Self Advocacy for IncompetTự Biện Hộ Cho Người Nhận Trát Bắt Giam Không Đủ Thẩm Quyền Hầu Tòaent to Stand Trial Commitment

Publications
#5513.05

Self Advocacy for IncompetTự Biện Hộ Cho Người Nhận Trát Bắt Giam Không Đủ Thẩm Quyền Hầu Tòaent to Stand Trial Commitment

Trong những trường hợp nào tôi có thể bị phát hiện Không Đủ Thẩm Quyền Hầu Tòa (IST)?

Luật California nêu rõ rằng quý vị có thể bị kết án là Không Đủ Thẩm Quyền Hầu Tòa (IST) khi, do rối loạn tâm thần hoặc do khuyết tật phát triển, quý vị không thể:

 

 

Click links below for a downloadable version.