Quy Định Mới về IHSS: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các Khoản Phí Liên Quan

Publications
#5586.05

Quy Định Mới về IHSS: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các Khoản Phí Liên Quan

Ấn phẩm này giải thích về ảnh hưởng của luật làm thêm giờ của liên bang và tiểu bang đối với những người cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

Ấn phẩm này giải thích về ảnh hưởng của luật làm thêm giờ của liên bang và tiểu bang đối với những người cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

QUY ĐỊNH LIÊN BANG & LUẬT TIỂU BANG MỚI NÊU RÕ:

 • Người cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) sẽ được thanh toán thù lao làm thêm giờ ở mức bằng 1,5 lần mức lương theo giờ bình thường, khi thời gian làm việc của họ vượt quá 40 giờ mỗi tuần làm việc.
  • Không áp dụng thù lao làm thêm giờ hàng ngày
 • Trong các trường hợp nhất định, người cung cấp IHSS giờ đây sẽ được thanh toán cho thời gian chờ khi đi cùng tới các buổi hẹn khám y tế hoặc các cơ sở cung cấp nguồn lực thay thế khác như trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người lớn. (Cẩm Nang về Chính Sách và Thủ Tục (“MPP”) § 30-757.15; Thư Gửi Toàn Quận 17-42 (“ACL 17-42”) Thông Tin Giải Thích về việc Cho Phép Đi Cùng Tới Buổi Hẹn Khám Y Tế trong Chương Trình IHSS, có sẵn để tải xuống tại địa chỉ http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-42.pdf?ver=2017-06-26-111014-097.
 • Người cung cấp IHSS làm việc cho nhiều người nhận dịch vụ tại các địa điểm khác nhau trong cùng một ngày làm việc có thể được thanh toán cho thời gian đi lại giữa địa chỉ của hai người nhận, tối đa 7 giờ mỗi tuần làm việc.

LÀM THÊM GIỜ LÀ GÌ VÀ THÙ LAO ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

 • Đối với lần đầu tiên, số giờ tối đa của khách hàng IHSS sẽ được tính theo tuần và theo tháng (4 tuần một tháng). Không có thay đổi với tổng số giờ cho phép của khách hàng
  • Số giờ tối đa hàng tuần là 283 ÷ 4 = 70,75
   Ví dụ:  Khách hàng có 260 giờ cho phép của IHSS một tháng.  260 ÷ 4 = tối đa 65 giờ/tuần.  Người cung cấp được hưởng tối đa 25 giờ làm thêm một tuần.
 • Khách hàng phải phân bổ số giờ cho cả tháng, bất kể số ngày trong tháng và không được vượt quá số giờ cho phép hàng tháng.
 • Tuần làm việc: “Tuần làm việc” của IHSS được định nghĩa theo luật và bắt đầu vào 12 giờ đêm Chủ Nhật, bao gồm 168 giờ liên tiếp (24 giờ x 7 ngày) tiếp theo và kết thúc vào lúc 11 giờ 59 phút đêm Thứ Bảy tuần tiếp theo
 • Thù lao làm thêm giờ được thanh toán bằng 1 ½ lần lương làm việc mỗi giờ thông thường.
  • Ví dụ:  Nếu lương của IHSS là $10/giờ: Người cung cấp làm việc 50 giờ một tuần, họ sẽ nhận $10/giờ cho 40 giờ trong số đó và $15/giờ cho 10 giờ trong tuần đó.

Đối với phần lớn khách hàng, những giới hạn mới này sẽ không làm thay đổi quy trình hiện tại.

CÔNG VIỆC NÀO ĐƯỢC TÍNH LÀ LÀM THÊM GIỜ?

