Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế

Publications
#5578.05

Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế

Quyền bảo quản là một quy trình của tòa án, trong đó thẩm phán quyết định xem bạn có thể chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, quần áo, chỗ ở, tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của mình hay không.

Quyền bảo hộ (conservatorship) là gì?              

Quyền bảo hộ là quy trình tòa án theo đó thẩm phán ra quyết định liệu quý vị có thể tự lo vấn đề sức khỏe, thực phẩm, quần áo, chỗ ở, tài chính, hoặc các nhu cầu cá nhân hay không.  Thẩm phán có thể tước đi một số quyền lợi quan trọng này của quý vị.  Thẩm phán sẽ chỉ định một người có trách nhiệm đưa ra các quyết định thay cho quý vị.  Tòa án gọi người đó là “người bảo hộ” (conservator).  Tòa án gọi quý vị là “người được bảo hộ” (conservatee).  Quyền bảo hộ chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. 

Có các hình thức bảo hộ khác nhau nào?

Có một số hình thức bảo hộ tại California:

 • Bảo hộ Tài chính Thông thường (General Probate Conservatorship)
 • Đạo luật Lanterman Petris Short (Lanterman Petris Short Act)
 • Quyền bảo hộ Người mất trí nhớ (Dementia Conservatorship)  
 • Quyền bảo hộ Hạn chế (Limited Conservatorship)

Quyền bảo hộ hạn chế là gì?               

Quyền bảo hộ hạn chế là hình thức bảo hộ dành cho những người bị khuyết tật phát triển.  Quyền bảo hộ này được tạo ra để đảm bảo quý vị có thể tự lực và độc lập tối đa.  Nó cho phép quý vị giữ một số quyền để quý vị có thể đưa ra một số quyết định về cuộc sống của mình.  Thẩm phán sẽ quyết định những quyết định nào người bảo hộ sẽ đưa ra.  

Ai có thể được chỉ định làm người bảo hộ hạn chế của quý vị?          

Người bảo hộ hạn chế phải từ 18 tuổi trở lên và hành động vì lợi ích tốt nhất của quý vị.  Quý vị có thể đề nghị người quý vị biết chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hay một người bạn, tuy nhiên thẩm phán sẽ quyết định ai sẽ là người bảo hộ hạn chế của quý vị.  Thẩm phán có thể chỉ định nhiều người bảo hộ hạn chế (đồng bảo hộ).  Trong một số trường hợp, có thể chỉ định người bảo hộ chuyên nghiệp riêng tư. Người giám hộ công của quận có thể được chỉ định nếu không có ai khác.

Quyền bảo hộ hạn chế được thiết lập thế nào?

 • Người bảo hộ được đề xuất trình đơn đề nghị lên tòa án.
 • Bản sao đơn đề nghị phải được gửi cho quý vị.
 • Các bản sao đơn đề nghị được gửi cho một số người thân của quý vị và các cơ quan chẳng hạn như trung tâm khu vực (regional center).
 • Trường hợp của quý vị được chỉ định điều tra viên của tòa án.
 • Quý vị phải tham dự buổi điều trần, trừ khi thẩm phán phê duyệt trường hợp ngoại lệ. 
 • Thẩm phán sẽ chỉ định luật sư đại diện cho quý vị.

Vai trò của điều tra viên của tòa án trong quy trình bảo hộ hạn chế là gì?                                       

 • Điều tra viên của tòa án phải:
 • Giải thích và xem xét đơn đề nghị cùng với quý vị.
 • Phỏng vấn quý vị và cho quý vị biết về quy trình bảo hộ.
 • Xác định xem liệu quý vị:
 • Có khả năng tham dự buổi điều trần,
 • Muốn phản đối quyền bảo hộ,
 • Phản đối người bảo hộ được đề xuất hay muốn chọn người khác.

Vai trò của trung tâm khu vực trong quy trình bảo hộ hạn chế là gì?                  

Với sự chấp thuận của quý vị, trung tâm khu vực phải thẩm định quý vị và trình báo cáo lên tòa án.  Báo cáo phải bao gồm:

 • Tính chất/mức độ khuyết tật của quý vị.
 • Quý vị cần những hỗ trợ gì.
 • Tình trạng thể chất của quý vị .
 • Tình trạng tâm thần  và phúc lợi xã hội của quý vị.
 • Các khuyến nghị về quyền cụ thể được yêu cầu trong đơn đề nghị.

