Phân Biệt Đối Xử Do Tình Trạng Khuyết Tật Của Sở Phục Hồi California

Publications
#F076.05

Phân Biệt Đối Xử Do Tình Trạng Khuyết Tật Của Sở Phục Hồi California

Quán rượu này cho bạn biết phải làm gì nếu DOR phân biệt đối xử với bạn vì tình trạng khuyết tật của bạn. Nó cho bạn biết khi nào DOR có thể cung cấp cho bạn ít dịch vụ hơn dựa trên tình trạng khuyết tật của bạn. Quán rượu này cho bạn biết bạn có thể làm gì nếu bạn cho rằng DOR phân biệt đối xử với bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Hành động phân biệt đối xử của Sở Phục Hồi (DOR) đối với tôi dựa trên tình trạng khuyết tật của tôi có phải là bất hợp pháp không?

Có.  Theo Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, việc một thực thể công cộng hoặc bên nhận hỗ trợ tài chính của liên bang, chẳng hạn như DOR, phân biệt đối xử đối với một cá nhân dựa trên tình trạng khuyết tật là bất hợp pháp. 

Ví dụ về phân biệt đối xử bao gồm:

  • DOR từ chối cung cấp dịch vụ dựa trên định kiến về một tình trạng khuyết tật cụ thể.  Ví dụ: cố vấn của DOR không thể từ chối trả tiền học phí trường luật chỉ vì họ không tin rằng một người khiếm thị có thể trở thành luật sư giỏi;
  • Không cung cấp dịch vụ hoặc phúc lợi ở các địa điểm thuận tiện cho người khuyết tật về vận động;
  • Không đưa ra những sửa đổi hợp lý về chính sách, thông lệ và thủ tục cần thiết để cho phép người nộp đơn và khách hàng bị khuyết tật có thể tiếp cận các dịch vụ của DOR.  Ví dụ: từ chối xem xét các lịch trình dài hơn để hoàn thành bài tập cần thiết hoặc sửa đổi các quy chế kiểm tra, nếu những việc đó là cần thiết do tình trạng khuyết tật của một cá nhân;
  • Không đưa ra phương thức giao tiếp hiệu quả, bao gồm trợ giúp và dịch vụ bổ trợ.  Ví dụ: không cung cấp định dạng điện tử cho một cá nhân bị khiếm thị hoặc thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc giao tiếp bằng văn bản cho khách hàng bị điếc.

Ngoài ra, DOR không thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp khác có hành vi phân biệt đối xử, bao gồm không cung cấp dịch vụ tại các địa điểm thuận tiện hoặc không sửa đổi quy tắc, chính sách hoặc thủ tục để đảm bảo khả năng tiếp cận.

DOR có thể dựa trên tình trạng khuyết tật của tôi để đưa ra quyết định về tính hội đủ điều kiện của tôi đối với việc nhận dịch vụ cũng như loại dịch vụ được cung cấp không?

Có, trong phạm vi pháp luật cho phép.  DOR cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật nhằm giúp họ trở lại làm việc, có được việc làm đầu tiên, đào tạo nghề nghiệp mới, và duy trì công việc hiện tại.  DOR xác định khả năng hội đủ điều kiện và loại dịch vụ dựa trên các yêu cầu mà luật pháp quy định – theo Đạo Luật Phục Hồi liên bang cũng như các quy chế và quy định phục hồi nghề nghiệp của California.  Luật yêu cầu DOR tiến hành xác định dựa trên khả năng và tình trạng khuyết tật của người nộp đơn/khách hàng, đồng thời nắm bắt các lựa chọn của họ. 

Ví dụ: quy định về thứ tự lựa chọn cho phép DOR, khi nguồn vốn của tiểu bang có hạn, ưu tiên dịch vụ cho một số cá nhân bị khuyết tật dựa trên mức độ nghiêm trọng và loại khuyết tật.  Đồng thời, theo khuôn khổ của quy chế và quy định trong tổ chức, DOR sẽ xác định một cá nhân có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ phục hồi nghề nghiệp hay không dựa trên khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần của người đó, và liệu khuyết tật đó có tạo thành rào cản đối với việc làm của người đó hay không.  Ngoài ra, để được xác định là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, cá nhân đó phải cho thấy họ có nhu cầu đối với dịch vụ phục hồi nghề nghiệp, và cho thấy họ có thể được lợi từ các dịch vụ của DOR. 

Sau khi một cá nhân được xác định là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, cá nhân đó có trách nhiệm chọn mục tiêu việc làm và dịch vụ dựa trên sở thích, khả năng và “lựa chọn có hiểu biết” của họ.  Để biết thêm thông tin về lựa chọn có hiểu biết, hãy tham khảo Tờ Thông Tin CAP http://www.disabilityrightsca.org/pubs/554001.pdf

DOR có thể quyết định thay đổi hoặc giảm bớt dịch vụ của một cá nhân trong tương lai do tiến độ đạt được mục tiêu nghề nghiệp của người đó không tương xứng.  Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào loại khuyết tật của khách hàng để xác định khả năng hội đủ điều kiện hoặc việc cung cấp dịch vụ. 

