Quyền Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà

Publications
#5485.05

Quyền Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà

Si solicita una audiencia imparcial estatal de IHSS, este pub le indica cómo solicitar una audiencia en su hogar. Puede solicitar esto cuando no puede asistir a una audiencia debido a problemas de salud.

Nếu quý vị yêu cầu Buổi Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang California và quý vị không thể đến dự buổi điều trần tại địa điểm chỉ định trong hạt do hạn chế về sức khỏe, thể chất, đi lại hoặc lý do khác, quý vị có thể yêu cầu buổi điều trần tại nhà.  MPP 22-045.11 “Nếu nguyên đơn không thể tham dự buổi điều trần tại địa điểm diễn ra buổi điều trần do sức khỏe kém, buổi điều trần sẽ được tổ chức tại nhà của nguyên đơn hoặc tại địa điểm khác được cả hạt và nguyên đơn thống nhất.”

Cách Yêu Cầu Buổi Điều Trần Tại Nhà:

 • -Khi quý vị nhận thông báo về hành động mà quý vị không đồng ý, quý vị có thể kháng cáo và yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang.  Quý vị có thể đưa ra yêu cầu về buổi điều trần tại nhà khi quý vị yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang.  Giải thích lý do quý vị cần buổi điều trần tại nhà và bất kỳ xác minh nào giải thích lý do quý vị cần buổi điều trần tại nhà.  Nếu quý vị không gửi xác minh, tiểu bang có thể yêu cầu quý vị đưa ra lý do quý vị không thể đến tham dự buổi điều trần tại địa điểm buổi điều trần được chỉ định.
 • -Nếu quý vị không yêu cầu buổi điều trần tại nhà khi quý vị yêu cầu buổi điều trần công bằng cấp tiểu bang, quý vị có thể liên lạc với Ban Điều Tra và Hồi Đáp Công Chúng California (Ban Điều Tra Công Chúng) theo số (800) 952-5253 để yêu cầu buổi điều trần tại nhà.  Nếu Ban Điều Tra Công Chúng từ chối hoặc không phản hồi, quý vị có thể liên lạc với văn phòng điều trần tại địa phương và đề nghị được nói chuyện với thẩm phán chủ tọa của văn phòng điều trần khu vực trong khu vực của quý vị để yêu cầu buổi điều trần tại nhà:

  Văn Phòng Northern Valley (NVO)
  Karlen Harmison, Thẩm Phán Chủ Tọa
  744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
  Điện thoại: (916) 651-0927
  Số điện thoại miễn phí: (866) 538-2431
  FAX: (916) 651-2737

  Văn Phòng Khu Vực Los Angeles (LARO)
  Dora Luna, Thẩm Phán Chủ Tọa
  744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
  Điện thoại: (213) 833-2200
  Số điện thoại miễn phí: (866) 708-0792
  FAX: (213) 833-2230

  Văn Phòng Khu Vực San Diego (SDRO)
  Anthony Gurrola, Thẩm Phán Chủ Tọa
  744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
  Điện thoại: (760) 510-4999
  Số điện thoại miễn phí: (866) 388-4427
  FAX: (760) 510-4998

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.