 • Tiểu bang là chủ lao động của tất cả những người cung cấp IHSS và có nhiệm vụ tính thù lao làm thêm giờ. Tổng số giờ hàng đầu của người cung cấp bao gồm:
  • Tất cả số giờ làm việc cho mọi khách hàng nếu người cung cấp làm việc cho nhiều hơn một khách hàng.
   Ví dụ:  Người Cung Cấp Peter làm việc 25 giờ một tuần cho Khách Hàng John và 33 giờ một tuần cho Khách Hàng Sam. Tổng số giờ hàng tuần của Peter là 58. Anh sẽ nhận được 18 giờ làm thêm mỗi tuần.
 • IHSS và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS) được kết hợp với nhau.
  Ví dụ:  Khách Hàng Sally nhận dịch vụ của IHSS và đang tham gia chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (trước đây được gọi là chương trình Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính (NF/AH)).  Người Cung Cấp Danielle làm việc cho Sally 30 giờ một tuần trong chương trình IHSS và 30 giờ một tuần trong chương trình WPCS. Tổng số giờ hàng tuần là 60. Danielle sẽ nhận được 20 giờ làm thêm mỗi tuần.
 • Số giờ của IHSS và Dịch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống (SLS):
  • Sở Dịch Vụ Xã Hội California không kết hợp số giờ của SLS và IHSS trên thẻ chấm công IHSS hay tính vào giới hạn tối đa hàng tuần hoặc hàng tháng của IHSS. Vấn đề đặt ra là liệu rằng số giờ của SLS và IHSS có được kết hợp để thanh toán thù lao làm thêm giờ trong tương lai hay không.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI CUNG CẤP ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN KHÁCH HÀNG? 5 CÁCH

 1. Tính Toán về Làm Thêm Giờ: Số giờ hàng tháng sẽ được chia cho 4 để xác định phân bổ số giờ tối đa hàng tuần. Các bảng chấm công mới sẽ thể hiện số giờ làm việc mỗi tuần. Không có thay đổi đối với tổng số giờ cho phép hàng tháng. Người nhận dịch vụ và người cung cấp của họ sẽ nhận được một Thông Báo về Số Giờ Tối Đa Hàng Tuần (SOC 2271A hoặc 2271). Cần sử dụng các tài liệu này để giúp thiết lập lịch trình làm việc hàng tuần của (những) người cung cấp.
 2. Giới Hạn Tuần Làm Việc đối với Người Cung Cấp Làm Việc cho Một Khách Hàng:
  • Người cung cấp làm việc cho chỉ một khách hàng không được làm việc nhiều hơn 70 giờ 45 phút mỗi tuần trong chương trình IHSS và/hoặc WPCS kết hợp. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 12300.4.)
   Ví dụ:  Bernice có 283 giờ cho phép của IHSS một tháng. Số giờ phân bổ hàng tuần của cô là 70,75 giờ. Bà Elsie, mẹ của Bernice, là người cung cấp duy nhất của cô và bà Elsie không làm việc cho khách hàng IHSS nào khác. Bà Elsie sẽ nhận được thù lao làm thêm cho số giờ vượt quá 40 giờ một tuần, tối đa là 30,75/tuần x 4 tuần = 123/tháng.
  • Ngoài ra, bà Elsie không được làm việc nhiều hơn 283 giờ một tháng vì đây là số giờ tối đa của Bernice. Bernice phải phân bổ số giờ của bà Elsie cho cả tháng như cô vẫn luôn làm.
  • Bernice có thể điều chỉnh số giờ của bà Elsie; bà Elsie có thể làm việc hơn 70,75 giờ một tuần miễn là tổng thời gian làm thêm giờ trong một tháng không vượt quá 123 giờ.
 3. Giới Hạn Tuần Làm Việc đối với Người Cung Cấp Làm Việc cho Nhiều Khách Hàng:
  • Khi làm việc cho nhiều khách hàng, người cung cấp được giới hạn làm việc 66 giờ một tuần trong chương trình IHSS và/hoặc WPCS kết hợp, trừ khi họ được chấp thuận Miễn Trừ 1 hoặc Miễn Trừ 2 của IHSS hoặc miễn trừ WPCS. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế §§ 12300.4(d)(3)(A)-(B); 14132.99(d)(1)(B)(2).
  • Người cung cấp được miễn trừ có thể làm việc vượt quá giới hạn 66 giờ lên mức tối đa 360 giờ một tháng. Để biết thêm thông tin về các miễn trừ IHSS và WPCS, hãy xem ấn phẩm số 5603.05 Các Thay Đổi Gần Đây về Miễn Trừ Tuần Làm Việc của IHSS và WPCS cho Người Cung Cấp tại
  • Mỗi người cung cấp phải thông báo cho từng khách hàng của mình về số giờ có thể làm việc cho khách hàng đó. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 12300.4(b)(4)(A)).
  • Những khách hàng có nhiều người cung cấp phải đệ trình Thỏa Thuận về Tuần Làm Việc giữa Người Nhận và Người Cung Cấp trong Chương Trình IHSS (SOC 2256) để thiết lập lịch trình làm việc phù hợp với số giờ tối đa hàng tuần của người nhận. Thỏa thuận đã gửi phải có chữ ký của người nhận dịch vụ và từng người cung cấp của họ.
   Ví dụ:  Người Cung Cấp Paula làm việc cho hai khách hàng, cô cung cấp dịch vụ trong 30 giờ một tuần cho một khách hàng và 40 giờ một tuần cho khách hàng kia.  Paula KHÔNG ĐƯỢC liên tục làm việc 70 giờ một tuần mà chỉ được làm tổng cộng 66 giờ một tuần cho cả hai khách hàng, trừ khi cố ấy được chấp thuận miễn trừ. Một hoặc cả hai khách hàng sẽ cần tìm người cung cấp khác cho 4 giờ một tuần khi Paula không làm việc.
 4. Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS):  Những người cung cấp trong chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (trước đây được gọi là chương trình Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính (NF/AH) hay những người tham gia hoặc người nộp đơn trong chương trình Miễn Trừ của Ban Hoạt Động Tại Gia được làm việc tối đa 66 giờ một tuần hoặc 70 giờ 45 phút, trừ khi họ được chấp nhận miễn trừ WPCS. WPCS được kết hợp với IHSS cho mục đích tính toán làm thêm giờ
  • Một người cung cấp của WPCS (hoặc cả IHSS và WPCS) được chấp nhận miễn trừ, có thể làm việc lên tới tổng số giờ là 12 giờ một ngày, và tối đa là 360 giờ một tháng cho chương trình IHSS và WPCS kết hợp. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 14132.99(d)(1)(B)(2)).
 5. Điều Chỉnh Giờ Hàng Tuần: Đôi khi, người nhận có thể cần phải chấp thuận người cung cấp của họ làm việc nhiều hơn số giờ tối đa hàng tuần của người nhận dịch vụ được xác định trên SOC 2271A.

