Quyền Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà

Publications
#5485.05

Quyền Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà

Nếu quý vị yêu cầu Buổi Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang California và quý vị không thể đến dự buổi điều trần tại địa điểm chỉ định trong hạt do hạn chế về sức khỏe, thể chất, đi lại hoặc lý do khác, quý vị có thể yêu cầu buổi điều trần tại nhà.  MPP 22-045.11 “Nếu nguyên đơn không thể tham dự buổi điều trần tại địa điểm diễn ra buổi điều trần do sức khỏe kém, buổi điều trần sẽ được tổ chức tại nhà của nguyên đơn hoặc tại địa điểm khác được cả hạt và nguyên đơn thống nhất.”

 

 

Click links below for a downloadable version.