Nếu người bảo hộ được đề xuất là nhà cung cấp dịch vụ, báo cáo phải

 • bao gồm các nhận xét về việc liệu nhà cung cấp dịch vụ có thích hợp để đáp ứng các nhu cầu của quý vị hay không.
 • Một bản sao báo cáo phải được gửi đến cho quý vị và luật sư của quý vị ít nhất 5 ngày trước buổi điều trần.

Quyền của tôi trong quy trình bảo hộ hạn chế là gì?

Quý vị có quyền:

 • Được cho biết những quyền gì sẽ bị tước đi và quyền bảo hộ sẽ ảnh hưởng thế nào đến các quyền lợi của quý vị. 
 • Nhận được thông báo và bản sao đơn đề nghị bảo hộ ít nhất 15 ngày trước buổi điều trần.
 • Yêu cầu luật sư đại diện cho quý vị.  Nếu quý vị không có luật sư, thẩm phán phải chỉ định luật sư cho quý vị.
 • Nhận bản sao bất kỳ báo cáo nào gửi cho thẩm phán bởi gia đình, bạn bè của quý vị, trung tâm khu vực và những người khác.
 • Có mặt tại buổi điều trần quyền bảo hộ. 
 • Phản đối quyền bảo hộ. 
 • Tiến hành phiên tòa xét xử trước bồi thẩm đoàn nếu quý vị yêu     cầu.

Thẩm phán có thể tước đi những quyền gì của tôi trong quyền bảo hộ hạn chế?                   

Thẩm phán có thể tước bỏ một số hoặc tất cả những quyền sau đây:

 • Xác định nơi cư trú.
 • Tiếp cận các hồ sơ bí mật.
 • Kết hôn.
 • Ký các hợp đồng.
 • Cho phép điều trị y tế.
 • Kiểm soát các tiếp xúc xã hội và tình dục.
 • Đưa ra các quyết định giáo dục.

Bằng cách nào tôi có thể cho thấy tôi không cần người bảo hộ?

Quý vị có thể cho thấy quý vị có khả năng tự lo cho sức khỏe, thực phẩm, quần áo, nơi ở, tài chính hoặc các nhu cầu cá nhân của mình.  Quý vị có thể sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ như các biện pháp thay thế quyền bảo hộ bao gồm hỗ trợ ra quyết định để giúp đỡ quý vị.  Xem câu hỏi 12 để biết danh sách biện pháp thay thế quyền bảo hộ.

Nếu tòa án xác định rằng tôi cần người bảo hộ hạn chế, trách nhiệm và nghĩa vụ của người bảo hộ gồm những gì?

Người bảo hộ có trách nhiệm lớn trong việc thực hiện những gì thẩm phán chỉ định cho họ, đó là đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất của quý vị.  Điều này có thể bao gồm:

 • Giúp quý vị có được các dịch vụ hỗ trợ, giáo dục, y tế và các dịch vụ khác giúp quý vị được độc lập ở mức tối đa có thể.
 • Đối phó với khủng hoảng khi cần.
 • Giúp quý vị quản lý các nhu cầu cá nhân hoặc tài chính.

Có các biện pháp thay thể ít hạn chế hơn nào cho quyền bảo hộ hạn chế?                   

Trước khi một người có thể yêu cầu tòa án trở thành người bảo hộ của quý vị, theo luật người đó phải xem xét đến các biện pháp thay thế.  Các biện pháp thay thế có thể trì hoãn hoặc loại bỏ nhu cầu về quyền bảo hộ.