TÔI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH SỐ GIỜ CỦA NGƯỜI CUNG CẤP CỦA TÔI KHÔNG?

Khi Chưa Áp Dụng Làm Thêm Giờ

Khách hàng có thể cho phép người cung cấp làm việc nhiều hơn số giờ tối đa hàng tuần khách hàng được nhận mà không cần sự chấp thuận của quận miễn là số giờ làm việc đó: 

 • Không dẫn đến tình trạng người cung cấp làm quá 40 giờ một tuần khi số giờ được phép của khách hàng là 40 giờ trở xuống trong một tuần; HOẶC
 • Không dẫn đến tình trạng người cung cấp nhận nhiều giờ làm thêm hơn bình thường trong tháng theo lịch*;

 • Không dẫn đến tình trạng người cung cấp đang lfm việc cho nhiều khách hàng làm nhiều hơn 66 giờ một tuần.

*DRC không đồng ý với sự diễn giải này của đạo luật.

LƯU Ý: Trong trường hợp khách hàng có nhiều người cung cấp và một trong số họ bị ốm và không thể làm việc, khách hàng có thể giao một số hoặc tất cả số giờ hàng tuần cho người cung cấp khác, ngay cả khi điều này khiến người cung cấp phải làm thêm giờ trong khi họ không thường xuyên làm thêm giờ. (Thư Gửi Toàn Quận 16-01 (“ACL 16-01”) tại ¶ 3 trang 8, có sẵn để tải xuống tại địa chỉ http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-01.pdf.)

