Quy Định Mới về IHSS: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các Khoản Phí Liên Quan

Publications
#5586.05

Quy Định Mới về IHSS: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các Khoản Phí Liên Quan

Ấn phẩm này giải thích về ảnh hưởng của luật làm thêm giờ của liên bang và tiểu bang đối với những người cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

 

 

Click links below for a downloadable version.