Các Biện pháp Thay thế Chung

Hỗ trợ Ra Quyết định:  

Hỗ trợ Ra Quyết định (SDM, Supported Decision-Making) là khi quý vị sử dụng bạn bè, gia đình và các chuyên gia tin cậy để giúp quý vị hiểu được các hoàn cảnh và lựa chọn trong cuộc sống của quý vị. Đây là một cách để tăng khả năng độc lập của quý vị.  Nó khuyến khích quý vị và cho quý vị quyền đưa ra các quyết định về cuộc sống của quý vị trong phạm vi tối đa có thể. SDM là cách hầu hết những người trưởng thành đưa ra các quyết định hàng ngày.  SDM cũng:

 • Giúp quý vị thực hiện mọi việc trong cuộc sống của quý vị.
 • Giúp quý vị đưa ra các lựa chọn về nơi sống, cách sống và người quý vị sống cùng.
 • Giúp quý vị đưa ra lựa chọn về nơi quý vị muốn làm việc.
 • Giúp quý vị có các hành động trong cuộc sống thay vì để người khác hành động cho quý vị.
 • Cho phép quý vị có chất lượng cuộc sống tích cực hơn.
 • Tăng các cơ hội việc làm, khả năng độc lập trong cuộc sống hàng ngày, và hòa nhập cộng đồng của quý vị.

Thư ủy nhiệm Dài hạn (Durable Power of Attorney):

Đây là tài liệu pháp lý trong đó quý vị cung cấp cho người mà quý vị tin tưởng quyền pháp lý để đưa ra các quyết định cho quý vị.  Đây là cách để quý vị nhận được giúp đỡ cùng với các hỗ trợ và dịch vụ quý vị cần để sống độc lập.  Quý vị có thể cho người khác quyền đưa ra một loại quyết định, như quyết định y tế hoặc tài chính, hoặc cho họ quyền đưa ra cả hai loại quyết định.

Các Biện pháp Thay thế Chung Khác:

 • Quý vị có thể tham gia các nhóm tự biện hộ như People First hoặc tham gia đào tạo tự biện hộ để giúp quý vị học cách giao tiếp và biện hộ cho những gì quý vị cần.
 • Quý vị có thể yêu cầu viết các lựa chọn của mình vào Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP, Individualized Education Program) hoặc Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP, Individualized Program Plan).
 • Quý vị có thể chuẩn bị IEP hoặc IPP bằng cách luyện tập đóng vai và nói về những nhu cầu và mong muốn của quý vị với người quý vị tin tưởng.
 • Quý vị có thể tìm người hướng dẫn xúc tiến để hỗ trợ quý vị đưa ra các quyết định.

Các Biện pháp Thay thế Cụ thể

Các biện pháp thay thế để có được dịch vụ trong IEP hoặc IPP của quý vị:

Quý vị có quyền mời người khác đến cuộc họp IEP hoặc IPP mà sẽ hỗ trợ quý vị biện hộ cho các dịch vụ quý vị cần để được độc lập.  Người biện hộ có thể là:

 • Điều phối viên dịch vụ của quý vị.
 • Gia đình và những người trong nhóm hỗ trợ của quý vị.
 • Một người biện hộ được đào tạo.

Các biện pháp thay thế cho việc quyết định nơi và người quý vị sống cùng:

 • Thảo luận về các mong muốn và các tùy chọn/lựa chọn với người mà quý vị tin tưởng chẳng hạn như:
  • Nhóm hỗ trợ (người mà quý vị tin tưởng và người hỗ trợ quý vị).
  • Nhà cung cấp Dịch vụ Sống Độc lập (ILS, Independent Living Services).
  • Nhà cung cấp Dịch vụ Sống được Hỗ trợ (SLS, Supported Living Services).
  • Nhân viên Cơ sở Chăm sóc Cộng đồng (Community Care Facility) hoặc Cơ sở Chăm sóc Trung cấp (Intermediate Care Facility)
 • Hỏi người tin cậy về cách quý vị có thể nhận được giúp đỡ về tiền thuê nhà hoặc nộp đơn xin Hỗ trợ Nhà ở Công cộng (Public Housing Assistance).
 • Biện hộ tại IPP của quý vị và viết các lựa chọn vào IPP của quý vị.

Các biện pháp thay thế cho việc tiếp cận thông tin bí mật của quý vị:

Nếu quý vị muốn người quý vị tin tưởng có thông tin bí mật của quý vị, quý vị có thể cho phép bằng cách sử dụng một trong những tùy chọn sau:

 • Ký vào mẫu tiết lộ thông tin y tế theo Đạo luật về Trách nhiệm       Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act).
 • Ký vào mẫu chấp thuận tiết lộ thông tin hoặc hồ sơ.
 • Quý vị và người khác có thể cùng nhau gọi cho cơ quan và quý vị có thể cho phép qua điện thoại.

