Thư mẫu để Yêu Cầu Sự Điều Chỉnh Hợp Lý Trong Đại Dịch COVID-19

Publications
#7160.05

Thư mẫu để Yêu Cầu Sự Điều Chỉnh Hợp Lý Trong Đại Dịch COVID-19

Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, quý vị có quyền nhận được sự điều chỉnh hợp lý tại nơi làm việc. Điều này bao gồm sự điều chỉnh quý vị cần có trong dịch COVID-19 để giúp quý vị sống khỏe mạnh và có thể làm việc.  Thư mẫu này có thể được dùng để yêu cầu chủ lao động hoặc nơi làm việc tiềm năng cung cấp sự điều chỉnh hợp lý mà quý vị cần trong quy trình tuyển dụng hoặc cho công việc của quý vị.

 

[Ngày]
Kính gửi [Chủ Lao Động]:

Tôi viết thư này để yêu cầu [những] sự điều chỉnh hợp lý cho tình trạng khuyết tật/các tình trạng khuyết tật của tôi. Tôi [là nhân viên của/đang ứng tuyển vào vị trí tại] [Thực Thể Công Cộng]. Tôi cũng [phải tuân thủ lệnh ở nhà / có nguy cơ cao hơn mắc các biến chứng của COVID-19 do tình trạng khuyết tật của tôi]. Do tình trạng khuyết tật của mình, tôi cần được chăm sóc thêm để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19. Tôi cần các sự điều chỉnh sau: [liệt kê các sự điều chỉnh]. [Bác sĩ/bác sĩ tâm thần/bác sĩ tâm lý/nhà trị liệu/nhân viên xã hội/nhà trị liệu nghề nghiệp/cá nhân khác (mô tả)] của tôi cho rằng những sự điều chỉnh/sửa đổi này là cần thiết khi xét về tình trạng khuyết tật của tôi. Vui lòng xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia]. Ngoài ra, vui lòng xem lệnh của [liên bang, tiểu bang hoặc địa phương] yêu cầu tôi ở yên tại chỗ trong dịch COVID-19. Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu chủ lao động phải cung cấp sự điều chỉnh cho nhân viên và người xin việc bị khuyết tật. Vui lòng phản hồi yêu cầu này trước [ngày]. Vui lòng liên hệ với tôi theo [số điện thoại và/hoặc địa chỉ email] nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Xin cảm ơn.

Trân trọng,
[Tên của quý vị]
[Địa chỉ của quý vị]

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.