Khi Áp Dụng Làm Thêm Giờ

Nếu người nhận dịch vụ cần người cung cấp của mình làm việc nhiều hơn số giờ tối đa hàng tuần của họ và công việc thực hiện không đáp ứng được một trong các tiêu chí ở trên, người nhận dịch vụ phải được áp dụng ngoại lệ để cho phép người cung cấp làm việc thêm giờ, hoặc thêm thời gian làm thêm giờ. Ngoại lệ được định nghĩa là yêu cầu của người nhận IHSS tới quận để được phép điều chỉnh số giờ tối đa hàng tuần cho phép người cung cấp của họ làm việc thêm giờ trong một tuần làm việc cụ thể, điều này có thể khiến cho người cung cấp phải làm thêm giờ và được trả thù lao cho số giờ làm thêm đó trong một tháng theo lịch. (Xem ACL 16-01 tại ¶ 4 trang 9.) Các quận phải xem xét các tiêu chí sau khi xác định có nên chấp thuận ngoại lệ không:

 • Giờ làm thêm là cần thiết để đáp ứng nhu cầu không dự kiến trước;
 • Giờ làm thêm liên quan đến nhu cầu ngay lập tức mà không thể hoãn cho tới khi người cung cấp hỗ trợ khác đến (như đã chỉ định trong SOC 827); và
 • Giờ làm thêm phải liên quan đến một nhu cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến người nhận IHSS và là cần thiết để đảm bảo sức khỏe và/hoặc sự an toàn của họ.

Khách hàng có thể yêu cầu ngoại lệ trước hoặc sau khi diễn ra thay đổi về thời gian biểu. Sở phúc lợi quận sẽ không rút lại vô căn cứ phê duyệt yêu cầu của khách hàng. Quận cũng có thể điều chỉnh đối với một nhu cầu sẽ được lặp lại như buổi hẹn khám y tế thường xuyên.

 • Vào mỗi lần tái thẩm định, khách hàng có thể cho nhân viên xã hội biết về bất kỳ nhu cầu nào cần điều chỉnh giờ hàng tuần. Quận cũng có thể cho phép điều chỉnh số giờ hàng tuần vào những thời điểm khác.
  Ví dụ: Khách Hàng Rita bị cúm và cần người cung cấp làm thêm giờ trong tuần thứ 2 của tháng.  Người cung cấp của cô thường làm việc 38 giờ một tuần nhưng người này đã làm 44 giờ trong tuần Rita bị ốm.  Rita có thể gọi điện cho quận (trong khi hoặc ngay sau giờ làm việc thông thường) và yêu cầu phê duyệt về làm thêm giờ.  Rita phải điều chỉnh số giờ để người cung cấp không làm nhiều hơn số giờ hàng tháng mà Rita được phép.
  Ví dụ: Khách Hàng Andrew có 138,5 giờ một tháng hoặc 34,6 giờ hàng tuần trong chương trình IHSS. Andrew muốn người cung cấp làm việc 38 giờ trong tuần thứ nhất của tháng và 26 giờ trong tuần tiếp theo. Andrew không cần có sự cho phép để chuyển số giờ trong thời gian biểu của mình vì việc thay đổi không dẫn đến làm thêm giờ. 
  Ví dụ: Tương tự, Khách Hàng Andrew nhận được 138,5 giờ một tháng hoặc 34,6 giờ hàng tuần của chương trình IHSS. Anh muốn người cung cấp làm việc 42 giờ trong Tuần 1 và 22 giờ trong Tuần 2. Anh phải đề nghị quận cấp ngoại lệ vì yêu cầu của anh dẫn đến việc người cung cấp phải làm thêm 2 giờ trong Tuần 1.
  Ví dụ: Khách Hàng Carla có 186 giờ một tháng hoặc 46,5 giờ một tuần trong chương trình IHSS.  Người cung cấp của cô thường nhận 26 giờ làm thêm một tháng.  Cô có thể linh hoạt số giờ hàng tuần để người cung cấp làm việc nhiều hơn 46 giờ trong một số tuần và ít hơn trong những tuần khác, miễn là số giờ làm thêm thực không quá 26 giờ một tháng.

Lưu ý: Trong những ví dụ trên, nếu người cung cấp làm việc cho các khách hàng khác thì khách hàng không được phép yêu cầu người cung cấp làm việc nhiều hơn tổng số 66 giờ một tuần (hoặc 90 giờ một tuần đối với ngoại lệ).

