Tiếp cận chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Khuyết Tật theo ADA và Luật về Dân Quyền khác

Publications
#5531.05

Tờ thông tin này tập trung vào quyền của người khuyết tật khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Tiếp cận bao gồm: các cơ sở, các dịch vụ và thông tin được cung cấp bởi các phòng mạch bác sĩ, các nhà cung cấp y tế và các chương trình bảo hiểm khác.  Đối với nhiều cư dân tại California, các dịch vụ y tế được cung cấp bởi một tổ chức công, chẳng hạn của hạt, hoặc thông qua hệ thống Chăm Sóc Sức Khỏe Được Kiểm Soát, đó là một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ được kiểm soát bởi một tổ chức hoặc cơ quan thuộc chính phủ.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.