Quyù Vò Coù Theå Boû Phieáu Duø Quyù Vò Khoâng Theå Kyù Teân Mình

Luật Bầu Cử CA § 354.5
Publications
#5473.05

Quý vị có thể viết ký hiệu

Ký hiệu phải kèm theo tên của người đó được viết tay. Tên phải được viết bởi người làm chứng trên 18 tuổi.

Quý vị có thể dùng con dấu chữ ký

Con dấu chữ ký có thể được sử dụng làm chữ ký nếu người làm chứng trên 18 tuổi cũng viết tay tên của quý vị. Tuy nhiên, quý vị phải (1) đăng ký bỏ phiếu trực tuyến và con dấu chữ ký của quý vị đã được Sở Quản Lý Cơ Giới phê duyệt và được truyền tới Tổng Thư Ký Tiểu Bang; hoặc (2) sử dụng con dấu trên bản khai với sự chứng kiến của một viên chức hạt.

Con dấu chữ ký có thể bao gồm những gì?

  • Chữ ký thực sự của người bị khuyết tật.
  • Ký hiệu hoặc biểu tượng được người bị khuyết tật chấp nhận.
  • Chữ ký tên của người bị khuyết tật được thực hiện bởi một người khác và được người bị khuyết tật chấp nhận.

Ai có thể dùng con dấu chữ ký?

  • Người bị khuyết tật, vì khuyết tật đó mà không thể viết và sở hữu con dấu chữ ký.
  • Người dùng con dấu chữ ký thay mặt người sở hữu con dấu, với sự chứng kiến của chủ sở hữu cùng sự chấp thuận của chủ sở hữu.

 

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn thành bản khảo sát về các ấn phẩm của chúng tôi và cho biết chúng tôi đã làm tốt đến mức nào!  [Thực Hiện Khảo Sát]

Để được hỗ trợ pháp lý, hãy gọi 800-776-5746 hoặc hoàn thành biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ. Đối với tất cả các mục đích khác, hãy gọi 916-504-5800 (Bắc CA); 213-213-8000 (Nam CA).

Disability Rights California được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau, để biết danh sách đầy đủ các nhà tài trợ, hãy truy cập http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 

 

Click links below for a downloadable version.