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA VỚI KHÁCH HÀNG TRUNG TÂM KHU VỰC NẾU LÀM THÊM GIỜ DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG MẤT DỊCH VỤ?:

Khách hàng Trung Tâm Khu Vực nên tham gia cuộc họp về Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) nếu việc thanh toán làm thêm giờ có nghĩa là họ sẽ mất các dịch vụ hỗ trợ đời sống (“SLS”) hoặc người cung cấp.

Quan điểm của DRC là luôn cần có cách để nhận ngoại lệ cá nhân từ Trung Tâm Khu Vực để thanh toán cho làm thêm giờ nếu cần, vì ví dụ như:

 • Khách hàng có mối quan hệ với người cung cấp mà khi người cung cấp này không còn làm việc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến khách hàng;
 • Người tiêu dùng có nhu cầu 24 giờ và/hoặc cần ít chuyển tiếp nhân viên hơn, v.v.
 • Ngay cả khi khách hàng không nhận được SLS, họ cũng có thể đi tới Trung Tâm Khu Vực để yêu cầu thêm nhân viên chăm sóc trực tiếp, chăm sóc nghỉ ngơi hoặc các dịch vụ khác để bổ sung cho tình trạng mất dịch vụ do làm thêm giờ (ví dụ: nếu ngoại lệ cho tuần làm việc không đủ đáp ứng các nhu cầu).

MIỄN TRỪ IHSS VÀ WPCS

Người đủ điều kiện cho miễn trừ này có thể làm việc tối đa 90 giờ một tuần và 360 giờ một tháng. Để được giải thích chi tiết về các trường hợp miễn trừ này, xem ấn phẩm số 5603.05 Các Thay Đổi Gần Đây về Miễn Trừ Tuần Làm Việc cho Nhà Cung Cấp của chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ , có sẵn để tải xuống tại

Miễn Trừ 1 của IHSS (trước đây gọi là Miễn Trừ Gia Đình):

Miễn Trừ 1 áp dụng cho những người cung cấp đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện sau vào hoặc trước ngày 31 tháng 1 năm 2016:

 • Cung cấp dịch vụ IHSS cho từ 2 người nhận IHSS trở lên; và
 • Sống cùng nhà với tất cả người nhận IHSS mà họ cung cấp dịch vụ; và
 • Có quan hệ thân thuộc với người nhận IHSS mà họ cung cấp dịch vụ với tư cách cha mẹ, cha mẹ kế, cha mẹ nuôi, ông bà, người giám hộ hợp pháp hoặc người bảo hộ của người nhận. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 12300.4(d)(3)(A)(i)-(iii)).

Miễn Trừ 2 của IHSS (trước đây gọi là Miễn Trừ Hoàn Cảnh Đặc Biệt):

Người cung cấp IHSS cung cấp dịch vụ cho hai hoặc nhiều khách hàng đủ điều kiện để nhận Miễn Trừ 2 nếu mỗi người nhận có ít nhất MỘT trong các hoàn cảnh sau đặt họ vào tình trạng có nguy cơ cao phải đưa đi chăm sóc bên ngoài nhà nếu người cung cấp đó không thể cung cấp dịch vụ:

 • Có nhu cầu y tế và/hoặc hành vi phức tạp phải được người cung cấp sống cùng nhà đáp ứng; HOẶC
 • Sống ở khu vực nông thôn hoặc vùng hẻo lánh nơi có số lượng người cung cấp hạn chế khiến người nhận dịch vụ không thể thuê một người cung cấp khác; HOẶC
 • Không thể thuê người cung cấp khác nói cùng ngôn ngữ với người nhận khiến họ không thể hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc cho chính họ. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 12300.4(d)(3)(B)(i)-(iii)).