Các biện pháp thay thế để giúp quý vị quản lý tiền bạc:

 • Quý vị có thể ký thư ủy nhiệm về tài chính. Giấy này cho phép người quý vị tin tưởng đưa ra các quyết định về tài chính và tiền bạc của quý vị. Thư ủy nhiệm tài chính phải được công chứng.  Quý vị có thể chấm dứt bất cứ khi nào quý vị muốn.
 • Quý vị có thể chọn người khác là người thụ hưởng đại diện các quyền lợi Thu nhập An sinh Bổ sung (SSE, Supplemental Security Income)/An sinh Xã hội (Social Security) của mình.
 • Có những luật giúp bảo vệ quyền lợi SSI/An sinh xã hội của quý vị.
 • Quý vị có thể yêu cầu viết các dịch vụ vào IPP nhằm giúp quý vị quản lý tiền bạc, như nhân viên dịch vụ sống độc lập của quý vị.
 • Quỹ tín thác Nhu cầu Đặc biệt (Special Needs Trust) có thể được tạo cho quý vị.  Người được ủy thác có thể quản lý tiền bạc của quý vị.
 • Các tài khoản ngân hàng chung:  quý vị có thể lập tài khoản chung với người quý vị tin tưởng để giúp quý vị viết séc, nạp tiền hoặc rút tiền.

Các biện pháp thay thể giúp quý vị về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe:

 • Quý vị có thể ký vào Chỉ thị Chăm sóc Sức khỏe Trước (Advance Health Care Directive) để các mong muốn của quý vị được tuân theo.  Điều đó đòi hỏi có chữ ký của hai người làm chứng hoặc được công chứng và có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất cứ khi nào quý vị muốn.
 • Khi quý vị là bệnh nhân, bác sĩ phải cho quý vị biết những rủi ro và lợi ích của phương pháp điều trị, các phương pháp điều trị có sẵn khác và điều gì xảy ra nếu không có cách điều trị.
 • Nếu quý vị không có khả năng đưa ra quyết định:
  • Người thân gần nhất có sẵn của quý vị (chẳng hạn như cha/mẹ) có thể ủy quyền chăm sóc sức khỏe.
  • Trung tâm khu vực của quý vị có thể cho phép sử dụng một số dịch vụ chăm sóc y tế, phẫu thuật, hoặc nha khoa trong một số trường hợp.
 • Bác sĩ hoặc nha sĩ có thể ra quyết định trong trường hợp khẩn cấp.
 • Cần có ủy quyền của tòa án đối với các ca phẫu thuật y tế cụ thể.
 • Nếu quý vị cư trú tại Cơ sở Chăm sóc Trung cấp (ICF, Intermediate Care Facility)/Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn (SNF, Skilled Nursing Facility), nhóm liên ngành có thể phê duyệt điều trị y tế,nếu không có sẵn người có thẩm quyền pháp lý để ra quyết định y tế.

Các biện pháp thay thế giúp quý vị trong các mối quan hệ xã hội/tình dục:

Các dịch vụ trong IEP hoặc IPP của quý vị có thể bao gồm các hỗ trợ giúp quý vị trong các mối quan hệ như dịch vụ tư vấn, dịch vụ sống độc lập và dịch vụ sống được hỗ trợ.  Quý vị cũng có thể được giáo dục trong lĩnh vực kỹ năng xã hội, nhận thức an toàn, và làm thế nào để có các mối quan hệ lành mạnh với người khác.  Điều này có thể bao gồm các mối quan hệ với bạn trai và bạn gái.

Các biện pháp thay thế giúp quý vị đưa ra các quyết định giáo dục:

Quý vị có thể trao cho người quý vị tin tưởng quyền đưa ra các quyết định giáo dục cho quý vị.  Quý vị có thể có thư ủy nhiệm lâu dài hoặc chỉ định quyền ra quyết định giáo dục.

Các biện pháp thay thế giúp quý vị đưa vụ kiện ra tòa:

Nếu quý vị cần đưa vụ kiện ra tòa, tòa án có thể chỉ định người giúp quý vị nói chuyện với luật sư của mình và giải quyết với tòa án.   Người này được gọi là Người giám hộ cho Kiện tụng (Guardian ad Litem).  Người giám hộ cho Kiện tụng sẽ thay vị trí của quý vị trước tòa nếu quý vị không có khả năng ra tòa hoặc không có khả năng hiểu.

