Tập Tài Liệu Cho Phiên Điều Trần Về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Trung Tâm Khu Vực