Phàn nàn, Kháng cáo, và Phiên điều trần Công bằng chống lại Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận (MHP)

Publications
#7134.05

Phàn nàn, Kháng cáo, và Phiên điều trần Công bằng chống lại Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận (MHP)

Mỗi quận có một Chương trình Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Plan, MHP) Quận. MHP trực tiếp cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, hoặc sắp xếp và thanh toán cho dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa thông qua các nhà cung cấp khác.