Những Thay Đổi Quan Trọng Sắp Tới đối với Medi-Cal vào Tháng 12 năm 2020 cho Nhiều Người Khuyết Tật Từ 65 Tuổi Trở Lên

Publications
#7165.05

Những Thay Đổi Quan Trọng Sắp Tới đối với Medi-Cal vào Tháng 12 năm 2020 cho Nhiều Người Khuyết Tật Từ 65 Tuổi Trở Lên

Ấn phẩm này xác định những thay đổi và cập nhật mà những người ủng hộ cần biết về FPL Medi-Cal Exapansion bắt đầu từ tháng 12 năm 2020.

Hình ảnh của HCA, Health Consumer Alliance, biểu trưng trên một hình dạng mờ nhạt của tiểu bang California.

Tài nguyên này do Liên minh Người tiêu dùng Y tế cung cấp.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Medi-Cal có giới hạn thu nhập cao hơn cho những người trong Chương Trình Medi-Cal “Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật”. Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhận hoặc duy trì Medi-Cal miễn phí khi kiếm được nhiều tiền hơn. Dưới đây là giới hạn thu nhập cũ và mới:

Quy mô hộ gia đình Giới hạn thu nhập hàng tháng trước đó Giới hạn ngày 1 tháng 12 năm 2020 Sự khác biệt
1 $1,294 $1,468 + $174
2 $1,747 $1,983 + $236

Thay Đổi Này Ảnh Hưởng Đến Tôi Như Thế Nào?

Nếu quý vị có khoản đồng trả chi phí từ $848 trở xuống (hoặc $1,030 trở xuống đối với các cặp vợ chồng), quý vị sẽ đủ điều kiện nhận Medi-Cal miễn phí vào Tháng 12. Quý vị sẽ tự động chuyển sang Medi-Cal miễn phí, nhưng nếu điều đó không xảy ra, hãy liên hệ với quận của quý vị hoặc liên hệ với Trung Tâm Người Tiêu Dùng Y Tế tại địa phương theo số bên dưới.

Giới hạn thu nhập hàng tháng mới chỉ là thu nhập cơ bản. Giới hạn này sẽ tăng một chút vào Tháng 4 hàng năm. Quý vị vẫn có thể khấu trừ một số loại thu nhập và những khoản như phí bảo hiểm y tế và một phần thu nhập kiếm được của quý vị.

Những Nội Dung Đơn Giản Hóa Mới trong Quy Tắc:

Cũng bắt đầu từ Tháng 12, nếu quý vị chuyển vào và chuyển ra khỏi Medi-Cal miễn phí dựa trên việc tiểu bang hay quý vị thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B, quý vị sẽ tiếp tục duy trì Medi-Cal miễn phí. Tiểu bang sẽ loại bỏ quy tắc khó hiểu này, quy tắc này tính toán thu nhập khác nhau dựa trên việc quý vị hay tiểu bang trả phí bảo hiểm.

Hãy gọi đến Trung Tâm Người Tiêu Dùng Y Tế bất cứ lúc nào theo số 1-888-804-3536 nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần trợ giúp. Quý vị cũng có thể truy cập www.healthconsumer.org.

Ngoài ra, hãy xem tài nguyên liên quan của chúng tôi: Những Điều Người Vận Động Cần Biết Về Việc Mở Rộng Medi-Cal FPL cho Người Già, Người Mù và Người Khuyết Tật Bắt đầu từ tháng 12 năm 2020

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.