Quyền của Quý Vị về Việc Được Tư Vấn Các Lựa Chọn và Lập Kế Hoạch Rời Khỏi Cơ Sở Điều Dưỡng theo Mục Q của MDS 3.0

Publications
#5497.05

Quyền của Quý Vị về Việc Được Tư Vấn Các Lựa Chọn và Lập Kế Hoạch Rời Khỏi Cơ Sở Điều Dưỡng theo Mục Q của MDS 3.0

Tất cả các cơ sở điều dưỡng nhận tài trợ của Medicare hoặc Medicaid phải thực hiện đánh giá MDS cho tất cả cư dân của cơ sở điều dưỡng (NF). MDS được sử dụng để thu thập thông tin về khả năng hoạt động của cư dân, xác định các vấn đề sức khỏe và hỗ trợ phát triển kế hoạch chăm sóc của cá nhân, bao gồm cả lập kế hoạch xuất viện.

 

 

Click links below for a downloadable version.