Nói chung, mặc dù các thực thể công cộng không thể từ chối dịch vụ dựa trên tình trạng khuyết tật, nhưng các quy định của liên bang có thể cho phép một thực thể chính phủ, như DOR, thêm hoặc loại trừ các cá nhân khuyết tật trong chương trình của họ.  34 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang (C.F.R.) §104.4(c).  Quy định này cho phép DOR cung cấp hoặc từ chối dịch vụ dựa trên tình trạng khuyết tật của một cá nhân, nếu điều này phù hợp với luật pháp và quy định của chương trình.  Việc này không vi phạm luật phân biệt đối xử -- ADA hoặc Mục 504.

Khách hàng có thể làm gì nếu họ không đồng ý với quyết định của cố vấn DOR?

Như đã thảo luận ở trên, nhiều quyết định mà DOR đưa ra không nhất thiết là phân biệt đối xử bất hợp pháp.  Thay vào đó, chúng có thể cấu thành bất đồng hoặc tranh chấp giữa người nộp đơn/khách hàng và DOR.  Ví dụ: bất đồng có thể liên quan đến việc mục tiêu việc làm cụ thể có thể đạt được hay không hoặc một dịch vụ hay bài tập cụ thể liệu có cần thiết không.  Những loại tranh chấp này sẽ được giải quyết ổn thỏa nhất thông qua quy trình xử lý tranh chấp của DOR, có thể bao gồm yêu cầu đánh giá từ giám sát viên của DOR, đánh giá của Người Quản Lý Học Khu, hòa giải hoặc điều trần công bằng.  Để biết thêm thông tin về việc giải quyết tranh chấp với DOR, hãy tham khảo tờ thông tin DRC CAP về dịch vụ của DOR bắt đầu từ Câu Hỏi 31 tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf.

Tôi cảm thấy rằng tôi bị DOR phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp.  Tôi có thể nộp đơn khiếu nại đến đâu?

Nếu quý vị bị DOR phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại hành chính theo ADA và Mục 504.  Quý vị chỉ có 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành động phân biệt đối xử gần nhất để nộp đơn khiếu nại hành chính.  Đầu tiên, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại đến Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) của DOR bằng cách liên hệ với họ tại địa chỉ:

Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
721 Capitol Mall
Sacramento, CA 95814
(916) 558-5850 (Điện Thoại)
(916) 558-5852 (TTY)

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại đến OCR của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (DOE) bằng cách điền vào mẫu đơn sau đây http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html hoặc liên hệ tại địa chỉ:

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
50 Beale Street, Ste. 7200
San Francisco, CA 94105
(415) 486-5555 (Điện Thoại)
(877) 521-2172 (TTY)

Đồng thời, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại đến Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) bằng cách gọi đến số (800) 514-0301 (thoại) hoặc (800) 514-0383 (TTY).  DOJ chỉ có thẩm quyền pháp lý đối với ADA chứ không có thẩm quyền đối với Mục 504.

Nếu tôi đã bị DOR phân biệt đối xử lâu hơn 180 ngày, có cách nào để tôi nộp đơn khiếu nại không?

Một người có thể nộp đơn khiếu nại theo Đạo Luật Dân Quyền Unruh của California (“Đạo Luật Unruh”) đến Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California (DFEH) trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra hành động phân biệt đối xử gần nhất.  Quý vị có thể truy cập DFEH trực tuyến tại www.dfeh.ca.gov hoặc gọi đến số (800) 884-1684 để lên lịch hẹn nộp đơn khiếu nại.

Tôi có thể đệ đơn kiện DOR không?

Có, có thể đệ đơn kiện phân biệt đối xử lên tòa án liên bang hoặc tiểu bang trong vòng hai năm kể từ ngày xảy ra hành động phân biệt đối xử gần nhất.  Vụ kiện có thể được đưa ra theo ADA, Mục 504 hoặc luật tiểu bang.  Quý vị không cần nộp đơn khiếu nại đến Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền, DOJ, hay DFEH để đệ đơn kiện lên tòa án liên bang hoặc tiểu bang.  Nếu quý vị quan tâm đến việc tố tụng này, nhiều khả năng quý vị sẽ cần tham khảo ý kiến và thuê một luật sư đại diện cho quý vị. Quý vị cũng có thể kiểm tra với người biện hộ CAP của mình bằng cách gọi đến số (800) 776-5746 để xem liệu họ có danh sách giới thiệu luật sư không.