SB 468 (Emmerson/Beall/Mitchell/Chesbro) Chương Trình Tự Xác Định Trong Toàn Tiểu Bang

Publications
#F077.05

SB 468 (Emmerson/Beall/Mitchell/Chesbro) Chương Trình Tự Xác Định Trong Toàn Tiểu Bang

SB 468 tạo Chương Trình Tự Xác Định trong toàn tiểu bang, đây là một chương trình tự nguyện, thay thế cách thức cung cấp các dịch vụ trung tâm khu vực truyền thống. Chương trình này cung cấp thêm cho khách hàng và gia đình họ khả năng kiểm soát các dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần.

 

 

Click links below for a downloadable version.