Những Thay Đổi Quan Trọng Sắp Tới đối với Medi-Cal vào Tháng 12 năm 2020 cho Nhiều Người Khuyết Tật Từ 65 Tuổi Trở Lên

Publications
#7165.05

Những Thay Đổi Quan Trọng Sắp Tới đối với Medi-Cal vào Tháng 12 năm 2020 cho Nhiều Người Khuyết Tật Từ 65 Tuổi Trở Lên

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Medi-Cal có giới hạn thu nhập cao hơn cho những người trong Chương Trình Medi-Cal “Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật”. Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhận hoặc duy trì Medi-Cal miễn phí khi kiếm được nhiều tiền hơn. Dưới đây là giới hạn thu nhập cũ và mới:

 

 

Click links below for a downloadable version.