Ngoại Lệ của Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ: Người cung cấp trong chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (trước đây được gọi là chương trình Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính (NF/AH) hay những người tham gia hoặc người nộp đơn trong chương trình Miễn Trừ của Ban Hoạt Động Tại Gia (IHO) đã đăng ký một trong hai loại miễn trừ này vào hoặc trước ngày 31 tháng 1 năm 2016, có nhu cầu y tế hoặc hành vi cần các dịch vụ được cung cấp bởi người cung cấp theo yêu cầu, sẽ hội đủ điều kiện nhận miễn trừ WPCS nếu xảy ra BẤT KỲ trường hợp nào sau đây:

 • Người cung cấp sống cùng nhà với người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ, ngay cả khi người cung cấp không phải là thành viên gia đình; HOẶC
 • Người cung cấp hiện đang chăm sóc người nhận miễn trừ và đã làm việc này liên tục hai năm trở lên; HOẶC
 • Người đăng ký hoặc người nhận miễn trừ không thể tìm được người chăm sóc tại địa phương nói cùng ngôn ngữ với họ khiến họ không thể hướng dẫn thực hiện việc chăm sóc cho chính họ. (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế § 14132.99(d)(1)(A)).

Xin lưu ý rằng người cung cấp IHSS hoặc WPCS (hoặc cả hai) được nhận miễn trừ có thể làm việc lên tới tổng số 12 giờ một ngày và tối đa 360 giờ một tháng tính kết hợp cho IHSS và WPCS mà họ cung cấp, nhưng không vượt quá số giờ được phép hàng tháng của người nhận miễn trừ.

NẾU NGƯỜI CUNG CẤP CỦA TÔI KHÔNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH MỚI THÌ CÓ HÌNH PHẠT NÀO KHÔNG?

 • Vi phạm do người cung cấp gây ra khi gửi bảng chấm công báo cáo số giờ vượt quá giới hạn của tuần làm việc trong quá trình giới thiệu và đánh giá Miễn Trừ 2 sẽ bị hủy bỏ bất kể người cung cấp có được chấp thuận hoặc được xác định là đủ điều kiện để nhận miễn trừ hay không. (Thư Gửi Toàn Quận 17-13 (“ACL 17-13”) có sẵn tại địa chỉ http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-13.pdf?ver=2017-04-07-144620-147, tại ¶ 1 trang 9.
 • Các vi phạm được đánh giá theo QUY TRÌNH GỒM BỐN GIAI ĐOẠN:
  • Vi phạm lần thứ nhất: khách hàng và người cung cấp sẽ nhận được cảnh báo bằng văn bản
  • Vi phạm lần thứ hai: khách hàng và người cung cấp sẽ nhận được thông báo cảnh báo bằng văn bản lần thứ hai. Người cung cấp sẽ nhận được tài liệu hướng dẫn và có thể tránh vi phạm bằng cách ký vào thông báo sau để xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu tài liệu.
  • Vi phạm lần thứ ba: Đình chỉ 3 tháng đối với người cung cấp
  • Vi phạm lần thứ tư: đình chỉ 1 năm đối với người cung cấp
 • Chấm dứt:  Sở Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang hoặc quận có thể chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của người cung cấp trong chương trình IHSS nếu người này tiếp tục vi phạm các giới hạn của quy định nhiều lần.

TÔI CÒN CẦN BIẾT NHỮNG GÌ VỀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI?

 • Thời gian đi lại: Người cung cấp sẽ được thanh toán cho thời gian đi lại để chăm sóc các khách hàng trong cùng một ngày. Người cung cấp chỉ được thanh toán tối đa 7 giờ một tuần cho thời gian đi lại. Thời gian đi lại sẽ không bị trừ vào số giờ dịch vụ của khách hàng. Để biết thêm thông tin về thời gian đi lại, xem ấn phẩm số 5607.05 Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Người Cung Cấp IHSS, tại
 • Thời gian chờ: Người cung cấp có thể được thanh toán khi đi cùng khách hàng tại buổi hẹn y tế nếu người cung cấp “đang làm việc” – ví dụ: người cung cấp buộc phải có mặt để có thể giúp khách hàng trở về nhà bất cứ lúc nào. Số giờ sẽ được cộng vào bản đánh giá để chi trả cho thời gian này nhưng số giờ làm việc tối đa vẫn là 283 giờ. Để biết thêm thông tin về thời gian đi lại, xem ấn phẩm số 5607.05 Thời Gian Chờ và Thời Gian Đi Lại của Người Cung Cấp IHSS, tại

BÂY GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ?

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.