TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Là Gì?

Publications
#F106.05

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Là Gì?

Chương trình Medicaid liên bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho những người có thu nhập thấp, bao gồm người già, người khuyết tật và trẻ em.  Medicaid được tài trợ thông qua sự kết hợp ngân quỹ của tiểu bang và liên bang.  Các tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng và phải tuân theo một số quy định của liên bang, nhưng có một số điểm linh hoạt trong các dịch vụ mà họ cung cấp.

 

 

Click links below for a downloadable version.