Tôi có phải trả án phí và các chi phí trong trường hợp quyền bảo hộ của tôi không?              

Tòa án sẽ xác định liệu quý vị có phải trả phí nộp đơn, phí dịch vụ pháp lý và chi phí tòa án hay không.

Những quyền hạn nào KHÔNG có sẵn trong quyền bảo hộ hạn chế?                       

Người bảo hộ không thể:

 • Kiểm soát tiền công từ việc làm hoặc lương của quý vị,
 • Chấp thuận phương pháp điều trị y tế có hại,
 • Ép buộc  liệu pháp dùng thuốc đối với quý vị,
 • Thực hiện triệt sản để quý vị không thể sinh con được,
 • Buộc quý vị sống tại cơ sở điều trị,
 • Đồng ý dùng liệu pháp bằng sốc điện (ECT, electro-convulsive shock therapy),
 • Đồng ý dùng liệu pháp tâm lý,
 • Có bất kỳ quyền hạn nào khác KHÔNG được tòa án ra lệnh cụ thể.

Tôi được giữ những quyền gì trong quyền bảo hộ hạn chế?        

Quý vị được giữ quyền:

 • Kiểm soát tiền công hay tiền lương của mình,
 • Tạo hoặc thay đổi di chúc về người được thừa hưởng những vật dụng cá nhân của quý vị khi quý vị qua đời,
 • Kết hôn trừ khi thẩm phán tước đi quyền đó một cách cụ thể,
 • Nhận thư từ cá nhân,
 • Bầu cử trừ khi thẩm phán tước đi quyền đó một cách cụ thể,
 • Có luật sư đại diện,
 • Yêu cầu người bảo hộ mới,
 • Yêu cầu kết thúc quyền bảo hộ.

Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với người bảo hộ của tôi hoặc muốn chấm dứt quyền bảo hộ hạn chế?

 • Gọi cho luật sư, điều tra viên của tòa án chứng thực di chúc, trung tâm khu vực, chương tình ban ngày nhân viên hỗ trợ, hoặc Tổ chức Sự vụ Quản lý (OCRA, Organization Comprised of Regulatory Affairs).
 • Yêu cầu buổi điều trần tòa án.
 • Yêu cầu điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực (regional center    service coordinator) tổ chức buổi họp IPP.

Khi nào quyền bảo hộ hạn chế kết thúc?

 • Khi thẩm phán ra quyết định chấm dứt.
 • Khi người bảo hộ hoặc người được bảo hộ qua đời.
 • Có lệnh của tòa án cho biết quyền bảo hộ hạn chế không còn cần thiết nữa.
 • Người bảo hộ nộp đơn đề nghị lên tòa án để xin từ chức.

Người biện hộ Quyền của Thân chủ (Clients’ Rights Advocate) có thể giúp tôi bằng cách nào?

Người biện hộ Quyền của Thân chủ có thể giúp bằng cách:

 • Nói cho quý vị biết về các quyền của quý vị, 
 • Nói cho quý vị hoặc gia đình quý vị biết về các biện pháp thay thế    cho quyền bảo hộ hạn chế,
 • Nói chuyện với hoặc giúp quý vị nói chuyện với luật sư, điều tra viên của tòa án chứng thực di chúc và những người khác có thể giúp đỡ quý vị.

Làm sao tôi biết thẩm phán có ra lệnh về quyền bảo hộ hạn chế không? 

 • Quý vị sẽ nhận được một bản sao lệnh của thẩm phán.
 • Lệnh của thẩm phán sẽ cho quý vị biết những quyền nào được trao cho người bảo hộ.

Làm sao những người khác biết tôi có người bảo    hộ?

Người bảo hộ phải cung cấp cho người khác bản sao chính thức của Thư Bảo hộ (Letters of Conservatorship).  Bản sao chính thức phải bao gồm phần chứng nhận hoàn chỉnh của Thư Bảo hộ trước khi được coi là một người bảo hộ.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho:

Disability Rights California
Điện thoại miễn phí: (800) 776-5746

Văn phòng Bảo vệ Quyền Thân chủ
Điện thoại miễn phí: (800) 390-7032

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

 

Click links below for a downloadable version.