QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ TRONG GIAI ĐOẠN BẢO HỘ (SB 589)