Quyền của Quý Vị về Việc Được Tư Vấn Các Lựa Chọn và Lập Kế Hoạch Rời Khỏi Cơ Sở Điều Dưỡng theo Mục Q của MDS 3.0

Publications
#5497.05

Quyền của Quý Vị về Việc Được Tư Vấn Các Lựa Chọn và Lập Kế Hoạch Rời Khỏi Cơ Sở Điều Dưỡng theo Mục Q của MDS 3.0

Tất cả các cơ sở điều dưỡng nhận tài trợ của Medicare hoặc Medicaid phải thực hiện việc thẩm định Bộ Dữ Liệu Tối Thiểu (Minimum Data Set, MDS) đối với tất cả những bệnh nhân nội trú trong cơ sở điều dưỡng (nursing facility, NF).  MDS được sử dụng để thu thập thông tin về khả năng chức năng của bệnh nhân nội trú, xác định các vấn đề sức khỏe và hỗ trợ phát triển kế hoạch chăm sóc cá nhân, bao gồm cả việc lập kế hoạch rời khỏi cơ sở.

Yêu Cầu Thẩm Định MDS

Tất cả các cơ sở điều dưỡng nhận tài trợ của Medicare hoặc Medicaid phải thực hiện việc thẩm định Bộ Dữ Liệu Tối Thiểu (Minimum Data Set, MDS) đối với tất cả những bệnh nhân nội trú trong cơ sở điều dưỡng (nursing facility, NF).  MDS được sử dụng để thu thập thông tin về khả năng chức năng của bệnh nhân nội trú, xác định các vấn đề sức khỏe và hỗ trợ phát triển kế hoạch chăm sóc cá nhân, bao gồm cả việc lập kế hoạch rời khỏi cơ sở.

Các cơ sở điều dưỡng phải thực hiện việc thẩm định MDS đầy đủ không muộn hơn 14 ngày sau ngày vào cơ sở, khi tình trạng thể chất hoặc tinh thần của bệnh nhân nội trú có sự thay đổi, trên cơ sở hằng năm và thực hiện một đợt thẩm định ngắn hơn trên cơ sở hằng quý. Các cơ sở điều dưỡng phải thực hiện Mục Q của MDS trong mỗi đợt thẩm định toàn diện. Bệnh nhân nội trú hoặc người đại diện của họ (trong trường hợp bệnh nhân nội trú không thể hồi đáp) có thể chọn không trả lời các câu hỏi trong đợt thẩm định (không toàn diện) hằng quý. Tuy nhiên, bệnh nhân nội trú có thể đổi ý và yêu cầu thông tin liên quan đến khả năng trở lại cộng đồng vào bất cứ lúc nào, bất kể lịch trình thẩm định MDS. 

Việc lập kế hoạch rời khỏi cơ sở được gọi là (phần) Mục Q của quy trình thẩm định MDS.  Mục Q của MDS yêu cầu các cơ sở điều dưỡng hỏi ý kiến bệnh nhân nội trú xem họ có muốn chuyển về cộng đồng không.  Nếu bệnh nhân nội trú trả lời đồng ý (tức là bệnh nhân nội trú muốn biết thêm thông tin về việc chuyển về cộng đồng), NF phải giới thiệu bệnh nhân nội trú tới một Cơ Quan Liên Hệ Địa Phương (Local Contact Agency, LCA) trong vòng 10 ngày làm việc.

Nếu bệnh nhân nội trú muốn chuyển về cộng đồng thì NF phải ghi chú trong kế hoạch chăm sóc về việc bệnh nhân đồng ý với đợt thẩm định MDS, và cần bắt đầu việc lập kế hoạch chăm sóc để thẩm định khả năng chuyển về cộng đồng.  Thông thường, điều này có nghĩa rằng nhân viên xã hội hoặc người lập kế hoạch rời khỏi cơ sở của NF sẽ thực hiện cuộc gặp để thảo luận về các lựa chọn lập kế hoạch rời khỏi cơ sở và sinh sống tại cộng đồng trong tương lai. Để biết thông tin chi tiết liên quan đến Mục Q của MDS, vui lòng xem https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1_october_2019.pdf.

Cơ Quan Liên Hệ Địa Phương

Sau khi NF giới thiệu bệnh nhân nội trú tới LCA, LCA có trách nhiệm liên hệ và trao đổi với bệnh nhân nội trú của NF về việc lập kế hoạch rời khỏi cơ sở cũng như các dịch vụ để đảm bảo cho cá nhân sinh sống trong cộng đồng với sự hỗ trợ và các dịch vụ.  Nhiều bệnh nhân nội trú của NF có thể trở lại cộng đồng với sự hỗ trợ và các dịch vụ.  LCA và NF có trách nhiệm hợp tác với nhau trong việc hỗ trợ bệnh nhân nội trú đủ khả năng chuyển về cộng đồng.  Quý vị có thể liên hệ với LCA của quận bằng cách truy cập https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agencies-for-MDS-3-0-Section-Q.aspx.

Cách nhận thông tin về đợt Thẩm Định Mục Q của MDS

Quý vị có thể trao đổi với nhân viên xã hội của NF được chỉ định cho quý vị để biết thêm thông tin về thời gian diễn ra đợt thẩm định Mục Q của MDS tiếp theo và để xác minh rằng NF có thông tin chính xác về mong muốn chuyển về cộng đồng của quý vị trong đợt thẩm định Mục Q của MDS.

Việc cần làm nếu quý vị bị từ chối tiếp cận thông tin về Mục Q của MDS hoặc Việc Lập Kế Hoạch Rời Khỏi Cơ Sở

Nếu cơ sở không cung cấp cho quý vị thông tin về đợt thẩm định Mục Q của MDS, quý vị có thể gọi tới Văn Phòng Thanh Tra địa phương theo số 1-800-231-4024. Văn Phòng Thanh Tra làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để tiếp nhận cuộc gọi và xem xét khiếu nại của bệnh nhân nội trú. Quý vị cũng có thể tìm Văn Phòng Thanh Tra địa phương tại khu vực của quý vị bằng cách truy cập https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/.

Ngoài ra, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Y Tế Công Cộng California. Sở Y Tế Công Cộng California chịu trách nhiệm cấp phép và kiểm tra các cơ sở điều dưỡng. Để nộp đơn khiếu nại lên CDPH, quý vị có thể liên hệ với văn phòng khu vực của Cục Cấp Phép và Chứng Nhận ở khu vực của quý vị. Để biết danh sách các địa điểm và thông tin liên hệ, vui lòng truy cập https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Disability Rights California theo số 1-800-776-5746.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Mục Q của MDS tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-discharge-planning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.