THỈNH CẦU XIN LỆNH ĐÌNH QUYỀN GIAM GIỮ CỦA TIỂU BANG – BẢN ÁN HÌNH SỰ VÀ CƠ SỞ GIAM GIỮ

Publications
#5605.05

Thỉnh cầu xin Lệnh Đình quyền Giam giữ là một cách tương đối nhanh và đơn giản để yêu cầu thẩm phán phán quyết về một vấn đề liên quan đến các quyền của quý vị trong một cơ sở giam giữ của tiểu bang (điều kiện giam giữ) hoặc tính hợp pháp của việc giam giữ quý vị.  Biểu mẫu và hướng dẫn là để nộp Thỉnh cầu xin Lệnh Đình quyền Giam giữ tại các tòa án tiểu bang California

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.