Quyền của người khuyết tật ở California

Publications
#5001.05

Quyền của người khuyết tật ở California

Ấn phẩm này được thiết kế để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh về Disability Rights California.

Nhi ệm v ụ:

Chúng tôi tán thành, giáo d ục, đi ều tra và ki ện t ụng để đề xu ất và b ảo vệ các quyền c ủa người khuyết tật California.

Tầm nhìn:

Chúng tôi tưởng tượng ra một thế giới đa dạng, phong phú, không có rào cản, tôn trọng từng cá nhân và ý kiến cá nhân. Trong thế giới này, tất cả người khuyết tật tận hưởng sức mạnh của các quyền và cơ hội bình đẳng, phẩm giá, lựa chọn, độc lập và không bị lạm dụng, thờ ơ và phân biệt.

Giới thiệu

Hàng tháng, khoảng 2.000 người yêu cầu DRC trợ giúp để nhận được các quyền và dịch vụ.

Một số cá nhân cần trợ giúp để được giáo dục hoặc nâng cấp các kỹ năng nghề nghiệp. Các sự cố khác cho biết các vấn đề trong phạm vi tiểu bang và cần phải nỗ lực liên tục trong nhiều thập kỷ: cắt giảm các dịch vụ quan trọng của chính phủ... thiếu nhà và các dịch vụ dựa trên cộng đồng... các chính sách ủng hộ giải pháp tốn kém, dựa theo tổ chức... việc lạm dụng và thờ ơ tại những nơi người khuyến tật sinh sống... không được tiếp cận và không đủ điều kiện để có nhà... và nỗ lực để loại bỏ luật đảm bảo người khuyết tật có cơ hội bình đẳng khi tiếp cận với các doanh nghiệp và các dịch vụ công. Xem Chương trình vận động và tìm hiểu về công việc của chúng tôi tại: www. disabilityrightsca.org.

Ví dụ về công vi ệc c ủa chúng tôi

 • Ng ăn c ản hàng ngàn người khuy ết t ật t ự làm mình đau để được quan tâm: D ịch v ụ ch ăm sóc s ức kh ỏe ban ngày dành cho người l ớn và d ịch v ụ h ỗ tr ợ t ại nhà
 • Giúp nh ững người s ống trong t ổ ch ức hi ểu v ề quy ền s ống trong c ộng đồng c ủa h ọ; và giúp m ột s ố người tìm nhà
 • Giúp t ổ ch ức Ngày hành động Capitol để hàng tr ăm thanh nhiên và lu ật s ư g ặp g ỡ các nhà l ập pháp v ề các v ấn đề c ủa người khuy ết t ậ t
 • Đảm b ảo b ệnh nhân trong các b ệnh vi ện c ủa ti ểu bang có th ể gi ữ gìn tài s ản cá nhân c ủa mình
 • Giúp hàng ngàn tr ẻ em và người l ớn b ị khuy ết t ật v ề phát tri ển có th ể nh ận d ịch v ụ
 • Giúp thông qua d ự lu ật để c ải thi ện vi ệc báo cáo l ạm d ụng cho c ảnh sát
 • B ảo v ệ quy ền b ầu c ử cho các cá nhân trong b ệnh vi ện c ủa ti ểu bang và các c ơ s ở c ủa c ựu chi ến binh
 • Đấu tranh v ới nh ững đ i ều x ấu và tình tr ạng phân bi ệt b ằng cách hướng d ẫn m ọi người v ề quy ền c ủa h ọ và phát tri ển các d ự án gi ải quy ết tình tr ạng phân bi ệt trong lu ật pháp California

10 dịch vụ miễn phí dành cho người khuyết tật

 1. Cung cấp thông tin về quyền lợi pháp lý, quyền công dân và quyền hưởng dịch vụ
 2. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, ấn bản và hỗ trợ về luật
 3. Tán thành để đảm bảo rằng luật ủng hộ người khuyết tật California
 4. Điều tra việc lạm dụng và thờ ơ tại các tổ chức
 5. Liên hệ với các cộng đồng người khuyết tật và nhóm người thiệt thòi
 6. Cung cấp các dịch vụ trợ giúp bạn bè hoặc người cùng cảnh ngộ cho người khuyết tật về phát triển hoặc tâm thần
 7. Cung cấp đào tạo về luật đối với các quyền của bệnh nhân cho các luật sư về quyền của bệnh nhân trong hạt
 8. Ủng hộ người khuyết tật về phát triển, đây là những người tiêu dùng trung tâm trong vùng
 9. Tiến hành các vụ kiện thay mặt tập thể và đóng vai trò như "thân hữu của tòa án" trong các vụ kiện liên quan đến người khuyết tật
 10. Cung cấp trợ giúp về luật cho các vấn đề liên quan đến người khuyết tật

Các vấn đề chúng tôi không thể trợ giúp về:

 • Thuyết trình trực tiếp về hình luật, bộ luật về gia đình, phá sản hoặc thu hồi tài sản
 • Kiện cáo về thương tích cá nhân
 • Điền các mẫu đơn An sinh xã hội
 • Nhận trách nhiệm giám hộ hoặc bảo hộ

Cách liên hệ với DRC

Tổng đài miễn phí trên toàn tiểu bang:

1-800-776-5746 (Tiếng nói)

1-800-719-5798 (TTY)

Chuyến thăm:

www.disabilityrightsca.org hoặc www.disabilityrightsca.org/espanol để tải xuống các ấn phẩm, nhận Bản tin điện tử hàng tuần miễn phí của chúng tôi và đọc về các trường hợp và câu chuyện thành công của chúng tôi.

Ủng hộ chúng tôi

Giúp hỗ trợ Công việc của Người khuyết tật California và đóng góp ngay hôm nay tại: https://www.disabilityrightsca.org/about/donate.htm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

pdf