Quyền đối với Các Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Về Tinh Thần tại Nhà Ở và Nơi Công Cộng – Các Câu Hỏi Thường Gặp (CHTG)

Publications
#7155.05

Quyền đối với Các Động Vật Phục Vụ và Trợ Giúp Về Tinh Thần tại Nhà Ở và Nơi Công Cộng – Các Câu Hỏi Thường Gặp (CHTG)

Nếu quý vị mắc khuyết tật, đang trải qua tình trạng vô gia cư và có động vật phục vụ, luật pháp cho phép quý vị mang theo động vật phục vụ tới những nơi công cộng và trong nhà ở của quý vị, kể cả trong những nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

 

 

Click links below for a downloadable version.