?

Chương trình Medicaid liên bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho những người có thu nhập thấp, bao gồm người già, người khuyết tật và trẻ em.  Medicaid được tài trợ thông qua sự kết hợp ngân quỹ của tiểu bang và liên bang.  Các tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng và phải tuân theo một số quy định của liên bang, nhưng có một số điểm linh hoạt trong các dịch vụ mà họ cung cấp.

Tại California, Medicaid được gọi là Medi-Cal.  Medi-Cal cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (LTSS) giúp những người bị khuyết tật tiếp tục sống trong nhà mình hoặc cùng với gia đình mình. Các dịch vụ và hỗ trợ này bao gồm:

  • Các dịch vụ Miễn Trừ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS), chẳng hạn như các dịch vụ được tài trợ thông qua các trung tâm khu vực và Miễn Trừ dành cho Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính (nay được gọi là Miễn Trừ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng)
  • Các Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia (IHSS);
  • Các Dịch Vụ Chăm Sóc Ban Ngày Cho Người Lớn/Dịch Vụ Cho Người Lớn Tại Cộng Đồng;
  • Các dịch vụ của Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Người Cao Tuổi (PACE)

Ngoài các dịch vụ này, Medi-Cal chi trả cho các chuyến thăm khám bác sĩ; xét nghiệm chẩn đoán; các dịch vụ cấp cứu; phẫu thuật; nhập viện; thuốc theo toa; dịch vụ nha khoa; liệu pháp cơ năng & vật lý; dịch vụ về lạm dụng ma túy ngoại trú; lưu trú tại cơ sở điều dưỡng; vật dụng y tế; thiết bị y tế lâu bền như xe lăn và khung tập đi; cũng như dịch vụ vận chuyển đến thăm khám bác sĩ.

Trẻ khuyết tật cũng có thể nhận được các phúc lợi bổ sung, như chăm sóc tại nhà và liệu pháp hành vi.

Bao Nhiêu Người Nhận Được Medicaid/Medi-Cal?

Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế lớn nhất của quốc gia, bao trả cho 74 triệu người, hay 1 phần 5 dân số Hoa Kỳ.

  • Bao gồm 42% trẻ em trên toàn quốc
  • California - 13,5 triệu, bao gồm MỘT NỬA trẻ em tại California

Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng (Obamacare) đã làm thay đổi Medicaid/Medi-Cal như thế nào?

Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng (ACA), hay Obamacare, đã mở rộng tình trạng hội đủ điều kiện cho những người có thu nhập quá ít hoặc có quá nhiều nguồn để đánh giá đủ điều kiện nhận Medi-Cal thông thường.

Tại Hoa Kỳ, hơn 20 triệu người đã hội đủ điều kiện và hiện đang được chăm sóc sức khoẻ nhờ việc mở rộng Medicaid. Bốn triệu người trong số đó đang sống ở California.

Những đề xuất gần đây trong Quốc Hội sẽ thay đổi Medicaid/Medi-Cal như thế nào?

Gần đây Quốc Hội đã xem xét việc "bãi bỏ và thay thế" Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng và thực hiện những thay đổi lớn đối với Medicaid/Medi-Cal.  Những thay đổi này yêu cầu Trợ Cấp Cả Gói và Giới Hạn Bình Quân Đầu Người thay vì cách thức Medicaid hiện đang hoạt động, đó là các tiểu bang và chính phủ liên bang phải chi trả cho các dịch vụ mà người dân cần.      

Trợ Cấp Cả Gói

Trợ cấp cả gói là khoản tiền cố định và các tiểu bang phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí vượt quá số tiền đó.  Vì trợ cấp cả gói không tăng hàng năm để theo kịp lạm phát nói chung hoặc các trường hợp cấp cứu về y tế, nên mỗi năm các tiểu bang sẽ phải chi nhiều hơn cho chương trình Medicaid và có thể áp đặt nhiều hạn chế hơn, cũng như phục vụ được ít người hơn.  Do đó, trợ cấp cả gói sẽ chi trả ít tiền hơn cho y tế và dịch vụ vì theo luật hiện hành, chính phủ liên bang chi trả trung bình 57% chi phí.

Giới Hạn Bình Quân Đầu Người

Giới hạn bình quân đầu người cũng thấp, vì giới hạn này sẽ cho phép các tiểu bang thực hiện những cắt giảm mà hiện tại họ không thể thực hiện được.  Tiểu bang có thể tạo danh sách chờ, giới hạn việc ghi danh và cắt giảm các dịch vụ quan trọng đối với trẻ khuyết tật.

Những thay đổi này có ý nghĩa gì đối với California?

Đối với Medi-Cal, điều này có nghĩa là số tiền do liên bang tài trợ sẽ giảm $3.2 tỷ vào năm 2020

  • Ngân sách do liên bang tài trợ sẽ giảm $8.7 tỷ vào năm 2027
  • Tổng số giảm là $35.2 tỷ trong vòng 10 năm tới

Tuy nhiên, đối với tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của California — bao gồm cả việc mở rộng Medi-Cal của ACA, khoản trợ cấp cả gói/giới hạn bình quân đầu người của Medi-Cal được đề xuất và các khoản giảm chia sẻ chi phí của ACA (trợ giúp những người có thu nhập thấp nhận trợ cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải của Medi-Cal trên thị trường), những con số này thậm chí còn cao hơn: trong những đề xuất gần đây, con số tác động tới California từ năm 2020 đến năm 2026 là $85.7 tỷ. Từ 2020 đến 2027, tổng tác động của việc cắt giảm tài trợ của liên bang sẽ là $138.8 tỷ.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.