Thư mẫu để Yêu Cầu Sự Điều Chỉnh Hợp Lý Trong Đại Dịch COVID-19

Publications
#7160.05

Thư mẫu để Yêu Cầu Sự Điều Chỉnh Hợp Lý Trong Đại Dịch COVID-19

Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, quý vị có quyền nhận được sự điều chỉnh hợp lý tại nơi làm việc. Điều này bao gồm sự điều chỉnh quý vị cần có trong dịch COVID-19 để giúp quý vị sống khỏe mạnh và có thể làm việc.  Thư mẫu này có thể được dùng để yêu cầu chủ lao động hoặc nơi làm việc tiềm năng cung cấp sự điều chỉnh hợp lý mà quý vị cần trong quy trình tuyển dụng hoặc cho công việc của quý vị.

 

 

Click links below for a downloadable version.