Quyền của Quý vị được nhận Dịch vụ Cắm trại, Giải trí Xã hội và Dịch vụ Liên quan từ Trung tâm Khu vực

Publications
#7171.05

Quyền của Quý vị được nhận Dịch vụ Cắm trại, Giải trí Xã hội và Dịch vụ Liên quan từ Trung tâm Khu vực

Các trung tâm khu vực hiện có thể thanh toán cho dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội, và dịch vụ liên quan khác theo Đạo luật Lanterman. Quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ này ngay bây giờ! Đây là một thay đổi về luật mà quý vị có thể thấy trong Bộ luật Phúc lợi và Định chế California, mục 4648.5.

Các trung tâm khu vực hiện có thể thanh toán cho dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội, và dịch vụ liên quan khác theo Đạo luật Lanterman. Quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ này ngay bây giờ! Đây là một thay đổi về luật mà quý vị có thể thấy trong Bộ luật Phúc lợi và Định chế California, mục 4648.5.

Có những Thay đổi gì?

Năm 2009, California rơi vào tình trạng khẩn cấp về tài chính và các trung tâm khu vực phải ngừng thanh toán cho một số dịch vụ. Một số dịch vụ không được phép bao gồm cắm trại, giải trí xã hội và dịch vụ liên quan khác. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các trung tâm khu vực lại có thể thanh toán cho:

 1. Dịch vụ cắm trại và chi phí đi lại liên quan.
 2. Các hoạt động giải trí xã hội, ngoại trừ những hoạt động được cung cấp như các chương trình ban ngày tại cộng đồng.
 3. Dịch vụ giáo dục cho trẻ em từ ba đến 17 tuổi.
 4. Các liệu pháp phi y tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, giải trí chuyên biệt, nghệ thuật, khiêu vũ, và âm nhạc.

Sở Dịch vụ Phát triển Có ý kiến Gì Về Thay đổi Này trong Luật?

Sở Dịch vụ Phát triển là cơ quan tiểu bang phụ trách tất cả 21 trung tâm khu vực. Cơ quan này đôi khi được gọi là DDS và họ có quyền chỉ đạo các trung tâm khu vực phải làm gì. DDS nói với các trung tâm khu vực rằng họ có trách nhiệm thông báo cho các điều phối viên dịch vụ và người dân về thay đổi này trong luật, đồng thời tìm kiếm khách hàng của trung tâm khu vực có thể cần và muốn các dịch vụ này. DDS nói với các trung tâm khu vực rằng họ phải nỗ lực đặc biệt để tuyên truyền đến các cộng đồng da màu không nói tiếng Anh. Tài trợ cho giải trí xã hội và dịch vụ liên quan khác có thể giúp giảm chênh lệch chi tiêu của trung tâm khu vực cho người da màu có thu nhập thấp. Các trung tâm khu vực phải trình kế hoạch hành động cho DDS trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Trong một bức thư đề ngày 7 tháng 10 năm 2021, DDS nói với mỗi trung tâm khu vực rằng họ phải:

 1. Thực hiện các bước chủ động để báo cho cộng đồng biết về những thay đổi trong Bộ luật Phúc lợi và Định chế, mục 4648.5.
 2. Cung cấp thông tin cho các điều phối viên dịch vụ và liên hệ với khách hàng, gia đình, nhà cung cấp, và các tổ chức cộng đồng địa phương để báo cho họ biết về việc có sẵn các dịch vụ.
 3. Xem xét các hành động sẽ nâng cao nhận thức và giúp chia sẻ thông tin với những người không nói tiếng Anh và cộng đồng da màu.
 4. Đảm bảo rằng các điều phối viên dịch vụ nói về việc sẵn có các dịch vụ này và các nhu cầu liên quan của khách hàng trong cuộc họp Lập kế hoạch Chương trình Cá nhân, và
 5. Trình kế hoạch tiếp cận cho DDS trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Quý vị có thể xem chỉ thị này trên trang mạng của DDS tại: https://www.dds.ca.gov/wp- content/uploads/2021/10/Restoration-of-Camping-Social-Recreation-and-Other- Services.pdf

Trung tâm Khu vực Quyết định xem Ai được Nhận các Dịch vụ Này Bằng cách nào?

