Tập Tài Liệu Cho Phiên Điều Trần Về Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế Của Trung Tâm Khu Vực

Publications
#7136.05

Tập Tài Liệu Cho Phiên Điều Trần Về Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế Của Trung Tâm Khu Vực

Những tài liệu này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần công bằng về chăm sóc thay thế tại trung tâm khu vực của mình. Tài liệu này sử dụng cho khách hàng của trung tâm khu vực từ 3 tuổi trở lên. Tài liệu này đề cập đến người đang bị từ chối, chấm dứt hoặc giảm dịch vụ chăm sóc thay thế hoặc người đại diện cho người nêu trên với tư cách là “quý vị”.

 

 

Click links below for a downloadable version.