Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế

Publications
#5578.05

Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế

Quyền bảo hộ là quy trình tòa án theo đó thẩm phán ra quyết định liệu quý vị có thể tự lo vấn đề sức khỏe, thực phẩm, quần áo, chỗ ở, tài chính, hoặc các nhu cầu cá nhân hay không. Thẩm phán có thể tước đi một số quyền lợi quan trọng này của quý vị. Thẩm phán sẽ chỉ định một người có trách nhiệm đưa ra các quyết định thay cho quý vị. Tòa án gọi người đó là “người bảo hộ” (conservator). Tòa án gọi quý vị là “người được bảo hộ” (conservatee). Quyền bảo hộ chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên.

 

 

Click links below for a downloadable version.