TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Khách Hàng Của Trung Tâm Khu Vực

Publications
#F104.05

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Khách Hàng Của Trung Tâm Khu Vực

Đạo luật Lanterman là luật của California bảo đảm cho hơn 300,000 người bị khuyết tật phát triển có quyền được hưởng các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để sống độc lập và hữu ích hơn.

Các dịch vụ dành cho người bị khuyết tật phát triển được tài trợ như thế nào?

Đạo luật Lanterman là luật của California bảo đảm cho hơn 300,000 người bị khuyết tật phát triển có quyền được hưởng các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để sống độc lập và hữu ích hơn. Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) là cơ quan tiểu bang chịu trách nhiệm thực hiện Đạo Luật Lanterman. DDS ký hợp đồng với các trung tâm khu vực, là các công ty tư nhân, phi lợi nhuận, để cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật phát triển hoặc để tổ chức những người khác cung cấp các dịch vụ cần thiết.

Mặc dù Đạo Luật Lanterman là luật của tiểu bang, nhưng tài trợ từ liên bang chiếm một phần đáng kể trong số tất cả các quỹ được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ cho người bị khuyết tật phát triển trong tiểu bang. Một trong những nguồn chính sử dụng số tiền tài trợ của liên bang là Medicaid (tại California được gọi là Medi-Cal). Trên thực tế, trong năm ngân sách 2017-2018, chỉ riêng Medi-Cal chiếm hơn 30% tổng quỹ được sử dụng cho các dịch vụ tại cộng đồng cho người bị khuyết tật phát triển. Bảng dưới đây thể hiện mức cắt giảm của tất cả các nguồn quỹ được phân bổ trong ngân sách 2017-2018 cho các dịch vụ này.

Quỹ Medi-Cal được sử dụng như thế nào để giúp khách hàng của trung tâm khu vực?

Có một vài chương trình khác trong Medicaid/Medi-Cal chiếm phần lớn nguồn quỹ Medi-Cal về cơ bản được sử dụng bởi các trung tâm khu vực, phục vụ lợi ích của những người khuyết tật phát triển. Ba chương trình chính theo Medi-Cal là Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS), 1915(i) Sửa Đổi Chương Trình Tiểu Bang và Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu.

Medi-Cal giúp thanh toán nhiều loại dịch vụ mà khách hàng của trung tâm khu vực có thể sử dụng để sinh sống, làm việc và vui chơi trong cộng đồng và tránh phải vào các cơ sở y tế.  Đây là một số dịch vụ mà Medi-Cal hỗ trợ chi trả:

 • Nghỉ ngơi                                                  
 • Dịch vụ ban ngày được điều chỉnh       
 • Đi lại                                                              
 • Việc làm được hỗ trợ                             
 • Điều dưỡng chuyên môn                      
 • Hỗ trợ hành vi                                        
 • Liệu pháp phục hồi nhận thức              
 • Điều chỉnh nhà ở và phương tiện
 • Chương trình ban ngày
 • Dịch vụ trợ giúp sống độc lập
 • Dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt
 • Can thiệp cơn bệnh
 • Liệu pháp kỹ năng xã hội
 • Dịch vụ nha khoa
 • Dịch vụ thần kinh nhận thức
 • Công nghệ trợ giúp

Medi-Cal cũng giúp chi trả cho Quản Lý Hồ Sơ nhằm xác định trẻ em và người lớn có khuyết tật phát triển, xác định các dịch vụ và nhà cung cấp và giám sát chăm sóc trên cơ sở liên tục và thường xuyên. Các dịch vụ trong chương trình này bao gồm:

 • Đánh giá toàn diện và đánh giá lại định kỳ
 • Phát triển và giám sát Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân                      
 • Lập kế hoạch xuất viện      
 • Giới thiệu và các hoạt động liên quan

Medi-Cal Có Giúp Những Người Có Thu Nhập Gia Đình Cao Hơn Không?

Thông thường, có giới hạn thu nhập đối với những người nhận dịch vụ Medicaid. Tuy nhiên, Chương Trình Miễn Trừ HCBS miễn trừ hướng dẫn thu nhập Medi-Cal nên một người có thể đủ điều kiện ngay cả khi thu nhập của bố mẹ hoặc vợ chồng quá cao để đủ tiêu chuẩn. Điều này rất quan trọng vì bảo hiểm sức khoẻ hoặc thu nhập của gia đình có thể không đài thọ hết chi phí cho các dịch vụ cần thiết. Miễn trừ giới hạn thu nhập này được gọi là Xác Định Trợ Cấp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.