IPP của quý vị phải giải thích lý do tại sao quý vị cần các dịch vụ này. Khi các trung tâm khu vực đưa ra quyết định về dịch vụ nào cần phê duyệt, họ có thể cân nhắc các câu hỏi sau:

 1. Có phải quý vị cần dịch vụ vì tình trạng khuyết tật phát triển của quý vị không?
 2. Dịch vụ có làm giảm bớt ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật phát triển không?
 3. Dịch vụ sẽ giúp quý vị có một cuộc sống bình thường, độc lập, và hiệu quả hay giúp quý vị học một kỹ năng mới theo cách thích hợp?

Các trung tâm khu vực cũng có hướng dẫn được gọi là Chính sách Mua Dịch vụ giải thích cách họ đưa ra quyết định chi tiêu cho các dịch vụ khác nhau. Yêu cầu trung tâm khu vực của quý vị rà soát chính sách Mua Dịch vụ của họ về dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và dịch vụ liên quan. Mỗi trung tâm khu vực phải đưa các chính sách Mua Dịch vụ lên trang mạng của họ. Chính sách Mua Dịch vụ (POS, Purchase of Services) giúp giải thích các quy tắc nhận dịch vụ. Chính sách POS cho mỗi trung tâm khu vực là khác nhau và DDS phải phê duyệt chính sách POS. Bộ luật Phúc lợi và Định chế mục 4434(d). Chính sách POS không được vi phạm Đạo luật Lanterman và phải được đăng trực tuyến. Bộ luật Phúc lợi và Định chế mục 4629.5.

Tôi có phải Tận dụng hết Nguồn lực Chung Trước khi Trung tâm Khu vực Tài trợ cho Chương trình Giải trí Xã hội của tôi không?

Có. Luật quy định các trung tâm khu vực phải đảm bảo rằng không có cơ quan hoặc nguồn lực nào khác có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ mà quý vị đang yêu cầu. Luật cũng cho phép các trung tâm khu vực tài trợ cho một dịch vụ trong khi theo đuổi yêu cầu nguồn lực chung. Bộ luật Phúc lợi và Định chế, mục 4659.

Cái gì được Coi là Nguồn lực Chung?

“Nguồn lực chung” là một cơ quan hoặc nguồn lực được yêu cầu phục vụ tất cả các người dân, cho dù họ có phải là khách hàng của trung tâm khu vực hay không. Ví dụ về các nguồn lực chung bao gồm công viên thành phố và các chương trình giải trí, trường học và Medi-Cal. Bộ luật Phúc lợi và Định chế, mục 4644(b)

Làm thế nào để Yêu cầu các Dịch vụ Này?

Đối với bất kỳ yêu cầu dịch vụ hoặc hỗ trợ mới nào, quý vị nên yêu cầu tổ chức cuộc họp IPP để trao đổi với trung tâm khu vực về tình hình của quý vị và lý do quý vị cần dịch vụ hoặc hỗ trợ mới. Quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IPP bất kỳ lúc nào. Trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu. Các trung tâm khu vực chỉ có thể mua dịch vụ liên quan đến tình trạng khuyết tật phát triển của quý vị. Khi yêu cầu dịch vụ của quý vị, hãy nhớ giải thích lý do tại sao quý vị cần dịch vụ và dịch vụ đó liên quan như thế nào đến tình trạng khuyết tật phát triển của quý vị.

Nếu Trung tâm Khu vực Từ chối thì sao?

Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu dịch vụ của quý vị, họ phải gửi văn bản thông báo cho quý vị bằng thư bảo đảm trong vòng 5 ngày làm việc. Trung tâm khu vực từ chối hoặc thay đổi dịch vụ mà không thông báo bằng văn bản cho quý vị là bất hợp pháp. Quý vị có thể kháng cáo ngay cả khi trung tâm khu vực từ chối gửi thông báo cho quý vị. Bộ luật Phúc lợi và Định chế Mục 4710(b) Để biết thêm thông tin về cách kháng cáo, vui lòng xem Chương 12 của Quyền Theo Đạo luật Lanterman, câu hỏi 14-17.

Trung tâm Khu vực Phải Bao gồm Những gì trong Thông báo của Họ?

Thông báo của trung tâm khu vực phải báo cho quý vị biết họ định làm gì và luật nào cho phép họ đưa ra quyết định đó. Thông báo này phải giải thích quyền kháng cáo của quý vị. Văn bản thông báo của trung tâm khu vực phải rõ ràng và bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về điều này, vui lòng xem Chương 12 của Quyền Theo Đạo luật Lanterman.

Mẹo Biện hộ cho Quý vị:

 1. Yêu cầu một cuộc họp IPP bằng văn bản và nói rằng quý vị cần và muốn trung tâm khu vực thanh toán cho giải trí xã hội hoặc dịch vụ liên quan khác. Hãy sẵn sàng giải thích dịch vụ đó giúp quý vị như thế nào với tình trạng khuyết tật phát triển và lý do tại sao chương trình đó đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý vị.
 2. Để được tài trợ cho dịch vụ giải trí xã hội, IPP của quý vị phải bao gồm các mục tiêu giải trí xã hội. Xem xét IPP hiện tại của quý vị để xem các mục tiêu của quý vị là gì và liệu đó có phải vẫn là những gì quý vị cần và muốn không. Đôi khi cần bổ sung các mục tiêu mới nếu hoàn cảnh cuộc sống của quý vị thay đổi.
 3. Trước cuộc họp IPP của quý vị, hãy nhận và xem xét chính sách mua dịch vụ của trung tâm khu vực của quý vị đối với dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội, và dịch vụ liên quan khác để biết các yêu cầu và thông tin mà họ sẽ hỏi.
 4. Biết những gì có sẵn trong cộng đồng của quý vị và liệu bất kỳ chương trình cộng đồng nào sẽ hoặc sẽ không phù hợp với nhu cầu cá nhân của quý vị.
 5. Hãy sẵn sàng nói với điều phối viên dịch vụ của quý vị nếu quý vị cần hỗ trợ thêm để trở thành một phần của các chương trình và dịch vụ cộng đồng.
 6. IPP của quý vị nên cho biết quý vị có cần trung tâm khu vực giúp quý vị nhận dịch vụ từ một cơ quan khác không. Nếu một cơ quan chung có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ giải trí xã hội mà quý vị cần, thì các trung tâm khu vực phải giúp quý vị tiếp cận các nguồn lực chung đó. Bộ luật Phúc lợi và Định chế, mục 4648(a)(8).
 7. Đối với trẻ vị thành niên, hãy sẵn sàng giải thích nếu quý vị không đủ khả năng chi trả một phần cho hoạt động giải trí xã hội hoặc dịch vụ liên quan – ngay cả chi phí quý vị sẽ trả nếu con quý vị không bị khuyết tật. Một gia đình phải có khả năng tìm đến trung tâm khu vực khi họ nhận thấy rằng các dịch vụ mà người con không bị khuyết tật của họ đang nhận không thể tiếp cận được hoặc không có sẵn cho người con bị khuyết tật phát triển của họ, nếu trung tâm khu vực không trả tiền cho các dịch vụ này.
 8. Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của quý vị, hãy yêu cầu quyết định từ chối bằng văn bản được gọi là thư “Thông báo Hành động” trong đó có thông tin về quyền kháng cáo của quý vị.
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.